Kadim Dostlar ™ Forum: Osmanlıların Şeceresi - Soy Ağacı | Kaya Alp - Gündüz Alp - Ertuğrul Gazi - Osman Gazi - Orhan Gazi - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Osmanlıların Şeceresi - Soy Ağacı | Kaya Alp - Gündüz Alp - Ertuğrul Gazi - Osman Gazi - Orhan Gazi Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 40.075
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmelİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

Osmanlıların Şeceresi - Soy Ağacı
Osmanlıların şeceresi (soy ağacı) ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz? Osmanlı’ların Türk olmadıkları söylentileri ve Ertuğrul Gâzî’nin babasının Süleyman Şah mı yoksa Gündüz Alp mi olduğuna dair görüş ayrılıkları konusunda neler biliyoruz?

Her iki konu da bazı batılı tarihçiler tarafından tartışılmış ise de, son yapılan ilmî araştırmalar ve de ortaya çıkan bazı Osmanlı sikkeleri, problemi hemen hemen çözmüş bulunmaktadır. Şöyle ki:

Birinci konuda, başta Gibbons olmak üzere bazı batılı yazarlar, Osmanlı Devleti’ni kuran Osmanlı Hânedânının aslen Türk olmadıklarını, belki Moğol neslinden olabileceklerini ileri sürmüşler ve hatta bazı tarihçiler, Müslümanlıklarının dahi Anadolu’ya geldikten sonra gerçekleştiğini söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Ancak bu manada söylenenler, sadece menkıbe kabilinden bazı olayların, çok zorlamalarla yorumundan ibaret olduğunu, yerli ve yabancı bilim adamları ortaya koymuşlardır.

Şurası açıktır ki, Oğuz boyunun Gün, Ay ve Yıldız Hanlarından meydana gelen kollarına Bozoklar denmektedir; Gün Han’ın Kayı, Bayat, Elkaevli ve Karaevli ismiyle dört boyu bulunmaktadır. Sağlam ve kudret sahibi demek olan Kayı Boyunun sembolü (ongun) şahindir ve Osmanlılar da Kayı Boyundandırlar. Osmanlı Devleti’ni kuran ve ona adını veren Osman Bey’in ve babası Ertuğrul Gâzî’nin, ne kadar küçük olursa olsun, Kayılara mensup bir aşiretin başında bulunduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında, Kayıların Hz. Adem'e kadar giden şecereleri ile ilgili izahlar, sadece menkıbevî kıymete haizdirler. Tarihen sabit olmadığı gibi, bütün şecerelerin de birbirini tutmadığı açıkça görülür. Hatta bazı kaynaklarda, Osmanlıların soyu, Hz. Peygamber’e bile isnâd olunmaktadır. Bunların ilmî değerleri yoktur.

Eskiden beri Oğuzların bir şubesi olan Kayılar, diğer Oğuz boylarının göç hareketlerine benzer şekilde, Selçuklular zamanında doğudan batıya ve nihayet Anadolu’ya göç etmeye başlamışlardır. Bu dediklerimizi, Yazıcıoğlu’nun Selçuknâmesi, İdris-i Bitlisî’nin Heşt Behişt’i ve Şükrullah’ın Behcet’üt-Tevârîh’i gibi ilk dönem kaynakları da ifade etmektedir.

Dolayısıyla Osmanlılar Türk’türler; ancak büyük devlet olmalarını, sadece kendi kavimlerinden verâsetle aldıkları kuvvet ve kudrete değil, aynı zamanda İslâm’dan aldıkları ve Osmanlı adı altında aynı pota altında eritmeye muvaffak oldukları din ve dünya görüşüne borçludurlar. Bu sebeple, Fuad Köprülü’nün Gibbons’a ait görüşün tenkidine yüzde yüz katılırken, aynı yazarın Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda söz ettiği İslâm Milleti veya tarihî ifadesiyle Osmanlı Milleti izahını yabana atmak da mümkün değildir.


Sözün özünü Ahmed Cevdet Paşa söylemiştir:


“Devlet-i Aliyye, başlangıçta, her ne kadar bir küçük hükümet şeklinde idi; lakin Türklüğe mahsus olan üstün sıfatlar ile İslâmî şecâ’at ve dindarlığı kendisinde toplamış bir kabile olduğundan, kendisinde İslâm milletinin birliğine vesile olmak gibi bir kabiliyet vardı. Bu Devlet-i Aliyye, diğer devletler gibi, imtiyazlı bir toplum içinden ortaya çıkıp da hazır millet ve memleket bulmuş bir devlet değildi; belki yeni topraklar feth ederek, kendine yer edinmiş ve teşkil ettiği Osmanlı Milleti dahi, dilleri farklı, tavır ve ahlakları ayrı ayrı çeşitli milletlerin en güzel edeb ve tavırlarından seçilmiş üstün ve güzel bir topluluktur. Bunların dedeleri de, çok eski zamanlardan beri Türkistan’da dahi han ve sultan olarak el-hakk asîl ve soylu bir Türk hânedânıdır”.

İkinci konuya yani Ertuğrul Gâzî’nin babası meselesine gelince, Osman Bey’in babasının Ertuğrul Gâzî olduğu, ortaya çıkan Osman Bey’e ait bir sikkeyle ve kaynakların ittifakı ile kesinlik kazanmıştır. Ancak Ertuğrul Gâzî’nin babası konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Meşhur olan birinci rivâyet, ilk dönem tarih kaynaklarının çoğunun ve hatta elimizdeki şecerelerin ifadesine göre Süleyman Şah’dır. Ahmed Cevdet Paşa ve benzeri bir çok son dönem tarihçileri de bunu ifade etmişlerdir. Ancak doğru olan, Ertuğrul’un babasının Gündüz Alp olduğu şeklindeki ikinci görüştür. Zira Enverî’nin Düstûr-nâme’si ve Tevki’î Mehmed Paşa’nın Tarihi gibi önemli Osmanlı kaynakları bunu ifade ettiği gibi, ilim adamları tarafından son zamanlarda bulunan “Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp“ şeklindeki bir sikke de açıkça bu görüşü teyit etmektedir. Bilindiği gibi Süleyman Şah, Anadolu Fâtihi ve Türkiye Selçuklu Devletinin kurucusu ve ilk sultânı olması hasebiyle, onun isminden kalan bir hatıra olarak zikredilmesi kuvvetle muhtemeldir. Ertuğrul Gâzî’nin annesinin ise, şu anda Domaniç’de medfûn bulunan Hayme Ana olduğu ifade edilmektedir. II. Abdülhamid’in emriyle türbe yapılmıştır.

Klasik nakillere göre, daha evvel İran’da Mahan denilen yerde Süleyman Şah idaresinde yaşayan Kayılar, Moğol istilasının etkisiyle Anadolu’ya ve Ahlat’a gelmişler; oradan da Mardin’e 250 km kadar güney-batıda yer alan Caber Kalesi yakınında Fırat nehrini geçmeye çalışırken, Süleyman Şah’ın boğulması üzerine kollara ayrılarak Anadolu’ya yayılmışlardır. Caber Kalesi yanındaki bu menkıbevî mezar, hâlâ Türk Mezarı diye bilinmektedir ve toprağı Türkiye Cumhuriyetine aittir. Gündüz Alp’in kabrinin Ankara yakınlarında olduğu ve gerçekten Süleyman Şah’ın oğlu Selçuklu Sultânı I. Kılıçarslan’ın da tarihî Türk Mezarına yakın bir yerde Dicle’nin Habur koluna düşerek vefat ettiği nakilleri nazara alındığında, bu önemli hatıraların tesiriyle Süleyman Şah adının Selçukoğullarından Osmanoğullarına geçişin bir sembolü olduğu düşünülebilir[2].[2] İbn-i Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman, I. Defter, sh. 201-204; Lütfi Paşa, Tevârîh-i Âl-i Osman, sh. 17-27; Âlî, Künhü’l-Ahbâr, Ahmed Uğur neşri, sh. 29-41, Köprülü, Fuad, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara 1994, sh. 3-5, 68-73; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. I, sh. 93-103; Gibbons, H. A., The Foundation of the Ottoman Empire, chapter I; Tevkı’î Mehmed Paşa Tarihi, TOEM, nr. 79, sh. 87 vd.; Kantemir, c. I, sh. 57-58; Köprülü, M. Fuad, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Etnik Menşei Mes’elesi”, Belleten, c. VII, sayı 28(1943), sh. 219-313; Köprülü, M. Fuad, “Kayı Kabilesi Hakkında Yeni Notlar”, Belleten, c. VIII, sayı 31(1944), sh. 421-452.
forum1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 4 kullanıcı bu konuyu okudu.

1

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 40.075
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmel
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


Osmanlıların Şeceresi - Soy Ağacı• 25 Şubat 1495 - Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in oğullarından, şehzade Cem Sultan, Papa'nın elinden kurtarıldıktan sonra öldü.


forum

Cem Sultan
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Osmanlıların Şeceresi - Soy Ağacı | Kaya Alp - Gündüz Alp - Ertuğrul Gazi - Osman Gazi - Orhan Gazi" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

Google (115), Google (45), Ой! (14), 36 padişahın aile soyağacı - Google'da Ara (10), aşkın kaya soy kütüğü - Google'da Ara (10), secere soy ağacı - Google'da Ara (9), osmanlıların soy ağacı şema halinde - Google'da Ara (7), Google (6), kaya soyağacı - Google'da Ara (6), peygamberimizin-aile-soy-agaci-sema-seklinde- - Google'da Ara (6), kaya soyağacı - Google'da Ara (6), Google (6), osman beyin soy ağacı - Google'da Ara (6), Ой! (5), Ой! (5), anadolusecere - Google'da Ara (4), soy ağacı örnekleri - Google'da Ara (4), osmanlı padişahları şeceresi - Bing (4), kaya soyağacı - Google'da Ara (4), Google (3), osman gazinin soy... | Yahoo! (3), örnek soy ağacı tablosu - Google'da Ara (3), osman beyin soy ağacı - Google'da Ara (3), padişahların soyagacı - Google'da Ara (3), osmanlı padişahları soy ağcı - Bing (3), ÖRNEK SOYAĞACI TABLOSU - Google'da Ara (3), osmanlı padişahları soy ağacı - Google'da Ara (3), soyağacı örnekleri - Google'da Ara (3), soy ağacı odevi - Google'da Ara (3), kaya soy ağacı - Google'da Ara (3), secere örnekleri - Google'da Ara (3), osmanlının padişah şeceresi - Google'da Ara (3), osmanlı padişahları ve kardeşleri soy kutuğu - Google'da Ara (3), osmanlı devleti soy agacı şema şeklinde göster - Google'da Ara (3), hz. muhammedin şeceresi tablo - Google'da Ara (3), Яндекс (2), osmanlı devletinin tarihi soy şeması - Google'da Ara (2), padisah seceresi - Google\'da Ara (2), orhan gazinin soyağacı - Google\'da Ara (2), padisahlarin soy agaci - Bing (2), Funmoods - web search results - osmanlıların antopolojisi (2), kaya bin alp - Google'da Ara (2), Google Custom Search (2), OSMAN GAZİNİN SECERESİ - Bing (2), Web Search Results (2), osmangazi aile şeceresi - Google\'da Ara (2), hazal kaya soyağacı - Google\'da Ara (2), osmanli imparatorlugu soy agaci sema - Google\'da Ara (2), osmanlı soy ağacı şema - Yahoo! Search Results (2), Arama V9 (2), osmanlı padişahları seceresi - Bing (2), kayaşın soyu - Google\'da Ara (2), kaya soy ağacı - Google'da Ara (2), padisahlarin soy agaci - Bing (2), padisahlarin soy agaci - Bing (1), osman bey\'in soy ağacı - Google\'da Ara (1), (1) secere örnekleri - Web Search Results (1), peygamberimizin soy agaci tablo şeklinde - Bing (1), 36 padişah soy ağacı tasarım dersi - Google\'da Ara (1), kaya soyu - Google\'da Ara (1), osman bey\'in aile ağacı - Google\'da Ara (1), (1) osmanlı şeceresi göster - Web Search Results (1), Osman Gazi soy seceresi - Google\'da Ara (1), orhan gazi\'nin soy ağacı - Google\'da Ara (1), osman gazi nin soyu - Google\'da Ara (1), kaya alp osmanli - Google\'da Ara (1), osmanlı sultanlar seceresi - Bing (1), padisah secere - Google zoeken (1), kanuni sultan süleyman soy agaci - Google-Suche (1), kaya soy agaci nerden gelir - Google\'da Ara (1), osman beyin soyu - Google\'da Ara (1), osmali secere tablo - Google\'da Ara (1), orhan gazinin soy agaci - Google\'da Ara (1), (1) selçuklu soy agacı - Web Search Results (1), osmanlı soy ağacı şeması - Google\'da Ara (1), 36 padişah soy ağacı tasarım dersi - Google\'da Ara (1), 36 padişah soy ağacı tasarım dersi - Google\'da Ara (1), kanuninin soy ağacı - Google\'da Ara (1), Ertuğrul gazının soyu - Google\'da Ara (1), kanuni sultan süleyman secere - Google-Suche (1), Google Custom Search (1), soy ağcı arama - Bing (1), Osman beyin soyu - Google Search (1), padişah secereleri - Google\'da Ara (1), padişah secereleri - Google\'da Ara (1), Ertuğrul gazi soy ağacı - Google\'da Ara (1), (1) soy ağacı - Web Search Results (1), Osmanli padişahları şeceresi - Google Search (1), osmanlı padişahların seceresi - Google\'da Ara (1), Funmoods - web search results - osmanlı soy ağacı örnekleri (1), (1) hz.muhammedin detaylı soyagacı türkçe - Web Search Results (1), osmanli devleti soy agaci semasi - Google\'da Ara (1), osmanlıların soy ağacı - Bing (1), (1) osmanlı padişahları soy ağacı - Web Search Results (1), osman gazinin soyu - Google\'da Ara (1), padişahların şeceresi - Google\'da Ara (1), osmanlıların soyu - Bing Images (1), osmanlı padişahları soy ağacı şeması - Google\'da Ara (1), osman gazinin soyu - Google\'da Ara (1), Osmanlı kurucusunun soyu - Google\'da Ara (1),

"Osmanlıların Şeceresi - Soy Ağacı | Kaya Alp - Gündüz Alp - Ertuğrul Gazi - Osman Gazi - Orhan Gazi " ile Benzer Konular
Gazi'den Anlamlı Bir Kare!
4 Yanıt - 2.649 Görüntülenme | "Türkiye tarikatlar, şeyhler, müritler memleketi olamaz"
I. Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal ve geleneksel Gazi ünvanı verildi..
0 Yanıt - 31.821 Görüntülenme
Orhan Gazi | 1281 - 1360 | II.inci Osmanlı Padişahı
2 Yanıt - 6.884 Görüntülenme
Osman Gazi | 1258 - 1326
4 Yanıt - 3.407 Görüntülenme | Osmanlı İmparatorluğunun Kurucusu..
Kanal D | Genco ''Selen Seyven, Hazal Kaya'' (Her Cumartesi Saat 22:00)
0 Yanıt - 1.736 Görüntülenme | Oyuncular: Alpay Atalan, Selen Seyven, Hazal Kaya