Kadim Dostlar ™ Forum: Şirket Nedir? | Şirket Türleri Hakkında – Şirket Kültürü Nedir? Kurumsal Kültür Nedir? Türkiye'de Şirketler - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriLütfen Dikkat ! ! !

Eğer açacağınız konu, Gereksiz Bilgiler Ansiklopedisi | Nedir Nasıl Neden ?, Bilimsel Gelişmeler - Sosyal ve Fen Bilimleri, Felsefe - Arkeoloji - Mitoloji ve Efsaneler veya Dünya Coğrafyası | İcatlar ve Keşifler başlıklarından birine uyuyorsa, lütfen konuyu ilgili alt bölüme açınız.
Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Şirket Nedir? | Şirket Türleri Hakkında – Şirket Kültürü Nedir? Kurumsal Kültür Nedir? Türkiye'de Şirketler Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.613
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Şirket Nedir?
Şirket veya firma, Türkiye yasalarına göre, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek, emek veya mallarını, müşterek bir amaçla, bir sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan tüzel kişiliktir.forum
Tarihçesi


En genel anlamıyla, iki ya da daha çok kişinin kazanç sağlamak amacıyla mallarını ve emeklerini bir araya getirmesidir. İnsanların belirli bir kazanç sağlamak amacıyla ortak olmaları çok eskiçağlara dayanır. Eski Yunan ve Fenike'de tüccarlar denizaşırı ticaret yapmak için ortak tekne yaptırır ya da ortak olarak belirli malları alıp satabilirlerdi. Ama bu ortaklıkların yasal kurallara bağlanması ve iş yaşamında bugünkü yerini alması uzun bir süre sonra gerçekleşti.
15. yüzyılda İngiltere'de artık "sınırlı sorumluluk" ilkesi kabul edilmişti.

Sınırlı sorumluluk ilkesiyle, şirket ortaklarının şirketin borçlarından sorumlulukları koydukları sermaye miktarıyla sınırlandı. Oysa daha önce, ortaklar bu borçlardan tüm mal varlıklarıyla sorumlu olurlardı. Bu ilke, modern şirketlerin kurulmasını hızlandıran önemli bir adım oldu. İş yapmak isteyenler yalnızca yatırdıktan parayı yitirmeyi göze alıyor, kendi servetleri ise tehlikeye girmiyordu.

Bu dönem, tüccarların zenginleştiği, denizaşırı keşiflerin ve ticaretin yeni iş olanakları sunduğu bir dönemdi. Hükümetler de ticaret yoluyla ülkelerini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyorlardı. Böylece devlet öncülüğünde, özel sermayeye dayalı ilk anonim şirketler kuruldu. Doğu Hint Kumpanyası, Hudson Körfezi Kumpanyası, Massachusetts Koyu Kumpanyası gibi bazı şirketlere krallık izniyle bazı özel haklar tanındı. Bu haklar arasında, ticaret yaptıkları yörelerde tekel olma, bu bölgelerde yasa yapma ve uygulama hakları ile silahlı güç oluşturma yetkisi sayılabilir. Bu şirketler bir yandan ticaret yaparak zenginleşirken, öbür yandan da devletin bir kolu gibi çalıştı. 17. ve 18. yüzyıllar boyunca Amerika ve Asya'nın keşinde, sömürgeleştirilmesinde ve yönetiminde önemli roller üstlendi.

Devletten bağımsız özel şirketlerin gelişimi uzun zaman aldı. 19. yüzyılın ortalarında yapılan yasal düzenlemelerle yaygınlık kazanan sınırlı sorumlu anonim ve limited şirketler, 20. yüzyılda batı sanayi toplumların iş yaşamında etki ve büyüklük açısından üstün bir konuma geldiler.


Türkiye'de Şirketler


Şirketlerin örgütlenme biçimleri, kuruluştan ve yapılan her ülkenin kendi yasal düzenlemesine bağlıdır. Türkiye'de şirketler, adi şirketler ve ticari şirketler olarak iki grupta toplanabilir. Adi şirketler Borçlar Kanunu' na, ticari şirketlerse Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenmiştir.
Adi şirketlerin öbürlerinden temel farkı tüzel kişiliğinin olmayışıdır. Tüzel kişilik yasayla ya da yasama verdiği yetkiye dayanarak oluşturulur. Belirli bir amaç için kurulmuş dernek, vakıf, şirket ya da kurum gibi özel bir varlığı olan tüzel kişiler, gerçek kişinin yani insanın sahip olduğu mülk edinmek, ticaret yapmak ve borç altına girmek gibi bazı haklarla donatılmıştır. Tüzel kişilerin, kendini oluşturan mal ve bireylerden bağımsız bir varlığı olduğu kabul edilir. Yasada ve uygulamada, bu mal ve insan topluluğu tek bir kişi olarak ele alınır.

Adi şirket, birden çok kişinin, yasalarca yasaklanmamış her türlü konuda, emek ya da mallarını birleştirerek oluşturdukları bir ortaklıktır. Ortakların tümü şirketin tüm borçlarından ayrı ayrı sorumludur. Tüzel kişilikleri olmadığı için, adi şirketler ayn bir var olarak değerlendirilmez. Şirketin yapacağı işlemlerde ortakların ayrı ayrı onayı alınır. Ayrıca şirket aleyhine olan soruşturmalarda da her ortak için ayrı soruşturma açmak gerekir. Şirketin yönetiminden de, kural olarak tüm ortaklar sorumludur. Ortaklık sözleşmesi yazılı biçime bağlı değildir, yani yasal olarak belirli kurallara uygun biçimde yazılması gerekmez.


Ticari Şirketler


Türkiye'de tüzel kişiliği olan ortaklıklar ticari şirketler olarak adlandırılmıştır. Bu şirketler ticaret siciline kaydedildiklerinde tüzel kişilik kazanır. Türkiye yasalarına ticari şirketler kuruluş özellikleri ve ortaklarının sorumluluklarına göre temelde ikiye ayrılır:


Kişi (şahıs) şirketleri
Sermaye şirketleri


Bunlar da kendi içlerinde şu şekilde gruplanırlar:


• Şahıs şirketleri

o Adi şirket
o Kolektif şirket
o Komandit şirket

• Sermaye şirketleri

o Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
o Limited şirket
o Anonim şirketAdi Şirketler


Adi şirket, sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. En basit şirket modelidir.
T.C. Borçlar Kanunu'na tabi olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle kendilerine ait mal varlıkları üzerinde ortaklarının müşterek mülkiyeti vardır. Şirketle ve şirketin malvarlığı ile ilgili hukuki eylem ve işlemlerde tüm ortaklar birlikte hareket etmek zorundadırlar. Borçlar Kanunu'nun 520 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Adi şirket sözleşmesi herhangi bir şekle bağlı değildir. Hatta yazılı olması dahi gerekmez. Ancak ortaklığa sermaye olarak getirilen değer, devri ve tasarrufu şekle bağlı ise, kanundaki bu şekil şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, ortaklardan birisi sermaye olarak ortaklığa bir gayrimenkulün mülkiyetini taahhüt etmiş ise, Medeni Kanun uyarınca, taşınmazların devri tapu siciline tescil ile tamam olacağı için, gayrimenkulün tapuda adi ortaklık (yani tüm ortaklar adına) tescil edilmesi gerekmektedir. Aksi halde sermaye koyma borcu yerine getirilmiş sayılmaz.

İki veya daha fazla kimsenin emeklerini (saylerini) ve mallarını ortak bir amaca ulaşmak doğrultusunda sarf etmeyi taahhüt ettikleri şirket türüdür. Bu şirketin varlığı için taraflarca lafzi olarak adi şirket kurulduğunun telaffuzu gerekmemektedir. Yani niteliği itibariyle iki veya daha fazla kişi arasındaki ilişkinin muhtevası bu ortaklık türünü karşılıyor ise taraflar arasındaki ilişkiye adi şirket hükümleri uygulanır. Adi ortaklığa emeği ile katılan ortağın şirketin zararlarından sorumlu olmayacağı iç ilişkide kararlaştırılabilir. Ancak bu hüküm ortaklıkla işlem yapan üçüncü kişilere karşı geçerli değildir. Üçüncü kişiler ortaklık ile yaptıkları işlemlerden dolayı alacaklarını ortaklardan herhangi birine veya hepsine başvurarak alabilirler. Borcu ödeyen ortağın iç ilişkide diğer ortaklara başvurma (rücu) hakkı vardır. Eger bir ortaklık kanunda sayılan diğer ortaklıklardan (A.Ş., L.td. gibi) herhangi birini karşılamıyor ise o ortaklık ilişkisine adi ortaklık hükümleri uygulanır. Bu ortaklıkta taraflardan biri gizli ortak olarak kalıp diğer ortağı şirketi temsile yetkili kılabilir.


Kolektif Şirketler


Kolektif şirketler, en az iki gerçek kişi arasında kurulur. Tüzel kişiler kolektif şirket ortağı olamazlar. Ortakların şirketin borçlarından sorumluluğu sınırsızdır. Yani ortakların her biri koyduğu sermayeye bağlı olmaksızın, şirketin borçlarından tüm malvarlığı ile sorumludur. Genellikle az sayıda ortak arasında kurulan kolektif şirketlerde ortakların kişisel saygınlıkları önemlidir. Ortaklık sözleşmesi yazılı biçime bağlıdır ve noterce onaylanır. Ticaret siciline tescil edilen sözleşme, üçüncü kişilere duyurmak için ilan edilir. Şirketin yönetiminden bütün ortaklar sorumludur, ama sözleşmeyle bu sorumluluk bir ya da birkaç kişiye bırakılabilir.


Komandit Şirketler


Komandit şirketlerin kolektif şirketlerden temel farkı, ortaklardan bir ya da birkaçının şirketin borçlarından koyduğu sermaye kadar sorumlu olmasıdır. Sınırlı sorumluluğu olan bu ortaklara komanditer ortak adı verilir. Şirket borçlarından tüm malvarlıklarıyla sorumlu olanlara ise komandite ortak denir. Komandite ortaklar gerçek kişi olmak zorundadır. Tüzel kişiler yalnızca komanditer ortak olabilir. Şirket yönetiminden komandite ortaklar sorumludur. Komanditer ortaklar, şirketin yönetimine karışma ve yönlendirme sayılmayacak konularda oy verebilirler. Kurulurken yazılı şirket sözleşmesi yapılır ve noterce onaylanır. Daha sonra şirket ticaret siciline tescil ve ilan edilir.


Limited Şirketler


Limited şirketler, en az iki ve en çok 50 ortakla kurulanve tüm ortaklarının şirketin borçlarından sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olan şirketlerdir. Limited şirketler, bankacılık ve sigortacılık gibi birkaç alan dışındaki tüm alanlarda kurulabilir. Şirketin sermayesi, ana sözleşmesinde belirlenmiştir. Sözleşmede değişiklik yapılmadıkça sermaye değiştirilemez. Limited şirketlerde sermaye payları birbirine eşit olmak zorunda değildir. Her ortak farklı sermaye ile ortaklığa katılabilir, ama ancak bir pay sahibi olabilir. Örneğin, üç ortaklı ve 1.000.000 Türk Lirası tutarında sermayesi olan bir limited şirkete, ortaklardan biri 500.000, ikincisi 300.000, üçüncüsü ise 200.000 Türk Lirası tutarında sermaye koymuş olabilir. Bu durumda tutarları birbirinden farklı üç sermaye payı vardır ve ortaklar birer pay sahibidir. Her ortağın oy hakkı ise koyduğu sermaye ile orantılıdır. Ortaklık sözleşmesinin yazılı olması ve noterce onaylanması gerekir. Onaylanan sözleşme ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan kuruluş izni alınır. Sözleşmenin ticaret siciline tesciliyle şirket tüzel kişilik kazanır ve ilan edilerek üçüncü kişilere duyurulur.


Anonim Şirketler


Anonim şirketler, en az beş gerçek ya da tüzel kişiyle her türlü ekonomik amaç için kurulabilen şirketlerdir. Ortakların şirket borçlarından sorumluluğu ödedikleri sermaye ile sınırlıdır. Ana sermaye sözleşmede belirlenmiştir ve limited şirketlerden farklı olarak, tutan aynı olan paylara bölünmüştür. Örneğin 10.000.000 Türk Lirası tutarında sermayesi olan bir anonim şirkette, sermaye 100'er bin liralık 100 paya ya da 500'er bin liralık 20 paya bölünmüş olabilir. Bu durumda ortaklar birden fazla pay edinebilirler. Şirketin kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması ve şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesinin onayı gerekir. Ardından ticaret siciline kuruluş tamamlanır ve ilan edilerek duyurulur.

Anonim şirketlerin yönetim organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetçilerdir. Pay sahiplerinin katıldığı genel kurul en üst karar organıdır. Genel kurul olağan toplantısını yılda en az bir kez yapar. Ayrıca, yönetim" kurulunun çağrısı ya da başka bazı özel durumlarda olağanüstü de toplanabilir. Türk Ticaret Kanunu'na göre, genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı komiserlerin de hazır bulunması gerekir. Yönetim kurulu şirketlerin genel yönetiminden ve temsilinden sorumludur. Denetçiler ise şirketin işlerini denetler.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 1 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 46.613
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 241
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Şirket KültürüŞirket kültürünü, sanılanın aksine yönetim oluşturmaz; şirket kültürü, kendiliğinden oluşur.

Kendiliğinden oluşan bu kültür, şirketin başarısı üzerinde bir engel teşkil edebilir, bu nedenle şirketinizde kendiliğinden oluşan bu durumun farkında olmak ve suyun akışını yavaşca değiştirmekte büyük fayda var.

Şirketinizde adam sendeci bir kültür oluşmuş olabilir. Şirketinizde “Aman arkadaşım üzülmesin de şirket ne olursa olsun” kültürü oluşmuş olabilir. Suyun yolunu değiştirmek için, suyun ne tarafa doğru aktığını bulmanız gerek önce.forum
Kurumsal kültürünüzü tanımak, başarı getirir


Kültür bizleri birleştiren ortak kimliğimizin bütünüdür. Bir Türk öğrencinin kampüste arkadaşlarıyla çay içmesi, bir İtalyan’ın öğle yemeği sonrası siastaları, bir Asyalı’nın sabah kahvaltısında erişteli çorba içmesi, bir Latin Amerikalı’nın hayır demekte zorlanması... hep kültürlerinin parçası. Dil, din, ırk, milliyet tanımlarının ötesinde aynı tarihi, aynı çevreyi ve aynı olayları yaşayan insanlar, aynı kültürün insanı olur.

Şirketlerde de durum benzerdir. Nasıl bir çocuk bir kültüre doğarsa ve o kültürün içinde büyürse, okuldan yeni mezun bir çalışan da aynı bir bebek gibi iş hayatına gözlerini o şirketin kültüründe açar. Büyüdükçe kimliğinin bir parçasını o kültür oluşturur. Pek tabii ki her çalışan o kültüre doğmaz, başka kültürlerden gelen birçokları kısa sürede yeni iş çevrelerine uyum sağlar, bu yeni kültürü benimserken eski kültürlerinden de yenilikler getirirler. Böylece, insanlarla beraber kültür de ufak değişimlerden geçer; zamana, olaylara, ve yöneticilere göre sürekli kendi kendini yaratır.


Şirket kültürünüzü tarif edin


Şirketinizin kültürünü açıklamak, belki kendinizi anlatmaya veya Türk insanının kültürünü anlatmaya benzer. İnsanın kendi kendisine bakması ve neyin kültürün bir parçası, neyin size özel bireysel bir davranış olduğunu saptaması kolay değildir. ‘Şirketinizin kültürü nasıldır?’ sorusu da aslında böyle bir soru. Şirketinizde içinde bulunduğunuz kültüre içinden bir insan olarak bakmak yerine, bir yabancı gibi analitik bir şekilde gözlemlemeli ve mümkün olduğunca bağımsız bir gözle, insanları, çalışma düzenini, ortamı ve gözle görülmeyen ancak hissedilen o yazılmamış kuralları keşfetmelisiniz.

İnsanlar yoğun iş temposunda, rutin işlerin ve koşuşturmanın içinde çoğu zaman şirket kültürünü işin veya ofisin doğal bir parçası olarak düşünürler. Yıllarca aynı ofiste çalışmış bir insan için o ofisin kültürünün diğer şirketlerden ne kadar farklı olduğunu ayırt etmesi imkansız gibidir. Sektör dinamikleri, çalışan insanların bireysel ve takım içindeki hareketleri ve şirketiçi kurallar, o şirketin ruhunu etkiler, kültürünü oluşturur.

Kıdemli çalışanlar hergün sekiz saatten fazla zaman geçirdikleri ofislerinde sabahın ilk saatlerinden mesai bitimine kadar ufak gündelik alışkanlıklardan uygulanan kurallara birçok görünmez hareketle karşılaşır. Kahve kupalarının mutfakta bulaşık makinesine çalışanlar tarafından yerleştirilmesinden, toplantı odasının kullanımına kadar her ofis aktivitesi için çeşitli kurallar ve alışkanlıklar vardır. Bu kurallar, zaman içinde çalışanın benliğine o kadar kazınır ki, eve girince ayakkabıları çıkarıp terlik giymeye veya yatarken dişlerini fırçalamaya benzer gözü kapalı yaptığımız hareketler haline gelir. İçinde olduğunuzda da bunları kültür olarak tanımlamak zorlaşır.forum
Kültür nedir?


Kültürün en genel tanımı ‘sosyal paternler bütünü.’ Kültür, ilk Oxford ingilizce sözlüğünde, 1430’da ‘yetiştirme’ ve ‘toprağı sürme’ olarak Latin kökeninden yola çıkarak tanımlanmıştır. 19. yy’da ise, yüksek kültür adı altında zihin, zevkler ve davranışların rafine hali şeklinde tanımlanmıştır.

20. yy’ın ortasında American Heritage English Dictionary, kültürü; sosyal olarak yayılan davranış kalıpları, sanatı, inançları, düşünceleri, kurumları ve insanların çalışma ve düşünce ürünlerinin tümü olarak nitelendirmiştir.

1973’te antropolog Clifford Geertz, ‘Kültürlerin Tercümesi’ adlı kitabında, kültürden sosyal etkileşimin olduğu ortamlarda anlam ve sembollerin düzenli sistemi olarak bahsetmiştir.


Basite indirgendiğinde, kültür üç ana insan aktivitesi üzerine kuruludur.


1. İnsanların düşünceleri;
2. Davranışları;
3. Ürettikleri.Kurumsal kültür denilince...


Kurumsal kültür ise, ilk 1930’larda yönetim biliminde konu edilir. Amacı, kültürü iş ortamını anlamak üzere bir araç olarak kullanmaktır. Kurum kültürünün özelliklerinden biri, tüm çalışanlar tarafından paylaşılmasıdır. Sosyal bir yapı olarak hem tarihten, hem de çevreden etkilenir.

Kurumsal kültür, görünen ve görünmeyen olmak üzere birbirinin içine girmiş uygulamalardan oluşur. Çalışan, şirket düzeni içinde çalışmalarını bu kültüre uyarak devam ettirir. Bu kültürü tamamen benimsemeyen çalışanlar olsa da, çoğunluk şirket kültürüne uyar.


Görünen:


• Çalışanların giyimi
• Şirket ürün gamı
• Dergiler
• İç tasarım, fiziksel çevre
• Mobilya


Görünmeyen:


• Finansal Raporlama
• İşe alım/işten çıkarma
• Çalışanlara verilen eğitimler
• Amir-çalışan ilişkilerinde mesafe
• Takım çalışması veya bireysel başarının önemiŞirket kültürünüzü nasıl değerlendirebilirsiniz?


Bağımsız bir gözlemci olmaya çalışın. Çalışanlara ve çalışanların birbirleriyle olan ilişkilerine dışardan bir göz gibi analitik bir şekilde yaklaşın. Antropolog olduğunuzu farz edin, daha önce hiç karşılaşmadığınız bir grubu tanımaya çalışıyorsunuz.

Çalışma arkadaşlarınızın duygularını ve olaylara verdikleri tepkileri izleyin. Bu tepkiler kişilerin değerlerinin aynasıdır. Kişiler ancak önem verdikleri şeyler konusunda heyecan, sevinç, kıgınlık ve hüzün gibi duyguları dışa vururlar. Anlaşmazlıkları da aynı sebepten dolayı yakından takip etmek gereklidir. Tartışmaların doğduğu yerler farklı değerlerden kaynaklanabilir.

Ofis düzenlemelerine bakın. Ortak alanlar nasıl döşenmiş? Şirketi tasarlayanların amacı, çalışanlara nefes alacakları bir alan mı yaratmak? Yoksa onları motive etmek mi? Çalışanlar arası rekabeti arttırmak mı amaçlanmış bowling ve bilardo masalarının konulmasında? Şirkete asılan tabloların konuları nedir? Sizde ne tür duygular uyandırıyor bu resimler?

Bu gözlemleri yaparken iş arkadaşlarınızla sohbet edin ve onları da bu keşif turunda yanınıza alın. Onların görüşleri ne? Kendi bireysel kültürleri nedir? Şirket kültürüne nasıl uyum sağlıyorlar?


Kültürün fiziksel boyutu


Şirket kültürünü değerlendirmek için çalışanların birbirleriyle olan ilişkilerinden, alışkanlıklarından ve ortak davranışlarından daha somut alanları da içine alan gözlemler yapmanız mümkün. Bina içinde kısa bir yürüyüş, soyut kültürü somutlaştıran ögeler içerebilir.


• Çalışma alanı nasıl bölünmüş? Ofisler, toplantı alanları, ortak alanlar nasıl konumlandırılmış?
• Kime daha fazla alan verilmiş? Departmanların çalışma alanları ne gibi farklar içeriyor?
• Bülten panolarında neler yazılı? Ne gibi afişler var?
• Ortak alanlar nasıl düzenlenmiş?
• Tabi bu sorulara cevap arayan yürüyüşünüzü yaparken çalışanlara da dikkat etmeyi ihmal etmeyin. İnsanlar birbirleriyle nasıl iletişim kuruyor?
• E-postalarda, memolarda nasıl bir ton hakim? Ne sıklıkta insanlar birbiriyle iletişim kuruyor?
• Tüm iletişim yazılı mı, yoksa sözlü iletişim de yaygın mı?
• Çalışanlar sadece iş mi konuşuyor yoksa sosyal anlamda paylaşımda bulunuyorlar mı?
• Duygularını ne kadar açıklıkla birbirleriyle paylaşıyorlar?


Kültürünüzü tanımak için bir kahve ve bir de arkadaş yeter


Kültürün nasıl olduğu sorup çalışanları gözle görülmeyen şeyleri anlatmasını istemektense, daha indirekt durum sorularıyla kültürü anlamaya çalışmak daha kolay ve sağlıklı olacaktır.
Arkadaşınızla kahve içerken şirketinizle ilgili, çalışma ortamınız, işle ilgili sıkıntılarınız, beraber çalışmaktan keyif aldığınız iş arkadaşlarınız gibi birçok konuda sohbet edersiniz. Bu sohbetlerde aslında şirket kültürünüzü ortaya çıkaran birçok veriyi paylaşmış olursunuz.


• Şirketimize bir arkadaşınız başlayacak olsa, ona şirketle ilgili ne dersiniz?
• Şirkette en çok değiştirmek istediğiniz şey nedir?
• Şirketin yıldızı kim? Neden?
• Şirketinizin en beğendiğiniz tarafı nedir?
• Ne tür insanlar şirketinizde başarısız olur?
• Şirkette mülakat yaptığınız birine sorduğunuz favori soru nedir?Strateji belirlemeden kurumsal kültürünü tanı


Bir yöneticinin şirket kültürünü doğru teşhis etmesi, sadece çalışanların şirkete uyum sağlamasında değil, şirketin stratejisinin doğru belirlenmesinde ve uygulanmasında da büyük rol oynar.

Örneğin, bir sosyal medya projesi A şirketine başarı getirirken, B şirketine başarısızlık getirebilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, kurumsal kültürlerindeki farklılıktır. İş modeli, kurumsal kültür ve hedeflenen değerler, sosyal medyada birleşince başarı sağlanır. Yöneticilerin projeye güvenmesi, çalışanlara sorumluluk verilmesi ve doğru araçların kullanılmasıyla çalışanların projeye gösterdikleri ilgi ve katılım bir araya gelince istenen sonuçlara ulaşılır.

Sosyal medya, yönetimin zorlamasıyla değil, çalışanların içten gelen çabalarıyla gerçekleşebilir.

IBM şirketinin iş modeli, tüketiciden çok B2B odaklı, işinin ehli uzmanların çalıştığı, 400 bin’e yakın çalışanıyla 170 ülkede faaliyet gösteren bir bilgi işlem devi. Kurumsal kültürü, çeşitliliğe ev sahipliği yapan, değişime ve gelişime açık, ileriye dönük, ancak riskten kaçınan bir yapı. IBM genelinde çalışanların çoğu, beraber çalışmaya, fikir paylaşımına ve yardımlaşmaya eğilimli. Sosyal medya projelerine başlamadan IBM’in kim olduğunu saptamakla çalışanların ne tür bir projeyi benimseyeceklerini öngörmek için gerekli. Sosyal medyada IBM’in konumlandırılması her çalışanı katılıma teşvik eden, denemelere açık, markayı marka yapan çalışanların öne çıkarıldığı bir çalışma. Bu proje kapsamında, binlerce IBM çalışanı bloglar, fotoğraf paylaşım siteleri, Facebook ve Linkedin’de kurulan IBM mevcut ve eski çalışan gruplarıyla sosyal medya ağını geliştirdi. Üst düzey yönetimin zorlamasıyla değil, kurumsal kültüründe olan katılımcılık ve paylaşıma açık olma ilkeleriyle platformlar oluşturuldu. Kurumsal kültürle uyum içinde olan denemeler başarı getirdi.

Yeni bir projeye girmeden önce şirketinizin kültürüne uygun olup olmadığından emin olun. Kendi sahanızda, kendi taraftarınızın desteğiyle, en iyi oynadığınız konumda, farklı takımlara, ayaklarınıza tıpatıp uyan yeni ayakkabılarınızla meydan okuyun.

0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız