Kadim Dostlar ™ Forum: Osmanlıların Şeceresi - Soy Ağacı | Kaya Alp - Gündüz Alp - Ertuğrul Gazi - Osman Gazi - Orhan Gazi - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Osmanlıların Şeceresi - Soy Ağacı | Kaya Alp - Gündüz Alp - Ertuğrul Gazi - Osman Gazi - Orhan Gazi Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 40.278
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Osmanlıların Şeceresi - Soy Ağacı
Osmanlıların şeceresi (soy ağacı) ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz? Osmanlı’ların Türk olmadıkları söylentileri ve Ertuğrul Gâzî’nin babasının Süleyman Şah mı yoksa Gündüz Alp mi olduğuna dair görüş ayrılıkları konusunda neler biliyoruz?

Her iki konu da bazı batılı tarihçiler tarafından tartışılmış ise de, son yapılan ilmî araştırmalar ve de ortaya çıkan bazı Osmanlı sikkeleri, problemi hemen hemen çözmüş bulunmaktadır. Şöyle ki:

Birinci konuda, başta Gibbons olmak üzere bazı batılı yazarlar, Osmanlı Devleti’ni kuran Osmanlı Hânedânının aslen Türk olmadıklarını, belki Moğol neslinden olabileceklerini ileri sürmüşler ve hatta bazı tarihçiler, Müslümanlıklarının dahi Anadolu’ya geldikten sonra gerçekleştiğini söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Ancak bu manada söylenenler, sadece menkıbe kabilinden bazı olayların, çok zorlamalarla yorumundan ibaret olduğunu, yerli ve yabancı bilim adamları ortaya koymuşlardır.

Şurası açıktır ki, Oğuz boyunun Gün, Ay ve Yıldız Hanlarından meydana gelen kollarına Bozoklar denmektedir; Gün Han’ın Kayı, Bayat, Elkaevli ve Karaevli ismiyle dört boyu bulunmaktadır. Sağlam ve kudret sahibi demek olan Kayı Boyunun sembolü (ongun) şahindir ve Osmanlılar da Kayı Boyundandırlar. Osmanlı Devleti’ni kuran ve ona adını veren Osman Bey’in ve babası Ertuğrul Gâzî’nin, ne kadar küçük olursa olsun, Kayılara mensup bir aşiretin başında bulunduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında, Kayıların Hz. Adem'e kadar giden şecereleri ile ilgili izahlar, sadece menkıbevî kıymete haizdirler. Tarihen sabit olmadığı gibi, bütün şecerelerin de birbirini tutmadığı açıkça görülür. Hatta bazı kaynaklarda, Osmanlıların soyu, Hz. Peygamber’e bile isnâd olunmaktadır. Bunların ilmî değerleri yoktur.

Eskiden beri Oğuzların bir şubesi olan Kayılar, diğer Oğuz boylarının göç hareketlerine benzer şekilde, Selçuklular zamanında doğudan batıya ve nihayet Anadolu’ya göç etmeye başlamışlardır. Bu dediklerimizi, Yazıcıoğlu’nun Selçuknâmesi, İdris-i Bitlisî’nin Heşt Behişt’i ve Şükrullah’ın Behcet’üt-Tevârîh’i gibi ilk dönem kaynakları da ifade etmektedir.

Dolayısıyla Osmanlılar Türk’türler; ancak büyük devlet olmalarını, sadece kendi kavimlerinden verâsetle aldıkları kuvvet ve kudrete değil, aynı zamanda İslâm’dan aldıkları ve Osmanlı adı altında aynı pota altında eritmeye muvaffak oldukları din ve dünya görüşüne borçludurlar. Bu sebeple, Fuad Köprülü’nün Gibbons’a ait görüşün tenkidine yüzde yüz katılırken, aynı yazarın Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda söz ettiği İslâm Milleti veya tarihî ifadesiyle Osmanlı Milleti izahını yabana atmak da mümkün değildir.


Sözün özünü Ahmed Cevdet Paşa söylemiştir:


“Devlet-i Aliyye, başlangıçta, her ne kadar bir küçük hükümet şeklinde idi; lakin Türklüğe mahsus olan üstün sıfatlar ile İslâmî şecâ’at ve dindarlığı kendisinde toplamış bir kabile olduğundan, kendisinde İslâm milletinin birliğine vesile olmak gibi bir kabiliyet vardı. Bu Devlet-i Aliyye, diğer devletler gibi, imtiyazlı bir toplum içinden ortaya çıkıp da hazır millet ve memleket bulmuş bir devlet değildi; belki yeni topraklar feth ederek, kendine yer edinmiş ve teşkil ettiği Osmanlı Milleti dahi, dilleri farklı, tavır ve ahlakları ayrı ayrı çeşitli milletlerin en güzel edeb ve tavırlarından seçilmiş üstün ve güzel bir topluluktur. Bunların dedeleri de, çok eski zamanlardan beri Türkistan’da dahi han ve sultan olarak el-hakk asîl ve soylu bir Türk hânedânıdır”.

İkinci konuya yani Ertuğrul Gâzî’nin babası meselesine gelince, Osman Bey’in babasının Ertuğrul Gâzî olduğu, ortaya çıkan Osman Bey’e ait bir sikkeyle ve kaynakların ittifakı ile kesinlik kazanmıştır. Ancak Ertuğrul Gâzî’nin babası konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Meşhur olan birinci rivâyet, ilk dönem tarih kaynaklarının çoğunun ve hatta elimizdeki şecerelerin ifadesine göre Süleyman Şah’dır. Ahmed Cevdet Paşa ve benzeri bir çok son dönem tarihçileri de bunu ifade etmişlerdir. Ancak doğru olan, Ertuğrul’un babasının Gündüz Alp olduğu şeklindeki ikinci görüştür. Zira Enverî’nin Düstûr-nâme’si ve Tevki’î Mehmed Paşa’nın Tarihi gibi önemli Osmanlı kaynakları bunu ifade ettiği gibi, ilim adamları tarafından son zamanlarda bulunan “Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp“ şeklindeki bir sikke de açıkça bu görüşü teyit etmektedir. Bilindiği gibi Süleyman Şah, Anadolu Fâtihi ve Türkiye Selçuklu Devletinin kurucusu ve ilk sultânı olması hasebiyle, onun isminden kalan bir hatıra olarak zikredilmesi kuvvetle muhtemeldir. Ertuğrul Gâzî’nin annesinin ise, şu anda Domaniç’de medfûn bulunan Hayme Ana olduğu ifade edilmektedir. II. Abdülhamid’in emriyle türbe yapılmıştır.

Klasik nakillere göre, daha evvel İran’da Mahan denilen yerde Süleyman Şah idaresinde yaşayan Kayılar, Moğol istilasının etkisiyle Anadolu’ya ve Ahlat’a gelmişler; oradan da Mardin’e 250 km kadar güney-batıda yer alan Caber Kalesi yakınında Fırat nehrini geçmeye çalışırken, Süleyman Şah’ın boğulması üzerine kollara ayrılarak Anadolu’ya yayılmışlardır. Caber Kalesi yanındaki bu menkıbevî mezar, hâlâ Türk Mezarı diye bilinmektedir ve toprağı Türkiye Cumhuriyetine aittir. Gündüz Alp’in kabrinin Ankara yakınlarında olduğu ve gerçekten Süleyman Şah’ın oğlu Selçuklu Sultânı I. Kılıçarslan’ın da tarihî Türk Mezarına yakın bir yerde Dicle’nin Habur koluna düşerek vefat ettiği nakilleri nazara alındığında, bu önemli hatıraların tesiriyle Süleyman Şah adının Selçukoğullarından Osmanoğullarına geçişin bir sembolü olduğu düşünülebilir[2].[2] İbn-i Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman, I. Defter, sh. 201-204; Lütfi Paşa, Tevârîh-i Âl-i Osman, sh. 17-27; Âlî, Künhü’l-Ahbâr, Ahmed Uğur neşri, sh. 29-41, Köprülü, Fuad, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara 1994, sh. 3-5, 68-73; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. I, sh. 93-103; Gibbons, H. A., The Foundation of the Ottoman Empire, chapter I; Tevkı’î Mehmed Paşa Tarihi, TOEM, nr. 79, sh. 87 vd.; Kantemir, c. I, sh. 57-58; Köprülü, M. Fuad, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Etnik Menşei Mes’elesi”, Belleten, c. VII, sayı 28(1943), sh. 219-313; Köprülü, M. Fuad, “Kayı Kabilesi Hakkında Yeni Notlar”, Belleten, c. VIII, sayı 31(1944), sh. 421-452.
forum1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 4 kullanıcı bu konuyu okudu.

1

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 40.278
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Osmanlıların Şeceresi - Soy Ağacı• 25 Şubat 1495 - Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in oğullarından, şehzade Cem Sultan, Papa'nın elinden kurtarıldıktan sonra öldü.


forum

Cem Sultan
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Osmanlıların Şeceresi - Soy Ağacı | Kaya Alp - Gündüz Alp - Ertuğrul Gazi - Osman Gazi - Orhan Gazi" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

Google (170), Google (52), Ой! (14), aşkın kaya soy kütüğü - Google'da Ara (10), 36 padişahın aile soyağacı - Google'da Ara (10), secere soy ağacı - Google'da Ara (9), Google (8), Google (7), osmanlıların soy ağacı şema halinde - Google'da Ara (7), peygamberimizin-aile-soy-agaci-sema-seklinde- - Google'da Ara (6), kaya soyağacı - Google'da Ara (6), kaya soyağacı - Google'da Ara (6), osman beyin soy ağacı - Google'da Ara (6), Google (5), Ой! (5), Ой! (5), osmanlı padişahları şeceresi - Bing (4), anadolusecere - Google'da Ara (4), soy ağacı örnekleri - Google'da Ara (4), kaya soyağacı - Google'da Ara (4), örnek soy ağacı tablosu - Google'da Ara (3), osman gazinin soy... | Yahoo! (3), padişahların soyagacı - Google'da Ara (3), osmanlı padişahları soy ağcı - Bing (3), ÖRNEK SOYAĞACI TABLOSU - Google'da Ara (3), osman beyin soy ağacı - Google'da Ara (3), osmanlı padişahları soy ağacı - Google'da Ara (3), soyağacı örnekleri - Google'da Ara (3), soy ağacı odevi - Google'da Ara (3), kaya soy ağacı - Google'da Ara (3), secere örnekleri - Google'da Ara (3), hz. muhammedin şeceresi tablo - Google'da Ara (3), osmanlı padişahları ve kardeşleri soy kutuğu - Google'da Ara (3), osmanlı devleti soy agacı şema şeklinde göster - Google'da Ara (3), osmanlının padişah şeceresi - Google'da Ara (3), kaya bin alp - Google'da Ara (2), kayaşın soyu - Google\'da Ara (2), padisahlarin soy agaci - Bing (2), hazal kaya soyağacı - Google\'da Ara (2), orhan gazinin soyağacı - Google\'da Ara (2), osmangazi aile şeceresi - Google\'da Ara (2), osmanli imparatorlugu soy agaci sema - Google\'da Ara (2), padisah seceresi - Google\'da Ara (2), padisahlarin soy agaci - Bing (2), Web Search Results (2), OSMAN GAZİNİN SECERESİ - Bing (2), osmanlı soy ağacı şema - Yahoo! Search Results (2), Google Custom Search (2), Яндекс (2), osmanlı devletinin tarihi soy şeması - Google'da Ara (2), osmanlı padişahları seceresi - Bing (2), Funmoods - web search results - osmanlıların antopolojisi (2), Arama V9 (2), kaya soy ağacı - Google'da Ara (2), cirbin paşa - Bing (1), osmanlı padişahların seceresi - Google\'da Ara (1), padişah seceresi - Bing (1), osmanli padisahlarinin aile agaci - Google-søgning (1), padisahlarin seceresi - Google\'da Ara (1), cirbin paşa - Bing (1), padisahlarin soy agaci - Bing (1), kayının soy agaci - Google\'da Ara (1), ertuğrul aileleri ve soy ağacı - Google\'da Ara (1), padisah seceresi - Google-Suche (1), (1) soy ağacı - Web Search Results (1), kanuni sultan süleyman soy ağacı - Google\'da Ara (1), padişahlar seceresi - Google\'da Ara (1), osmangazi aile şeceresi - Google\'da Ara (1), Ertuğrul gazi soy ağacı - Google\'da Ara (1), gogle aile secereleri - Bing (1), padişah seceresi - Bing (1), (1) osmanlı padişahları soy ağacı - Web Search Results (1), peygamberimizin geçmişi soyu - Bing (1), osman gazinin soyu - Google\'da Ara (1), ertugrul gazi soyu - Google Search (1), ertugrul gazi soyu - Google Search (1), osman bey soy ağacı - Google Search (1), osmanlı padişahları soy ağacı şeması - Google\'da Ara (1), osmanlıların soyu - Bing Images (1), padişahların şeceresi - Google\'da Ara (1), osman gazinin soyu - Google\'da Ara (1), Google (1), soy ağcı arama - Bing (1), süleyman peygamberin soy ağacı - Bing (1), osmanlı padişahları soy ağacı şema olarak - Google\'da Ara (1), şematik osmanlı soy ağacı - Google\'da Ara (1), padisahlarin seceresi - Google Search (1), osmangazi aile şeceresi - Google\'da Ara (1), osmanlının soyu - Bing (1), osman bey\'in soy ağacı - Google\'da Ara (1), kaya soyu - Google\'da Ara (1), osman bey\'in aile ağacı - Google\'da Ara (1), (1) osmanlı şeceresi göster - Web Search Results (1), Osman Gazi soy seceresi - Google\'da Ara (1), padisahlarin seceresi - Google\'da Ara (1), kaya alp osmanli - Google\'da Ara (1), osmanlı sultanlar seceresi - Bing (1), padişah secereleri - Google\'da Ara (1), gündüz alp - Yahoo! Turkey Arama Sonuçları (1), www.ertugrul gazinin soyu.com - Google Search (1),

"Osmanlıların Şeceresi - Soy Ağacı | Kaya Alp - Gündüz Alp - Ertuğrul Gazi - Osman Gazi - Orhan Gazi " ile Benzer Konular
Gazi'den Anlamlı Bir Kare!
4 Yanıt - 2.704 Görüntülenme | "Türkiye tarikatlar, şeyhler, müritler memleketi olamaz"
I. Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal ve geleneksel Gazi ünvanı verildi..
0 Yanıt - 32.091 Görüntülenme
Orhan Gazi | 1281 - 1360 | II.inci Osmanlı Padişahı
2 Yanıt - 6.976 Görüntülenme
Osman Gazi | 1258 - 1326
4 Yanıt - 3.533 Görüntülenme | Osmanlı İmparatorluğunun Kurucusu..
Kanal D | Genco ''Selen Seyven, Hazal Kaya'' (Her Cumartesi Saat 22:00)
0 Yanıt - 1.782 Görüntülenme | Oyuncular: Alpay Atalan, Selen Seyven, Hazal Kaya