Kadim Dostlar ™ Forum: Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı - Kutadgu Bilig - Divan-ı Lugat-İt Türk - Atabetü'l-Hakayık - Divan-ı Hikmet - Kadim Dostlar ™ Forum

İçeriğe atla

Yalnızca 1 dakikanızı ayırıp sitemize üye olduğunuzda, içinde daha az reklam bulunan temamızı kullanabilirsiniz ...

Aradığınız konuya ulaşamadınız mı ? Problem değil, arama Özelliğimizi Kullanabilirsiniz
GoogleKadim Dostlar Özel Arama
Facebook Sayfamıza Üye Olabilir ve Güncel Site İçeriğinden Kolayca Haberdar olabilirsiniz
Sitemize reklam vererek, sitelerinizi veya ürünlerinizi tanıtabilirsiniz
-------------------
Kurumsal Çözümler Uzmanı Erkan Okur
İnformatik: Mühendislik ve PLM ÇözümleriTek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı - Kutadgu Bilig - Divan-ı Lugat-İt Türk - Atabetü'l-Hakayık - Divan-ı Hikmet Konuyu Oyla: -----

#1
Kullanıcı çevrimdışı   Sema 

 • Ne Mutlu Türküm Diyene!!
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 5.470
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Ülke Gündemi, Siyaset ve Köşe Yazıları...
Forum İtibarı: 6
Henüz Tanınmıyorİçeriği Arkadaşlarınla Paylaş

forum GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Türkler onuncu yüzyıldan itibaren kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır. İslam kültürünün etkisiyle yavaşa yavaş yeni bir edebiyat ortaya çıkmıştır. Kendine özgü nitelikleri ve kurallarıyla "Divan Edebiyatı" adını verdiğimiz dönemin oluşumu 13.. yüzyıla kadar gelir. Daha sonra bu edebiyat anlayışı 19.yüzyıla kadar etkin bir şekilde varlığını sürdürür.

Diğer yandan, İslamiyet'ten önceki "Sözlü Edebiyat Dönemi", İslam kültürünün etkisiyle içeriğinde küçük değişimlere uğrayarak "Halk Edebiyatı" adıyla gelişimini sürdürür. Yani, bir anlamda "Halk Edebiyatı" dediğimiz edebiyat, İslamiyet'ten önceki edebiyatımızın İslam uygarlığı altındaki yeni biçimlenişidir. Oysa "Divan Edebiyatı" tamamen dinin etkisiyle şekillenmiş bir edebiyattır.

Türklerin Müslüman olduğunu kabul ettiğimiz 10.yüzyılla, Divan edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen 13. yüzyıl arasında İslamiyet'in etkisi altında verilmiş olan, bir anlamda geçiş dönemi ürünlerimiz sayılan eserler yer almaktadır.

İLK İSLAMİ ÜRÜNLER


forum KUTADGU BİLİG:

Kutadgu Bilig, Türk dilinin en temel eserlerinden ve Türk dili araştırmalarının en mühim kaynaklarındandır. İslâmî Türk edebiyatının adı bilinen ilk şair ve düşünürü Balasagun'lu Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınmıştır.

Eserini Balasagun'da yazmaya başlayan Yusuf, 1068 yılında memleketinden ayrılarak Doğu Karahanlı Devleti'nin merkezi olan Kaşgar'a gitmiş ve eserini 18 ay sonra, 1069 (Hicrî 462) yılında burada tamamlamıştır. Kitabını bitirince bunu, Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunmuş, Han da eseri çok beğendiği için Yusuf'u, takdiren "Hâs Hâcib (Ulug Hâcib)" tayin etmiştir.

"Kutadgu Bilig'deki kahramanların temsil ettikleri değerler:

Kutadgu Bilig, dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder.

Küntogdı hükümdardır ve hukuku/adaleti temsil eder;
Aytoldı vezirdir ve saadeti/devleti temsil eder;
Ögdülmiş de vezirdir ve aklı temsil eder;
Odgurmış ise akibeti/kanaati temsil eder."

"Kutadgu" kelimesi, "saadet, kut" manasındaki "kut" kelimesinin üzerine isimden fiil yapan "+ad-" ekiyle fiilden isim yapan "-gu" ekinin eklenmesi sonucu oluşmuştur ve "bilig"le beraber "saadet, mutluluk veren bilgi/ilim" anlamını taşımaktadır.

Eser, insanlara dünyada tam anlamıyla kutlu olmak için gereken yolu göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Yusuf Hâs Hacib, eserinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. İlâveler ile birlikte yaklaşık 88 başlık altında toplanan eserin esas kısmını oluşturan bölüm kısaltılmış mütekarip yani fa'ulun fa'ulun fa'ulun fa'ul ve vezniyle yazılmıştır (eserde yalnız bir dörtlük içinde tam mütekarip geçmektedir: bk. 3800-3801). 1.-6520. beyitler mesnevi tarzında kendi arasında kafiyelidir. Eserin sonuna eklenmiş olan parçalardan gençliğine acıyıp ihtiyarlığından bahseden 44 beyitlik bir kısım (beyit 6521-6564) tam mütekarip (fa'ulun fa'ulun fa'ulun fa'ulun) vezninde olup, kaside tarzında ve aa ba ca şeklinde devam etmektedir. Zamanenin bozukluğundan ve dostların cefasından bahseden 40 beyitlik bir parça (beyit 6565-6604) ise evvelki parçanın vezninde ve tarzındadır. Kitap sahibi Ulu Hâs Hâcib Yusuf'un kendi kendisine nasihat vermesinden bahseden 41 beyitlik parça da (6605-6645. beyitler) eserin aslı gibi, kısaltılmış mütekarip vezninde ve kaside tarzındadır.

O dönem için Türk edebiyatında yeni olduğu tahmin ve tasavvur edilen aruz ölçüsünün ilâve parçalardaki kafiye dışında, şair tarafından pürüzsüz bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Eser, yarı hikâye ve yarı temsil tarzında yazılmış olup, arada hareketi hazırlayıcı ve izah edici monologlara ve canlı tasvirlerin bulunduğu sahnelere yer verilmiştir.

Kaşgârlı Mahmut ve onun eseri Divânü Lügati't-Türk ile çağdaştır, hatta hemen hemen aynı yıllarda yazılmış olması o dönem Türkçenin gördüğü itibar açısından da dikkate değer.


forum DİVAN-I LUGAT-İT TÜRK:

Eserin adı, "Türk Dili"nin toplu(genel) Sözlüğü" anlamına gelir. Adından da anlaşılacağı gibi, eser bir sözlüktür; Araplara Türkçe'yi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bundan dolayı, Türkçe'nin Arapça karşısında savunulduğu bir eser olarak değerlendirilir. Eserde Türkçe sözcüklerin anlamları Arapça'yla açıklanmakta ve her maddeden sonra birtakım Türkçe metinler örnek olarak verilmektedir. Kaşgarlı Mahmut tarafından XI. yüzyılda yazılan eserin asıl önemi de, işte bu derleme Türkçe metinlerden ileri gelmektedir. Eserine bir de Türk illerinin haritasını koyan Kaşgarlı Mahmut, Türkçe sözcüklerin açıklamalarını yaparken dört yüze yakın dörtlükten oluşan şiirlerle atasözlerini (sav) örnek olarak verir. Divan-ı Lügat-it Türk, Türk dilinin ana eseri, Türk edebiyatının ve folklörünün bir hazinesi olarak kabul edilmektedir.

Edebiyatımızda aruz ölçüsünün ilk kullanıldığı eser olarak kabul edilmektedir. Eserde adaleti, aklı, saadeti ve devleti temsil eden dört kahramanın çevresinde gelişen olaylarla yazar, devlet idaresinin ve sosyal düzenin nasıl olması gerektiğini anlatır. Hakaniye Türkçesiyle yazılmış olan eserde 7500 civarında Türkçe sözcük Arapça olarak açıklanmıştır. Ayrıca Türk boylarının dilleri ve Türk illeri hakkında bilgi verir.


forum ATABETÜ'L-HAKAYIK:


12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından aruz ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmıştır.

Atabetü'l Hakayık (Gerçeklerin Eşiği) , Edip Ahmet Yükneki'nin, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlakî öğütlerde bulunmuş, İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuştur. 'Hibetü'l-Hakayık', veya 'Aybetü'l-Akayık' olarak da isimlendirilir.Eserde dünyayı, tanrıyı, insanı bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceği anlatılır. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı hakkında olan konuyu işlemiştir.

Türk nazım birimi dörtlüklerle oluşan bu eserini şair, Yusuf Has Hacib'in 'Kutadgu Bilig'i gibi aruz vezniyle ve Kaşgar diliyle yazmıştır. Şairin bu eserini nerede ve ne zaman yazdığı kesin olarak bilinmemektedir. Atabetü'l Hakayık'ın Kaşgar diliyle, Uygur harfleriyle yazılmış ilk yazması İstanbul'da Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

Özellikleri:

Gerçeklerin eşiği anlamına gelir.
Konusu din ve ahlaktır.
Didaktik (öğretici) bir eserdir.
Mesnevi tarzında yazılmıştır.
Nazım birimi olarak beyit ve dörtlük kullanılmıştır.
Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
Arapça ve Farsça kelimeler vardır.
Telmih (hatırlatma) sanatı kullanılmıştır.
Eserin Konusu:Eser 14 bölümden oluşur.Baştaki 5 bölüm giriş,şairin adını verdiği 8 bölüm asıl konu, sondaki 1 bölüm de bitiriş bölümüdür.
Giriş bölümleri {kaside}biçimiyle(aa ba ca da...) ,asıl konu ile ilgili bölümler ve bitiriş bölümü (dörtlüklerle) [aaba]yazılmıştır.Giriş bölümünde 80 beyit, asıl konu ve bitiriş bölümlerinde 101 dörtlük vardır.Eserin tamamı 484 dizeden oluşur.


forum DİVAN-I HİKMET:

12. yüzylda Ahmet Yesevi tarafından dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmış dini, tasavvufi ve öğretici bir eserdir. Dörtlüklerin her birine "hikmet" adı verilmiş ve bu hikmetler Orta Asya ve Anadolu'da yayılarak halkı derinden etkilemiştir. Yesevilik tarikatının da kurcusu olan Ahmet Yesevi daha sonra Anadolu'da kurulan pek çok tarikata kaynak olmuştur.

Genel olarak dervişlik hakkında övgülerden bu dünyadan şikayetten cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahsedilir. Dini ve ahlaki öğütler veren şiirlerede yer vermiştir. Hece ölçüsü olarak 4+3 ve 4+4+4 kullanılmıştır.

Özellikleri:

*Kitapta Allah aşkı Peygamber sevgisi işlenmiştir.
*Hikmet: Hoş, hayırlı anlamlarına gelir
*Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır.
*Aruz ve hece ölçüsü kullanılmıştır.
*Dörtlük ve beyitle yazılmıştır.
*144 hikmet ve 1 münacaat 'tan oluşur.
*Eser karahanlı türkçesinin hakaniye lehçesiyle yazılmıştir
*İstifham (soru sorma) ve Tecahul-i Arif (bilmezlikten gelme) sanatları kullanılmıştır.
*Ahmet Yesevinin hikmetlerinin birleşmesiyle oluşmuştur.
*Ahmet Yesevi hikmetleri Karahanlı Türkçesiyle söylemiştir.
*Hikmetler dini tasavvufi şiirlerdir.
*Allah'a yakın olma isteği vardır.
*Şiirlerde ulusal ögeler(ölçü,nazım biçimi,yarım uyak)ile İslamlıktan gelme yabancı ögeler(din ve tasavvuf konuları, yabancı sözcükler)bir arada kullanılmıştır.
*Eserin uyaklanışı abcd dddb eeeb şeklindedir.Dördüncü dizelerin birbiriyle uyaklı oluşu hatta zaman zaman aynen tekrarlanışı bu şiirlerin musiki ile okunmak için söylendiğini gösterir.
*Divan-ı Hikmet'i Ahmet Yesevi yazmamıştır. Ahmet Yesevi'nin kurduğu tarikattaki Şaban Durmuş, Ahmet Yesevi'nin görüşlerini ve düşüncelerini kitap haline getirmişlerdir.
*Didaktiktir ve manzum bir eserdir.
1 Kullanıcı bu konuyu okuyor
0 üye, 1 misafir ve 0 gizli üyeToplam 3 kullanıcı bu konuyu okudu.

0

#2
Kullanıcı çevrimdışı   Sema 

 • Ne Mutlu Türküm Diyene!!
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 5.470
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Ülke Gündemi, Siyaset ve Köşe Yazıları...
Forum İtibarı: 6
Henüz Tanınmıyor
Otel ve Pansiyon Rehberiniz Otel, Pansiyon, Tatil, Gezi, Seyahat ve Konaklama Rehberiniz Bütçenize uygun, keyifli bir tatil için size gezi, seyahat ve konaklama tavsiyeleri: Otel Tanıtımları, Pansiyon Tanıtımları, Tatil Tavsiyeleri, Konaklama Tavsiyeleri, Ülke Tanıtımları, Seyahat Alternatifleri, Şehir Tanıtımları, Tarihi Eserler, Antik Kentler


forum

Divân-i Lûgat İt -Türk’ün İlginç Ayrıntıları

Türk Dil Kurumu Başkanı (TDK) Şükrü Haluk Akalın, Kaşgarlı Mahmut’un 1074 yılında yazdığı ilk Türkçe sözlük olan Divân-i lûgat it -Türk’ü "Türk Sözlüğünün Divanı" , daha rahat anlaşılabilmesi için ilginç yanlarını yeni bir kitaba aktarıyor.

Kitabı, sözlüğün çevirilerinden yararlanarak, daha anlaşılır bir formatta hazırladığını kaydeden Akalın, şunları söyledi: Sözlükte 8 bin 500’ün üzerinde sözcük var.

Bu sözcükler Türkler’in 1000 yıl önce nasıl yaşadığını da gösteriyor. Örneğin ’ütüg’ diye bir kelimeyi tanımlamış Kaşgarlı Mahmut. Bu, ütünün ta kendisi. Şeklen şimdiki ütüden farklı olsa da, bu bize Türkler’in elbiselerini o dönemde bile ütüleyerek giydiklerini gösteriyor.

Japonyalı ilk harita

Sonra ’tepüg’ diye bir oyun varmış. Metalin eritilerek yuvarlak biçime dönüştürülmesi, keçi kılıyla kaplanmasıyla oluşturulan ve tekmelenerek oynanan bir çocuk oyunuymuş. Yani bugünün futbolu o dönemde tepüg olarak adlandırılıyormuş. Divan-ı Lügati’t-Türk’te bir de harita var. Bu harita aslında Türk topluluklarının dünyada yaşadığı yerleri gösteren haritadır. Bu haritanın dünya haritacılığı bakımından bir önemi de Japonya’nın ilk kez haritaya girmesidir."

0

#3
Kullanıcı çevrimdışı   Hale 

 • Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.
 • Grup: Yönetici
 • Mesaj sayısı: 45.800
 • Kayıt tarihi: 11-Eylül 07
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Forum İtibarı: 240
Mükemmel
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı• 25 Ocak 1072 - Divan-ı Lügat-it Türk, Türk kültürün ilk Türkçe dilinde yazılan Sözlük eseri, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazılmaya başlandı (10 Şubat 1074'te bitirildi).


Bakınız,
Hakan Su Destanı - Efsanesi | Divan-i Lügat it Türk
0


Tek sayfa
 • Yeni bir konu açamazsınız
 • Bu konuya cevap yazamazsınız


"Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı - Kutadgu Bilig - Divan-ı Lugat-İt Türk - Atabetü'l-Hakayık - Divan-ı Hikmet" İçin Anahtar Kelimeler (Keywords)
Konuyu ziyaret eden ziyaretçilerimizin Google arama motorunda kullandıkları anahtar kelimeleri içermektedir.

Google (279), Google (33), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (26), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (23), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (22), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (15), divanı lügatit türk özellikleri - Google'da Ara (14), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (14), kutadgu bilig önemi - Google'da Ara (13), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (12), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (12), kutadga bilig - Google'da Ara (11), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (10), kutadgu bilig eserin önemi ve özellikleri - Google'da Ara (10), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (9), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (9), DİVANI LUGATİT TÜRK HANGİ ALFABEYLE YAZILMIŞTIR - Bing (9), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (9), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (9), kutadgu bilig hangi döneme aittir - Google'da Ara (8), Google (8), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (7), kutadgu bilig hangi döneme aittir - Google'da Ara (7), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (7), islami dönemin ilk dil edebiyat ürünleri ve eserlerin edebiyatla kültür tarihimizdeki önemi - Google'da Ara (7), divan-ı lügatit türk hangi döneme aittir - Google'da Ara (6), geçiş dönemi ile ilgili sorular - Google'da Ara (6), islami dönemin ilk dil ve edebiyat ürünlerinin edebiyatla kültür tarihimizdeki önemi - Google'da Ara (6), divanı hikmetin edebiyat ve kültür tarihi açısından önemi - Bing (6), divanı lügatit türk genel özellikleri - Google'da Ara (6), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (6), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (6), geçiş dönemi divan edebiyatı - Google'da Ara (5), divan-ı hikmetin özellikleri - Google'da Ara (5), kutadgu bilig önemi - Google'da Ara (5), atabetul hakayık - Google'da Ara (5), divanı lügatı türk özellikleri - Google'da Ara (5), islami dönemin ilk dil ve edebiyat ürünleri ve fotoğrafları - Google'da Ara (5), geçiş dönemi ile ilgili sorular - Google'da Ara (5), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (5), geçiş dönemi ile ilgili sorular - Google'da Ara (5), divan-ı lügatit türk özellikleri - Google'da Ara (5), kutadgu bilig eserleri nelerdir - Google'da Ara (5), türk edebiyatı kutadgu bilig - Google Search (5), DİVANI HİKMETİN ÖZELLİKLERİ - Google'da Ara (4), kutadgu bilig divani lugatit türk - Google'da Ara (4), kutadgu bilig ve atabetül hakayık eserlerinin ortak özellikleri - Google'da Ara (4), divanı lügatı türk - Bing (4), divanı lügatit türk özellikleri - Google'da Ara (4), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (4), divanü lügati't ve kutadgu bilig eserlerinin önemi nedir - Google'da Ara (4), kutadgu bilig edebiyatımızdaki yeri - Google'da Ara (4), kutadgu bilig divanü lügat it türk ve atebetül hakayık adlı eserlerin hangi döneme aittir - Google'da Ara (4), türk edebiyat kudadu bilik Divanı lügatü türk - Bing (4), divanı lügatit türk özellikleri - Google'da Ara (4), kutadgu biligin edebiyattaki önemi - Google'da Ara (4), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (4), divan ı lügatİT türk VE KUTADGU BİLİG RESİMLERİ - Google'da Ara (4), kutadgu bilig hangi döneme ait - Google'da Ara (4), geçiş dönemi eserleri hakkında detaylı bilgi - Google Search (3), divan ı lügatit türk genel özellikleri - Google'da Ara (3), kutadgu bilig türk edebiyatındaki önemi - Google'da Ara (3), kutadgu bilig divan ı lugat it türk hangi devlet zamanında yazılmıştır - Google'da Ara (3), islami dönemde ilk dil ve edebiyat ürünleri - Google'da Ara (3), kutadgu bilig divanı lügatit türk - Google'da Ara (3), divan ı lügatit türk türkçenin handi dönemine aittir - Bing (3), divan edebiyatı videoları - Bing (3), türk edebiyat kudadu bilik Divanı lügatü türk - Bing (3), Google (3), türk edebiyat kudadu bilik Divanı lügatü türk - Bing (3), türk edebiyat kudadu bilik Divanı lügatü türk - Bing (3), türk edebiyat kudadu bilik Divanı lügatü türk - Bing (3), kutadgu bilig dönemindeki eserleri nelerdir - Google'da Ara (3), lügatit,ürk, kutadgu nedir - Google'da Ara (3), GEÇİŞ DÖNEMİ ÜRÜNLERİ - Google'da Ara (3), (1) divanı lugatit türk ve önemi - Web Search Results (3), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (3), GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ İLE İLGİLİ TEST - Google'da Ara (3), atabetül hakayık kime yazıldı - Google'da Ara (3), kutadgu bilig hangi döneme aittir - Google'da Ara (3), islami dönem türk edebiyatının özellikleri nelerdir - MyStart (3), ilk islami eserlerin edebiyatla kültür tarihimizdeki önemi - Google'da Ara (3), kutadgu biliğin nazım birimi nedir - Google'da Ara (3), kutadgu bilig,divanı lügatit türk hangi lehçede - Google'da Ara (3), atabetül hakayık divanı hikmet kutadgu bilig divanü lügatüt türk hakkında kısa bilgi - Google'da Ara (3), kutagdu bilig in özellikleri - Google'da Ara (3), kutadgu bilig nedir - Google'da Ara (3), biyografilerin kültür tarihimizdeki yeri ve önemi - Google'da Ara (3), atabetül hakayıktaki söz sanatları - Google'da Ara (3), kutadgu bilig özellikleri - Google'da Ara (3), kutadgu bilig hangi döneme aittir - Google'da Ara (3), divan-ı lügatit türk hangi dildedir - Google Search (3), kutadgu bilig önemi nedir - Google'da Ara (3), kutadgu bilig genel özellikleri - Google'da Ara (3), geçiş dönemiyle ilgili test soruları - Google'da Ara (3), geçiş dönemi eserleri test - Google'da Ara (3), kutadgu bilig hangi dönemde yazılmıştır - Google'da Ara (3), kutadgu bilig özellikleri nelerdir - Google'da Ara (3), kutadga bilig yazarları ve yazdıkları dönem ile ilgili bilgi - Google'da Ara (3), divan edebiyatı geçiş dönemi özellikleri - Google'da Ara (3),