İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Büyük Osmanlı Tarihi Kronolojisi | Ay Ve Seneleri İle Osmanlı Kronolojisi - Kuruluşu - Savaşlar - İsyanlar - İdamlar - Anlaşmalar

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 15 yanıt gönderildi

#11
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Kasım Ayı Kronolojisi

01 Kasım 1524: Ferhat Paşanın idamı

1661: Fazıl Ahmed Paşanın sadrıazam olması.

1683: Viyana kuşatmasının bozgunla neticelenmesi üzerine Estergon kalesinin de düşman eline geçmesi.

1914: Osmanlı Devletinin Birinci Cihan savaşına girmesi.

1922: Saltanatın kaldırılması ve bütün hanedan üyelerinin milli hudutlar dışına çıkarılması.

02 Kasım 1524: Köprülüzade Ahmed Paşanın vefatı.

1663: Sadrıazam Fazıl Mustafa Paşanın komutasındaki Türk ordularının Avusturya da Levenz şehir ve kalesini fethi.

1839: Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun ilânı. “Tanzimat Devri” başlaması.

1844: V. Mehmed’in Doğumu.

1914: Fransa’nın Türkiye’ye savaş ilanı.

1918: Birinci Cihan savaşının kaybedilmesi üzerine İttihat ve Terakki'nin liderlerinden Sadrıazam Talat Paşa ile Enver ve Cemal Paşaların Türkiye’yi terk etmeleri.

1922: Vize ve Demirköprü'nün düşmanı işgalinden kurtuluşu.

03 Kasım 1604: II. Osman’ın doğumu.

1918: Musul'un kaybedilmesi.

1919: Kurtuluş savaşında Milne hattının Yunan kuvvetleriyle Türk kuvvetleri arasında sınır hattı olarak tesbit edilmesi.

1919: Milli Mücadele tarihimizin acı olaylarından biri olan Aznavur’un Susurluğa girmesi.

04 Kasım 1909: Haydar Paşa garının inşaatına tamamlanarak açılması.

1922: Türk Ordularının büyük zaferin kazanmaları üzerine İstanbul’un yönetiminin de TBMM’ne geçmesi.

1922: Tevfik Paşa kabinesinin istifa etmesiyle Osmanlı Devleti’nin son Sadrıazamının da tarihe intikal etmesi.

1922: Osmanlı devletinin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekâyi’nin son sayısı yayınlanarak neşriyatına son vermesi.

05 Kasım 1092: Selçuklu hükümdarı I.Melik Şah’ın vefatı.

1616: Sultan İbrahim’in doğumu.

1912: 482 yıl Türk yönetiminde kalan Selanik şehrinin elimizden çıkması.

1914: İngiltere’nin Türkiye’ye savaş ilanı.

06 Kasım 1543: Şehzade Mehmed'in idam edilmesi.

1553: Şehzade Mustafa’nın idamı.

1657: Katib Çelebi'nin vefatı.

1895: Sadrıazam Arif Paşanın vefatı.

07 Kasım 1600: Şair Baki’nin vefatı.

1920: Türk askerlerinin Gümrü'yü geri alması.

1919: Mustafa Kemal Paşanın Erzurum Mebusu seçilmesi.

08 Kasım 1604: Cağaloğlu Sinan Paşanın Doğu seferine çıkması.

1687: Viyana bozgunu üzerine hükümdar Avcı Sultan Mehmed’in tahtından indirilmesi.

1687: II. Süleyman’ın Tahta çıkışı.

1922: Lüleburgaz ve Pınarhisar’ın kurtuluşu.

09 Kasım 1877: Erzurumda ünlü Kopdağı savunmasının kazanılması.

1922: Kırklareli’nin kurtuluşu.

1922: Babaeski’nin kurtuluşu.

10 Kasım 1444: Varna zaferinin kazanılması.

1919: I. Dünya savaşında yenilen devletlere karşı galip devletlerin tutumunu düzenleyen Yüksek Şura’nın İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini onaylaması.

1919: Mustafa Kemal'in Meclis-i Mebusan’ın Ankara’da toplanmasını talep etmesi.

1924: Halk fırkasının adını değiştirerek “Cumhuriyet Halk Fırkası” adını alması.

11 Kasım 1578: Özdemiroğlu Osman Paşanın I. Şemahı zaferi.

1606: 13 yıl süren Türkiye-Almanya savaşının Zikvatorok barış antlaşması ile sona ermesi.

1918: Birinci Dünya savaşının sona ermesi.

12 Kasım 1312:
Türk düşünürü ve şairi Sultan Veled'in vefatı.

1532: Sadrıazam Piri Mehmed Paşa'nın vefatı.

1534: Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’ın fethi.

1877: Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın Ruslara teslim olmayı reddetmesi.

1919: Kurtuluş savaşında Ankara Hükümetine karşı gönderilen Anzavur kuvvetlerinin Gönen’e girmesi.

13 Kasım 1420: Karakoyunlu hükümdarı Yusuf’un ölümü.

1505: Osmanlı-Venedik barış esaslarının imzalanması.

1658: Köprülünün Celali isyanları üzerine Serdar-ı Ekrem olarak tayin edilmesi.

1918: İttilâf devletleri donanmasının İstanbul’a gelişi.

1922: Tekirdağ'ın düşmandan işgalinden kurtuluşu.

14 Kasım 1919: Fransızların Adana’yı işgal etmeleri üzerine M. Kemal Paşa’nın vermiş olduğu beyannamenin Türk Dünyasında neşredilmesi.

1920: Kozan'ın kurtuluşu.

15 Kasım 1638: IV. Murad’ın Bağdat’ı kuşatması.

1646: Resmo’nun Fethi.

1919: Anzavur kuvvetlerinin Kâzım Özalp ve Bekir Sami kuvvetlerince tedibi.

1920: İslâhiye ve Hacin kazalarının kurtuluş.

1922: Hayrabolu ve Malkara'nı kurtuluşu.

16 Kasım 1808: IV. Mustafa’nın vefatı.

1919: Sivas Kongresi.

1919: Anadolu’da kurulan TBMM Hükümetinin Fransızlara karşı mücadeleye karar vermesi.

1922: Mürefte'nin kurtuluşu.

1922: Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmed (Vahideddin)in bir İngiliz savaş gemisi ile İstanbul’u terk etmesi.

17 Kasım 1917: Yafa’nın Osmanlı Devleti yönetiminden çıkışı.

18 Kasım 1601: Tiryaki Hasan Paşa’nın Kanije kalesi zaferi.

1602: Budin zaferi.

1912: Manastırın elimizden çıkması.

1922: Uzunköprü ve Şarköy’ün kurtuluşu.

1922: Abdülmecid Efendi’nin TBMM tarafından son halife seçilmesi.

19 Kasım 1595: Koca Sinan Paşanın azli ile yerine Lala Mehmed Paşa'nın Sadrıazam olması.

1919: Balıkesir konferansı.

1922: Meriç'in kurtuluşu.

20 Kasım 1092: Sultan Melik Şah’ın vefatı.

1605: Osmanlı Sadrıazamı Lala Mehmed Paşa'nın Erdel Prensi Boçkay’a Orta Macar Krallığı tacını giydirmesi.

1612: Dokuz yıl süren Türk- İran savaşına son veren İstanbul antlaşmasının imzalanması.

1919: Paris’te Ermenilerle Kürtlerin Türkiye’ye karşı müşterek cephe oluşturmak üzere anlaştıklarının ilânı.

1920: Ali Fuat Cebesoy’un Moskova büyük elçiliğine tayini.

1922: Trakya’nın Meriç nehrine kadar olan bölümünün yönetiminin Türkiye’ye geçmesi.

1922: Lozan konferansının başlaması.

21 Kasım 1617: I. Ahmed'in vefatı.

1922: İpsala ve Keşan’ın kurtuluşu.

1922: Mardin'in kurtuluşu.

22 Kasım 1332: Şair Aşık Paşa’nın ölümü.

1617: I. Sultan Mustafa'nın padişah olması.

1890: Büyük Türk Alimi ve devlet adamı Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü’nün doğumu.

1914: Basra'nın elimizden çıkması.

23 Kasım 1462: Midilli'nin fethi.

1542: Ekber Şah'ın doğumu.

1919: Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermeniler arasında Tiflis'te bir anlaşmanın imzalanması.

24 Kasım 1514: Yavuz Sultan Selim’in kışı geçirmek için ordu ile birlikte Amasya’ya gelişi.

1542: Budin zaferi

1870: Diyojen gazetesinin neşredilmeye başlanması.

1920: Gümrü mütareke görüşmelerinin başlaması.

1922: TBMM tarafından halife seçilen Abdülmecid Efendiye biat töreninin yapılması.

25 Kasım 1072: Sultan Alpaslan’ın Şehit Edilmesi.

1893: Orhun kitabelerinin okunması.

1922: Edirne'nin kurtuluşu.

26 Kasım 1922: Gelibolu ve Maydos'un kurtuluşu.

27 Kasım 1526: Kanunî Sultan Süleyman’ın Avusturya seferine çıkışı.

1553: Şehzade Cihangir’in Haleb’te vefatı.

1578: İkinci Samahı meydan savaşı.

1819: Mütercim Asım'ın vefatı.

1842: Şair Fitnat Hanım'ın doğumu.

28 Kasım 1534: Kânûni Sultân Süleyman’ın Bağdat’ın fethi.

1544: Damat Rüstem Paşanın Sadrıazam olması.

1614: Malta seferi.

1614: Damat Halil Paşanın Akdeniz seferi.

1912: Arnavutluk’un Osmanlı devletinden ayrıldığını ilanı.

29 Kasım 1514: Şah İsmail’in sulh talebi

1623: Bağdat'ın İranlıların eline geçmesi.

1778: Dede İsmail Efendinin doğumu.

1919: Sivas Kongresinin kapanması.

1919: Maraş’ta Türk-Fransız savaşının başlaması.

1919: İlâyı Vatan Cemiyeti'nin kurulması.

1920: İstiklâl Madalyasının ihdası.

30 Kasım 1574: Türk donanmasının Tunus seferi.

1891: Türk Tarih bilgini Diyarbakırlı Sait Paşanın vefatı.#12
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Aralık Ayı Kronolojisi

02 Aralık 1445:
II Murâd Gâzi’nin ikinci defa tahta çıkışı

1888: Nâmık Kemâl’in vefatı.

04 Aralık 1877: Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin açılışı

06 Aralık 1474: Büyük Türk bilgini ve Astronomi alimi Ali Kuşçu’nun vefatı

1525: Fransa kralı I. Fransua’nın Kanuni Sultân Süleymân’a Yardım etmesi için Müracaatı.

07 Aralık 1921: Kilis’in kurtuluşu.

08 Aralık 1714: Osmanlı-Venedik savaşı

09 Aralık 1917: Kudüs’ün İngilizler tarafından işgal edilmesi.

10 Aralık 1578: Plevne’nin düşmesi

12 Aralık 1881: Tunus'un Türk idaresinden alınarak Fransa yönetimine bırakılması hakkındaki Bordo antlaşmasının imzalanması.

13 Aralık 1754: Sultan I. Mahmûd Hân’ın vefatı

1754: III. Osmân’ın tahta çıkışı

14 Aralık 1687: Eğri’nin Düşmesi

15 Aralık 1574: II. Selim’in vefatı

1574: III. Murâd’ın tahta çıkışı

16 Aralık 1919: Musul’un Irak’a verilmesi.

17 Aralık 1273: Mevlânâ Celaleddin Rumî Hz.’lerinin irtihali.

20 Aralık 1518: Pirî Mehmed Paşanın Kuzey Irak’ı Fethi.

1522: Rodos’un Fethi

1921: Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşu.

21 Aralık 1603: Eğri Fatihi III. Mehmed Hân’ın vefatı.

22 Aralık 1574: III. Murâd Hân’ın Tahta çıkışı

23 Aralık 1876: I. Meşrûtiyet’in İlanı.

24 Aralık 1638: IV. Murâd Hân tarafından Bağdat’ı II. defa Fethi edilmesi

1918: Fevzi Çakmak’ın Genelkurmay Başkanı olması

25 Aralık 1921: Gaziantep’in Kurtuluşu .

26 Aralık 1455: Sakız Adası’nın Fethi.

1530: Bâbür Şah’ın vefatı.

27 Aralık 1936: Mehmed Akif Ersoy’un vefatı

29 Aralık 1921: Çerkez Edhem Hâdisesi

30 Aralık 1490: Ebûssuûd Efendi’in doğumu.

1517: Yavuz Sultan Selim’in Kudüs’ü Fethi.

1703: II. Mustafa’nın Vefatı.

1903: Gülhâne Askeri Tıp Akademisi’nin açılışı

31 Aralık 1601: III. Ahmed’in Doğumu


#13
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Büyük Osmanlı Tarihi Kronolojisi
• 29 Ocak 1299 - Osmanlı Devleti kuruldu.


Resmi ekleyenOsmanlı Arması#14
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Büyük Osmanlı Tarihi Kronolojisi• 30 Ocak 1919 - Paris Barış Konferansı'nda itilaf devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını kararlaştırdılar.

#15
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Büyük Osmanlı Tarihi Kronolojisi• 27 Ocak 1299 - Osmanlı Devleti kuruldu.Resmi ekleyenOsmanlı Nişanı#16
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı