İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

SEKA - Tarihi [16.01.1996] | Türkiye Kağıt Sanayii - Türkiye Selüloz Ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 6 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


SEKA Tarihi


[16.01.1996]Resmi ekleyenSEKA Tarihi ya da Türkiye kağıt sanayiinin kuruluşu ve gelişmesini kapsayan çalışma Vakfımız tarafından gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın giriş niteliğindeki ilk bölümünde, yazı malzemelerinin ve kağıdın evrimi kısaca özetlendikten sonra, Türklerde ve Osmanlılarda değişik tarihlerde kağıt üretme çabaları ve bunların sonuçları anlatılıyor.

Cumhuriyet Türkiye’sinde ulusal kağıt sanayiinin kurulması fikri ne zaman doğdu ve Birinci Sanayi Planı kapsamına alınmadan önce kimler kağıt üretimine talip oldu? Ulusal kağıt sanayiinin kurulması fikrinin şampiyonlugunu yapan Mehmet Ali Bey’in (Kağıtçı) temel tezleri neydi? Devlet ilk kez ne zaman ve ne amaçla kağıt üretme fikriyle ilgilendi? İzmit, kağıt fabrikasının kuruluşu için uygun bir yer miydi? Bu ve benzeri soruların cevaplarının irdelendiği birinci bölümde kuruluş yeri seçiminden fabrikanın temelinin atılmasına ve ilk kağıdın üretilmesine kadar meydana gelen gelişmeler ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor.

Kasım 1936’da faaliyete geçen Sümerbank Kağıt ve Karton Fabrikası’nın 1955 yılında SEKA’nın kuruluşuna kadar geçirdiği evrim, örgütsel yapıdaki değişiklikler, çalışanların durumu, yeni kurulan fabrikalar, üretim göstergeleri, üretim ve satışta karşılaşılan güçlükler, sanayiin kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı’nın 1941 yılı ortasında görevden alınması 1936 yılında temelleri atılan yeni fabrikaların kuruluşunun gecikme nedenleri, İkinci Dünya Savaşı’nın ulusal kağıt sanayiimiz üzerindeki etkileri bir diğer bölümün konuları arasında yer alıyor.

Çalışmada, SEKA’daki gelişmeler, eğitim faaliyetleri, kültür ve spor etkinlikleri, işçi işveren ilişkileri açısından ayrıntılı bir şekilde izleniyor ve Demokrat Parti’nin iktidar yılları selüloz ve kağıt sanayiimiz açısından değerlendiriliyor.

Planlı döneme geçildikten sonra ulusal kağıt sanayiinin geçirdiği evrim, özel sektör kuruluşlarındaki gelişmelerle de ilişkilendirilerek ele alınıyor; selüloz ve kağıt sanayiinin İzmit dışına taşarak yeni tesislerle güçlenmesi krnolojik sıraya göre izleniyor. SEKA’nın ülkenin çeşitli yörelerine dağılmış bulunan işletmeleri, Afyon, Akdeniz, Aksu Balıkesir, Bolu, Çaycuma, Dalaman, İzmit ve Kastamonu müesseselerinin özellikleri, kuruluş ve gelişme öyküleri, üretimlerinin, çalışanlarının durumu ve sorunları üzerinde duruluyor.

1980’lerde izlenen politikaların ulusal kağıt sanayiine etkilerinin izlendiği son 15-16 yıllık dönem, kapasite, üretim, istihdam vb açılardan değerlendirilerek ulusal kağıt sanayiinin bugün varmış olduğu aşama gözler önüne serilmeye çalışılıyor.

Türkiye’nin en eski, en köklü ve en stratejik sanayi kuruluşlarından birisinin öyküsü, yöneticisi, çalışanı, olanakları ve sorunlarıyla çeşitli yönlerden irdelenmeye çalışılırken, aslında, 500 çalışandan 8.000 çalışana, 10.000 tonun altında üretimden 650.000 ton üretime ulaşan bir iktisadi devlet teşekkülünün öyküsü anlatılmış oluyor.

Kağıdını tümüyle ithal eden bir ülke olma konumundan kağıt ihraç edebilen bir ülke konumuna geçen ama yine de tüketiminin yaklaşık dörtte birini ithalatla karşılayan: 60 yılda kişi başına kağıt tüketimini 20 kat artırdığı halde bununla yetinemeyen bir ülkenin kağıt sanayiinde, SEKA’nın rolü ve yeri tarihsel bir perspektifle verilmeye çalışılıyor.

1996 yılında 60. Yılını kutlayan SEKA'nın tarihi kurum tarafından kitap olarak yayınlanmıştır.Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Uygur Kocabaşoğlu.
SEKA - Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı web sitesi


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
TÜRKİYE SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI A.Ş. (SEKA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİSEKA Genel Müdürlüğünden:

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/01/2001

Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24289


BİRİNCİ KISIM :

Amaç, Kapsam ve Tanımlar


Amaç

Madde 1 -
Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi (SEKA) Genel Müdürlüğünde görevli Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve teftiş kurulu büro şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin yükümlülüklerini, Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -
Bu Yönetmelik Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi (SEKA) Genel Müdürlüğü teftiş kurulu başkanlığında görevli; Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve teftiş kurulu bürosunun görev, yetki ve sorumluluklarını, müfettiş ve yardımcılarının seçilme koşullarına göre atanmalarını, çalışma biçim ve yöntemleri ile teftiş edilenlerin sorumluluklarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3 -
Bu Yönetmelikte yer alan;

Şirket: Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi (SEKA) Genel Müdürlüğü ile işletme müdürlüklerini,

Genel Müdürlük-Şirket Merkezi: Şirketin Genel Müdürlük Merkez Teşkilatını ve alım-satım müdürlüklerini,

Genel Müdür: SEKA A.Ş. Genel Müdürünü,

Teftiş Kurulu: SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü teftiş kurulunu,

Kurul Başkanı: SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

Refakat Müfettişi: SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü müfettişlerini,

Müfettiş: SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettiş ve müfettişlerini,

Müfettiş Yardımcısı: Yetkili ya da yetkisiz SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcılarını,

Büro Şefliği: SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü teftiş kurulu başkanlığı büro şefliğini,

Büro Şefliği Personeli: SEKA A.Ş. teftiş kurulu başkanlığına bağlı büro şefliğindeki büro şefi, uzman, memur ve diğer personeli,

a) Şirket Merkezinde;

Bölüm: Savunma sekreterliğini, teftiş kurulu başkanlığını, I. hukuk müşavirliğini, daire başkanlıklarını, alım-satım müdürlerini ve müstakil müdürlükleri,

Bölüm Yetkilisi: Savunma Sekreterini, Teftiş Kurulu Başkanını, I. Hukuk Müşavirini, Daire Başkanlarını, Alım-Satım Müdürlerini ve Müstakil Müdürleri,

Birim: Merkez teşkilatındaki daire başkanlıklarına bağlı müdürlükleri, (I. hukuk müşavirliği dahil)

Birim Yetkilisi: Merkez teşkilatındaki daire başkanlıklarına bağlı müdürleri, (II. hukuk müşaviri dahil)

b) İşletme Müdürlüklerinde;


İşletme: Genel Müdürlüğe bağlı işletme müdürlüklerini,


Bölüm: İşletme müdürlüğünde bulunan, kısım müdürlüğü, avukatlık, doktorluk, sivil savunma uzmanlığı, koruma ve güvenlik amirliği ile müstakil şeflikleri,

Bölüm Yetkilisi: İşletme Müdürlüğünde bulunan, kısım müdürü, avukat, doktor, sivil savunma uzmanı, koruma ve güvenlik amiri ve müstakil şefleri,

Birim: Kısım müdürlüklerine bağlı şeflikleri,

Birim Yetkilisi: Kısım müdürlüklerine bağlı şefleri, ifade eder.


İKİNCİ KISIM :

Kuruluş

Kurulun bağlı olduğu makam

Madde 4 - Teftiş kurulu başkanlığı doğrudan Genel Müdür'e bağlı olup; Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdürden, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ise teftiş kurulu başkanlığından alacakları göreve ilişkin emirleri Genel Müdür adına yerine getirirler.

Kadro

Madde 5 - Teftiş kurulu;


Bir başkanla, yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Teftiş kurulu başkanlığının günlük işlerini yürütmek üzere ayrıca bir teftiş kurulu büro şefliği bulunur.

Görev merkezi

Madde 6 -
SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü teftiş kurulunun görev merkezi İzmit'tir. Şirket merkezinin değişmesi halinde, teftiş kurulu başkanlığının merkezi de buna bağlı olarak değişir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM :

Teftiş Kurulu


Teftiş kurulu başkanlığının görev ve yetkileri

Madde 7 - Teftiş kurulu başkanlığının görevleri şunlardır;

a) SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü ile ona bağlı; işletmeler, alım-satım müdürlükleri ve her türlü iş yerlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda genel prensipleri saptamak ve personelin verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemini geliştirmek.

b) SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü ile ona bağlı; işletme müdürlükleri, alım-satım müdürlükleri ve her türlü iş yerlerinde gerekli inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak ya da yaptırmak.

c) SEKA A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile atananlar da dahil her türlü memur, sözleşmeli personel ve işçiler hakkında Genel Müdür adına inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM :

Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Teftiş kurulu başkanının atanması

Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanı; kurula yeterlik sınavını kazanmak suretiyle atanmış ve kuruldaki toplam görev süresi en az 10 yıl olan başmüfettişler arasından Genel Müdür'ün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.

Teftiş kurulu başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 9 -
Teftiş Kurulu Başkanı müfettiş sıfat ve yetkilerine sahip olup aşağıdaki görevleri yapar.

a) Teftiş kurulu başkanlığının 7 nci maddede belirtilen görevlerini yürütmek,

b) Teftiş kurulunu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) Teftiş kurulu çalışmalarının şirketin amaçlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin amaçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

f) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı önlemler almak,

g) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını özendirmek, gerektiğinde başarılı inceleme ve araştırma sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

h) Kurulun çalışmalarına ait yıllık çalışma raporları düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,

i) Mevzuatın müfettişler arasında değişik yorumlandığı durumlarda görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

k) Üyesi olduğu kurul ve komisyonların toplantılarına katılmak,

l) Genel müdürlük tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanı yukarıda sıralanan görevlerini, yasa, tüzük, şirket ana sözleşmesi, yönetmelik genelge hükümlerine ve verilen yasal emirlere uygun olarak süresinde ve eksiksiz yapmakla, bu görevlerinin gerektirdiği yetkileri yöntemine uygun olarak kullanmakla yükümlü ve sorumludur.

Teftiş kurulu başkanına yardımcı olmak

Madde 10 -
Teftiş Kurulu Başkanı kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi, "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir.

Teftiş kurulu başkanına vekalet

Madde 11 -
Kurul Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, kurulun işleri, imza yetkisine sahip ve kurula yeterlik sınavı sonucuna göre atanmış Kurul Başkanınca uygun görülen müfettiş tarafından yürütülür. Herhangi bir sebeple teftiş kurulu başkanlığının boşalması halinde vekalet görevi Teftiş Kurulu Başkanı'nın atanmasındaki usule göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :

Müfettişler


Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 12 - Teftiş kurulunun temel görevleri çerçevesi içinde;

a) Kanun, tüzük, şirket ana sözleşmesi, yönetmelikler, genelge ve yasal emirler çerçevesinde Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğü ile ona bağlı işletme müdürlükleri, alım-satım müdürlükleri ve diğer iş yerlerinde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,

b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar, mevzuat dışı uygulamalarda sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma yöntemine uygun olarak gecikmeden olaya hemen el koyabilmek için derhal Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve kanıtların kaybına meydan verebilecek durumlarda delilleri toplamak,

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla teftiş kurulu başkanlığına bildirmek,

d) Çeşitli konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri kurs, seminer ve toplantılara katılmak, sonuçlarını bir rapor halinde başkanlığa sunmak,

e) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak,

f) Teftiş kurulu başkanlığınca verilecek teftiş ve denetim hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapmak.

Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Müfettiş yardımcılarının bu yetkilerini kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine "yetki" verilmesiyle olanaklıdır.

Görevlendirme

Madde 13 -
Genel Müdürlük müfettişleri; Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları emirle görev yaparlar. Üstlendikleri görevlerin sonuçlarını teftiş kurulu başkanlığına bildirirler.

Müfettişlerin uyacakları konular

Madde 14 -
Müfettişler bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

Müfettişler;

a)
İcraya müdahale edemezler.

b) Belge, defter ve kayıtlar üzerinde şerh, ekleme ve düzeltme yapamazlar.

c) Teftişe ve soruşturmaya tabi kimselerle özel ilişkiye giremezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli belge ve bilgileri açıklayamazlar.

e) Teftişe gittiği yere ait raporları zorunlu olmadıkça o yerde yazarak bitirmeden ya da vermeden başka yere hareket edemezler.

f) Zorlayıcı nedenler dışında başlanmış bir işi bitirmeden senelik izine başlayamazlar.

g) Teftiş Kurulu Başkanından izin almadıkça görev yerinden ayrılamazlar.

Görevden uzaklaştırma

Madde 15 -
Müfettişler görevlendirildikleri konularla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne uygun şekilde görevden uzaklaştırabilirler.

a) Teftiş inceleme ve soruşturma sırasında suç kanıtları henüz elde edilmemiş olmakla birlikte iş başında kalmasının soruşturmayı güçleştireceği kanısına varılmak,

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermemek ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak,

c) Teftiş inceleme ve soruşturmayı önemli derecede güçleştirmek, iş yerinde kişilere ve mallara karşı ağır zararda bulunacağı hakkında kuvvetli işaret bulunmak,

d) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

e) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş ve soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı durumun ise bir tutanakla saptanması gerekir.

Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken önlemler o iş yerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini müfettiş üstlenemez.

Görevden uzaklaştırma durumu, Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte yazılı olarak ilgiliye, amirine, teftiş kurulu başkanlığına ve diğer ilgililere hemen bildirilir.

Teftiş ve soruşturma sonucunda suçun işlendiğinin anlaşılamadığı ya da yeterli kanıt bulunmadığı durumlarda; görevden uzaklaştırılmış olan personel müfettişin hemen vereceği rapor üzerine atamaya yetkili makamlarca bekletilmeksizin görevine iade edilir.

Görevden uzaklaştırılması gereken personel hakkında, işledikleri suçların nev'i ve mahiyetine göre kanuni esaslar içinde takibat yapılır.

Görevden uzaklaştırma süresi, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirlenir. Bu gibi teftiş ve soruşturma olayları öncelikle ve süratle sonuçlandırılır.

Görevden uzaklaştırıldığı halde işini bırakmayıp, görevi başında kalmakta direndiği tutanakla belgelenecek personel hakkında Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesi gereğince kovuşturma yapılması için müfettiş tarafından o yerin Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulur ve tutanak da bu yazıya eklenir.

Grup çalışması

Madde 16 -
Teftiş, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında, müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup başkanı, teftiş ve incelemelere verilecek en uygun yönü belirler, işlerin seyrini sağlar ve sonuç alınmasını sağlayabilecek düşünce ve önlemlerin uygulanmasını temin eder. Bu amaçla kendisi de dahil iş bölümü yapar ve gerektiğinde bu hususu grubundaki müfettişlere yazı ile duyurur.

Grup çalışmalarıyla ilgili raporlar hariç her türlü yazışmalar grup başkanının imzasıyla yapılır. Müfettişler grup halindeki çalışmalarda, mevzuatın gerektirdiği esaslara uyulmaması durumunda Teftiş Kurulu Başkanına karşı ortak sorumluluk taşırlar.

İşlerin süresi ve aktarılması

Madde 17 -
İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin aktarılması durumunda;

a) Müfettişler kendilerine verilen işleri teftiş kurulu başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında teftiş kurulu başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları emre göre hareket ederler.

b) Müfettişlere verilen işin aktarılmaması asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri ya da izniyle başka bir müfettişe aktarabilirler.

c) Aktarılacak işler için aktarmayı yapacak olan müfettiş bir "aktarma notu" hazırlar, en az üç örnek olarak hazırlanacak aktarma notuna:

1) Aktarılan işin ne olduğu,

2) Aktarma gününe kadar;

- İşin hangi kısım ve aşamalarının ne ölçüde incelendiği,

- İş ile ilgili olarak ne gibi görüş ve kanıya varıldığı,

- Beliren görüş ve kanı olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma biçiminin ne olması gerekeceği, konusundaki düşüncelerini yazar.

Bundan başka iş ile ilgili belgeleri sıra numarası altında gösteren bir dizi pusulasının örneğini, işle ilgili belgelerle birlikte işin aktarıldığı müfettişe imza karşılığı verir.

Aktaran müfettiş tarafından bir yazı ekinde aktarma notunun ve dizi pusulasının ikinci örneği teftiş kurulu başkanlığına gönderilir. Üçüncü örnek ise aktaran müfettişte kalır.

DÖRDÜNCÜ KISIM :

Teftiş Kurulu Büro Şefliği


Teftiş kurulu büro şefliği personeli

Madde 18 - Büro şefliği personeli Teftiş Kurulu Başkanının emri altında yeterli sayıda personelden oluşur.

Teftiş kurulu büro şefi ile diğer görevlilerin görev ve sorumlulukları

Madde 19 -
Teftiş kurulu büro şefi ile diğer görevlilerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Teftiş kurulu başkanlığına gelen her türlü belgenin kaydını tutmak ve cevaplarını göndermek,

b) Müfettişlerden gelen rapor ve diğer belgeleri kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek izlemek,

c) İşleri biten raporlar ile diğer belgeleri düzenli bir biçimde koruyup saklamak,

d) Teftiş kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

e) Müfettişlere gerekli kanun ve diğer mevzuat ile genelgeler ve yararlı kitapları sağlamak,

f) Müfettişlere verilen kitap, dergi ve benzerlerini ve kurulun emrindeki demirbaşı özel defterlerine kayıt etmek ve merkezde bulunanları saklamak ve korumak,

g) Kırtasiye ve basılı kağıtları gereksinime göre sağlamak, saklamak ve dağıtmak,

h) Teftiş kuruluna gelen gizli işaretli yazıları kapalı olarak Teftiş Kurulu Başkanına, yokluğunda ise yerine bakan müfettişe kapalı olarak vermek,

ı) Müfettişlerce yazılan raporları daktilo etmek,

i) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Büro şefliği personeli; Teftiş Kurulu Başkanına, başkana yardımla görevlendirilen müfettişlere karşı ve büronun idaresinden sorumludur. Büro şefliği personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar, her çeşit defter, evrak ve raporları Teftiş Kurulu Başkanının izni olmadıkça Genel Müdür dışında hiçbir kişiye gösteremez ve veremezler.

BEŞİNCİ KISIM :

Teftiş, İnceleme ve Soruşturmaya Tabi Olanların Görev ve Sorumlulukları


Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi olanların görev ve sorumlulukları

Madde 20 - Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi yerlerdeki personelin görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Personel, saklamaya ve gözetmeye zorunlu oldukları para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili defterleri, gizli de olsa bütün belgeleri ilk istekte müfettişe göstermek, saymasına ve incelemesine yardım etmek zorundadır.

b) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi yerlerde görevli personel, müfettişin gerekli gördüğü belgelerin örneklerini ya da asıllarını vermek zorundadır. Asılları alınan belgelerin, müfettişin mühür ve imzası ile onaylanmış örnekleri dosyasında saklanmak üzere ilgililere verilir. Müfettişlerce alınacak örneklerin asıllarına uygunluğu yetkililer tarafından imza ve resmi mühürle onaylanır.

c) Teftiş, inceleme ya da soruşturmaya tabi yerlerin amirleri, teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, müfettişlere üstlendikleri görev ve konumlarına uygun bir yer sağlamak ve her türlü önlemi almak zorundadırlar.

d) Teftiş, inceleme ya da soruşturmaya tabi yerlerin personeline verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında müfettişlerin isteği üzerine teftiş ve soruşturma sonuna kadar durdurulur. İzin kullanmaya başlamış olan görevli, müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

e) Her kuruluşta bir teftiş defteri ve bir teftiş dosyası düzenlenir. Teftiş defterine teftişe başlama ve bitiş tarihi ve özü yazılır. Teftiş gören yer teftiş raporlarını, bu raporlara verilecek cevapları ve genel müdürlük bildirimlerini teftiş dosyasına koyar. Genel müdürlükçe verilen emirlerin yerine getirildiği konusundaki genel müdürlüğe yazılan yazılardan birer örnek de bu dosyaya konur. Teftiş defterinin yöntemine uygun düzenlenmesi, gerekli bilgilerin yazılması, denetlenmesi; teftişe tabi görevliler ile o yerin üst amirinin sorumluluğu altındadır. Teftiş edilen yerlerin amirlerinin tayin edilmeleri ya da görevden ayrılmaları durumlarında; en son 3 teftişe ait raporları yerine atananlara ya da görevi üstlenenlere imza karşılığında devir ve teslim ederler.

f) Görevliler, teftiş raporlarındaki açıklama isteklerine ve yürütülen inceleme-soruşturma gereği müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları müfettiş tarafından belirtilen süre içinde cevap vermek zorundadır.

ALTINCI KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM : Müfettişliğe Giriş


Genel müdürlük müfettişliğine giriş

Madde 21 -
Genel müdürlük müfettişliğine, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Genel müdürlük müfettiş yardımcılığına atanmak için yapılacak giriş sınavını kazanmak zorunludur.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı kurulu

Madde 22 -
Genel müdürlük müfettiş yardımcılığı sınavını yapacak sınav kurulu; Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında dört müfettişten oluşur. Ayrıca üç yedek üye belirlenir.

Toplantı şekli ve yeter sayısı

Madde 23 -
Sınav kurulu, başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısıyla toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 2 oy kabul edilerek buna göre karar alınır.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının duyurulması

Madde 24 -
Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yer ve giriş koşulları, konuları, başvuruların hangi tarihe kadar ve hangi yerlere yapılacağı, sınava girmek isteyenlerin verecekleri belgelerin nelerden oluşacağı Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden en az ikisinde duyurulur. Son ilan sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde belirlenir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı koşulları

Madde 25 -
Genel müdürlük müfettiş yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı koşulları taşımak,

b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir)

c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, mühendislik ve mimarlık fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamca kabul edilen benzer yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak, (Mühendislik ve mimarlık fakültelerinin hangi bölüm mezunlarına ihtiyaç duyulduğu Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile tespit edilir ve duyuruda belirtilir.)

d) Genel müdürlük müfettişliği özyapı ve niteliklerine sahip olmak, (Bu husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup; sözlü sınavdan önce Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir.)

e) Genel müdürlük müfettiş yardımcılığı giriş sınavına iki defa girip de başarılı olamayanlar, üçüncü kez bu sınava katılamazlar.

Sınava başvurma şekli ve zorunlu belgeler

Madde 26 -
Sınava girmek isteyenler, genel müdürlük teftiş kurulu başkanlığına iki fotoğraf, aday formu ve yüksek öğrenim kurumu diploma ya da bitirme belgesinin aslı ya da onaylı sureti ile başvururlar.

Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus cüzdanın aslı ya da onaylı örneği,

b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğu konusunda tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, (sağlık kurulu raporu sınavı kazandıktan sonra da verilebilir. Daha önce müfettiş yardımcılığı giriş sınavı için alınmış olan raporların sınav tarihinden üç ay önceki tarihe kadar olanları kabul edilir.)

c) Askerlik görevini yaptığını ya da ertelettiğini gösterir belgenin aslı ya da yetkili mercilerce onaylı örneği,

d) 4,5 cm x 6 cm ölçülerinde 6 adet fotoğraf,

e) Cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı belgesi,

f) Kendi el yazısıyla yazılmış öz geçmiş yazısı.

(Bu öz geçmiş yazısında, baba ve ana adları ile meslek ve işleri, ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek öğreniminden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

Sınavın yapılacağı yer

Madde 27 -
Aranan koşullara sahip istekliler yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı ve sözlü sınavlar şirket merkezinde yapılır.

Adaylık belgesi

Madde 28 -
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabileceklere teftiş kurulu başkanlığınca fotoğraflı "adaylık belgesi" verilir. Sınavlara ancak bu belge gösterilerek girilir.

Sınav konuları

Madde 29 -
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilerek ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

A) Hukuk, siyasal, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar:

a) HUKUK

1) İdare Hukuku (Genel esaslar, idari yargı, kamu iktisadi teşebbüsleri mevzuatı),

2) Ceza Hukuku (Türk ceza kanununun esaslar başlığını taşıyan birinci kitabından devlet idaresi ve ammenin itimadı aleyhine işlenen suçlarla mal aleyhine işlenen suçlara ilişkin hükümler),

3) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

4) Borçlar Hukuku (Genel esaslar),

5) Ticaret Hukuku (Genel esaslar ve kıymetli evrak),

6) İcra-İflas Hukuku (Genel esaslar),

7) İş Hukuku.

b) İKTİSAT

1) İktisat teorisi,

2) Para-banka, kredi-konjonktür,

3) Milli gelir,

4) İşletme iktisadı.

c) MALİYE

1) Genel maliye teorisi ve maliye politikası,

2) Türk vergi kanunlarının esasları,

3) Kamu giderleri,

4) Bütçe ve bütçe çeşitleri.

d) MUHASEBE

1) Genel muhasebe,

2) Bilanço analizi ve teknikleri,

3) Ticari hesap.

e) YABANCI DİL

İngilizce, Fransızca, Almanca, dillerinden birisi.

B) Mühendislik ve mimarlık fakültelerinin duyuruda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar:

1) Bölümlerinde okutulan mesleki derslerden sınav ilanında belirtilen konular,

2) Genel matematik,

3) Yabancı dil İngilizce, Fransızca, Almanca, dillerinden birisi.

Sınavları sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna ait olmakla birlikte, yukarıda belirtilen konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde ÖSYM'ne hazırlattırılabilir ya da uygulattırılabilir.

Sınavların ÖSYM'ne yaptırılması halinde sınava ilişkin usul ve esaslar bir protokolle düzenlenir.

Sınav notlarının değerlendirilmesi

Madde 30 -
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60'dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir.

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'den aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara teftiş kurulu başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak 10 gün içinde teftiş kurulu başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav kurulunca incelenir. Teftiş kurulu başkanlığınca inceleme sonucuna göre işlem yapılır.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
İKİNCİ BÖLÜM :

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilme İlkeleri


Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

Madde 31 -
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde şu ilkeler ön planda tutulur:

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında deneyim ve uzmanlaşmalarını sağlamak,

c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi için olanak sağlamak,

e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı

Madde 32 -
Müfettiş yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler:

a) Birinci dönem çalışmaları:

Bu dönem çalışmaları, teftiş kurulu başkanlığınca kurul yetki alanına giren, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut yürürlükteki mevzuatın öğretilmesi, yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci dönem çalışmaları:

Bu dönem çalışmaları, SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü ile ona bağlı; işletme müdürlükleri, fabrika, atölyeler, alım-satım müdürlükleri ve her türlü iş yerlerinin teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler, müfettiş yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel amaçlı teftişlerdir. Yetiştirme görevi müfettiş yardımcılarının sayısına göre bir ya da birkaç müfettişe verilir.

Müfettiş yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar ve rapor düzenleyemezler.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için kurul başkanlığınca bir çalışma programı düzenlenir.

Grup başkanları programlarını mevzuat ve uygulamanın teftiş ve soruşturma yöntemlerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettişler, müfettiş yardımcılarının çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak biçimde düzenlerler.

c) Üçüncü dönem çalışmaları;

Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına, yanında çalıştıkları müfettişlerin değerlendirmeleri de alınarak teftiş kurulu başkanlığınca doğrudan teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

Doğrudan teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları; doğrudan ya da gereklilik durumunda diğer yardımcılarla ya da müfettişlerle birlikte görev yaparlar.

Müfettiş yardımcılarının üçüncü dönemle ilgili çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması konusu da gözönünde tutularak teftiş kurulu başkanlığınca düzenlenir.

Yeterlik sınavından önce kuruldan çıkarılma

Madde 33 -
Müfettiş yardımcılığı döneminde genel müdürlük müfettişliği özyapı ve nitelikleriyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar "yeterlik sınavı" beklenmeksizin teftiş kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

Müfettiş yardımcılığı dönemi ve yeterlik sınavı

Madde 34 -
Genel müdürlük müfettiş yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Bu sınavda başarı gösterenler müfettişliğe atanırlar.

Sınavda başarı gösteremeyenler ile sınava girmeyenler durumlarına ve derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

Yeterlik sınavına çağrı

Madde 35 -
Yeterlik sınavına girecek müfettiş yardımcılarına yazılı sınavların yeri, günü ve saati 2 ay önce, yazılı sınavı kazananlara ise sözlü sınavın yeri, günü ve saati 15 gün önce teftiş kurulu başkanlığınca bir yazı ile duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :

Müfettişliğe Atama

Müfettiş yeterlik sınavı kurulu

Madde 36 -
Genel müdürlük müfettişliği yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen kurul yapar.

Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yeterlik sınavı programı

Madde 37 -
Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve deneyim derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı programı aşağıda yazılı konulardan hazırlanır.

A) Mevzuat ve Tatbikatı (İdari müfettişler için)

1)
Kamu İktisadi teşebbüslerine ilişkin genel kanun ve mevzuat,

2) Türk Ticaret Kanunu,

3) Medeni Kanun,

4) İcra İflas Kanunu,

5) İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik (İş Kanunu, Toplu Sözleşme Mevzuatı, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu, Personel Kanunu, SEKA A.Ş.nin yürürlükteki yönetmelik ve genelgeleri),

6) Türk Ceza Kanunu,

7) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

8) Harcırah Kanunu,

9) Vergi, resim ve harçlar ile diğer devlet gelirlerine ait hükümler,

B) Muhasebe (İdari müfettişler için)

1) Genel muhasebe,

2) Bilanço analizi ve teknikleri.

C) Mühendislik ve Mimarlık (Teknik müfettişler için)

Kağıt, üretime yönelik kağıt, selüloz, enerji, klor-alkali, kalite sağlama ve laboratuvar, bakım-atölyelerde işletme ve bakım-onarım bazında; iş yönetimi, planlama, proje, üretim, maliyet, araştırma-geliştirme, üretime esas mamul madde ve hammadde kalitesiyle, işletmede kullanılan makine teçhizatların kullanım yerleri, bakımları, onarımları ve yerleşimi konuları,

D) Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri (İdari ve teknik müfettişler için)

1) Özel soruşturma usulü getiren kanunlar,

2) Raporlama teknikleri ve teftiş yöntemleri,

3) SEKA Teftiş Kurulu Yönetmeliği.


Yetişme notu

Madde 38 -
Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notların ortalaması alınarak belirlenir.

a) Kurs ve seminer notu (Kurs ve seminerler sonunda aldıkları notların ortalaması),

b) Etüt ve inceleme notu (Müfettiş yardımcılarına verilen etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not),

c) Teftiş ve denetim notu (Yetkili müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

d) Soruşturma notu (Yetkili müfettiş yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

e) Özel not (Müfettiş yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları hakkında yanında çalıştıkları genel müdürlük müfettişleri ve kurul başkanı tarafından verilen notlar).

Yeterlik sınavı notlarının değerlendirilmesi

Madde 39 -
Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınavı notu ile yetişme notu ortalamasından oluşur.

Tam not, yetişme notu ile yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

Yeterlik sınavını başarmış sayılabilmek için;

a) Alınan notların her birinin 60'dan,

b) Yazılı sınav gruplarından alınan notlar ortalamasının 65'den,

c) Yetişme notu ve yazılı sınav grupları, notları ile sözlü sınav notu ortalamasının 65'den, aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

Müfettiş yardımcılarının müfettişliğe atanması

Madde 40 -
Yeterlik sınavını kazanan müfettiş yardımcıları bu sınavdaki başarı dereceleri esas alınarak müfettişlik kadrolarına atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :

Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

Yükselme

Madde 41 -
Yeterlik sınavını başarı ile verip müfettişliğe atanan genel müdürlük müfettişlerinin kadro derecelerine göre terfileri genel hükümlere göre yapılır.

Müfettişliğe atananların kıdemleri yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre belirlenir.

Başmüfettişliğe terfide yöntem; mesleki yetenek, kıdem, çaba ve başarı ile teftiş kurulu başkanlığı nezdinde bırakılacak genel izlenim ve kanaatin olumlu olmasıdır.

Başmüfettişliğe atanabilmek için, atanılacak başmüfettişlik kadro derecesinin gerektirdiği ve yürürlükteki mevzuata göre gerekli hizmet süresini doldurmuş bulunmak zorunludur.

Müfettişlerin kıdemi

Madde 42 -
Müfettişlik kıdeminin belirlenmesinde süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu korunmak koşuluyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm yasal izinlerde geçirilen süredir.

Müfettişlik kıdemine esas süreler aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre belirlenir.

Başmüfettişlerin kıdem sırası, müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının belirlenmesinde Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi dayanak alınır.

Teftiş kurulundan nakil ve çekilme suretiyle ayrılan müfettişlerin yeniden kabulleri

Madde 43 -
Teftiş kurulundan çekilme suretiyle ya da naklen ayrılan müfettişlerinin teftiş kuruluna yeniden girebilmeleri, Şirket Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.

Teftiş kurulu başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının belirlenmesinde müfettişlik kıdemleri dayanak alınır.

Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası 42 nci madde hükümlerine göre belirlenir.

Müfettişlik güvencesi

Madde 44 -
Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; müfettişler kendi istekleri dışında ya da teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ya da mesleki yetersizlikleri saptanmadıkça görevden alınamazlar. İstekleri dışında başka idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki ya da mesleki yetersizlik durumlarının; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle kanıtlanması gerekir.

YEDİNCİ KISIM :

Teftiş Programı, Teftiş Yöntem ve Niteliği, Program ve Program Dışı Teftişler, Teftişte Ölçü, İlke, Amaç ve Teftiş Süresi


SEKA müfettişlerinin çalışma anlayışı ve amacı

Madde 45 -
Teftişte esas amaç denetlenen birimin gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine ve yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

Müfettişler bu esastan hareketle;

a)
Denetledikleri bütün birimlerde teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen konuları ve mükerrerlikleri belirlemek,

b) Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, harcamaların yerinde olup olmadığını denetlemek,

c) Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal, idari, hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi; iş ve hizmet verimi ile işletmelerdeki verimliliğin, üretimin ve kalitenin optimal ve rasyonel bir düzeye çıkarılması için öneriler geliştirmek, amacını gözönünde tutarlar.

SEKA müfettişlerinin çalışma anlayışı, etkin, verimli, iktisadi, eğitici ve caydırıcı bir denetim sistemini öngördüğünden, hata arayan ve sadece tenkit eden bir teftiş anlayışı değildir.

Hiçbir bölümün teftiş dışı tutulamayacağı

Madde 46 -
Şirket merkezi ve ona bağlı hiçbir bölüm, normal süreler dışında teftiş dışı tutulamaz.

Yıllık faaliyet cetvelleri ve teftiş programı

Madde 47 -
Her sene Ocak ayında;

a) Önceki yıl içinde yapılan teftiş, inceleme, soruşturma konularını ve konuların son durumlarını gösterir faaliyet raporu,

b) Önceki yıl ile ilgili raporlarda önerilen ve uygun görülen yer değiştirme, disiplin cezalarının son durumlarını (gerektiğinde ilgili bölümlerden yazı ile temin edilen bilgilere dayanarak) gösterir faaliyet cetveli,

c) Teftiş programı, hazırlanır ve Genel Müdürün bilgisine/onayına sunulur.

Programlar Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra çalışma dönemine başlanılmadan Teftiş Kurulu Başkanı tarafından müfettişlere genel çerçeveler içersinde duyurulur.

Teftiş programlarında teftiş yerleri, teftiş konuları ve teftiş süreleri açıkça belirtilir.

Programın onaylanmasından sonra oluşan yeni işlerin dağıtımı ile;

1)
Bir işin hastalık gibi nedenle bir müfettişten alınıp diğerine verilmesi,

2) Çok acil durumlarda teftişe başlama tarihinin ertelenmesi,

Yıllık teftiş programında ön görülen teftişlerin aksatılmaması koşuluyla Teftiş Kurulu Başkanı tarafından yapılabilir. Teftiş programında yapılan değişiklikler konusunda Genel Müdür'e bilgi verilir.

Teftiş yöntemi, program ve program dışı teftişler, teftişe başlama

Madde 48 -
Teftişler; tarama ya da sondaj yöntemi ile yapılır. Sondaj yöntemi ile yapılacak teftişlerde müfettiş fazla yanlış ve eksiklerle karşılaşırsa sondaj oranını artırabilir ya da tarama yöntemi ile teftiş yapabilir. Müfettiş gerek görürse teftiş dönemi dışındaki işlemleri de inceleyebilir.

Bu inceleme teftiş süresini programda yazılı süreden fazla uzatacaksa durum müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanı'na bildirilir. Bu sürenin uzatılması önerisi için alınacak emre göre hareket edilir.

Teftiş; programlı ve program dışı olmak üzere ikiye ayrılır.

a) Programlı teftişler önceden hazırlanan ve yıllık teftiş programına göre yapılan teftişlerdir,

b) Program dışı teftişler Genel Müdür tarafından verilecek emir üzerine yapılacak teftişlerdir.

Teftişin ilk koşulu ani ve habersiz başlanılmış olmasıdır. Müfettiş teftiş edeceği yere varır varmaz ilk olarak kasa, kıymetli evrak ve gerekli göreceği diğer şirket mallarını sayar, kontrol eder, sayımların tamamlanmasından sonra servis teftişine geçmeden bir önceki teftişte eleştirilen konuların düzeltilip düzeltilmediğini, verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediğini araştırır. Teftiş hiçbir şekilde teftiş gören bölümlerin günlük işlerini aksatmaz. Teftişin ilgili iş yerinde yapılması asıldır. Olağan üstü bir zorunluluk ve gerek olmadıkça teftişe tabi belgeler teftiş yeri dışına çıkartılamaz.

Teftişte ölçü, ilke ve amaç

Madde 49 -
Teftiş sonuçlarını belirten eleştiri konularında yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu kararları ve şirketin çalışma esaslarına dayanan özel mevzuat ve genel müdürlüğün genel ve özel emirleri dayanak tutulur. Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarında yer alan eleştiri ve öneriler gözönünde bulundurulur.

Teknik teftişler, her ünitenin teknik ve yöntemleri ile bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanılarak yapılır.

Teftişte Amaç;

a)
Personelin yetiştirilmesi ve eğitimi,

b) Girdilerin ve maliyetin düşmesi,

c) Gereksiz harcamanın önlenmesi,

d) Üretim ve verimin artması,

e) Kalitenin yükselmesidir.

Teftiş süresi

Madde 50 -
Gerek teftiş programı ve gerekse kurula sonradan ulaşan işler, müfettişlere Teftiş Kurulu Başkanı'nca gereğine uygun olarak dağıtılır. Görev merkezi dışındaki teftişlerde görev süresi Teftiş Kurulu Başkanı tarafından iş durumu gözönünde bulundurularak belirlenir.

Dış ülkelerde staj

Madde 51 -
Bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak için müfettişler; Kurul Başkanı'nın önerisi ve Genel Müdür'ün onaylaması koşuluyla yurt dışına gönderilebilirler.

a) Bunun için Yönetmeliğin 52 nci maddesinde sözü edilen yabancı dil sınavında başarı göstermek şarttır.

b) Dış ülkelerdeki staj konuları ve çalışma programları teftiş kurulu başkanlığınca belirlenir. Bu programlara göre müfettişlerin; gönderildikleri ülkelerde ekonomik, mali ve sosyal konuların uygulanmasını incelemeleri asıl olmakla beraber, koşullar elverdiği ölçüde uluslararası iktisadi ve mali kuruluşlarda çalışmalarda bulunması sağlanır.

c) Staj sonuçları her konu için ayrı ayrı düzenlenecek raporlarla başkanlığa bildirilir. Bu raporların staj yerinde düzenlenmesi asıldır. Zaruri sebepler durumunda yurda dönüşten itibaren en geç üç ay içinde raporların Başkanlığa verilmesi gerekir.

d) Müfettişler normal staj programları dışında ilgilenecekleri ve önemli gördükleri konuları da programlarını aksatmamak koşulu ile inceleyebilirler.

Yabancı dil sınavı

Madde 52 -
Açılacak yabancı dil sınavına girenler 29 uncu maddede belirtilen dillerden birinden sınava tabi tutulur.

Bu sınavda yabancı dilden Türkçe'ye çeviri ve konuşma yaptırılır.

Yabancı dilde okuduğunu ve dinlediğini anlayabilecek ve isteğini anlatabilecek derecede olmadığı anlaşılanlar, o dili gereği kadar öğrenmedikçe yurt dışı stajına gönderilmezler. Bunlar her yıl yeniden sınava tabi tutulurlar. Bu sınavlar teftiş kurulu başkanlığınca müfettişler arasından oluşturulacak üç kişilik bir kurul tarafından yapılır. Gerektiğinde bu sınavlar için başka bir kurum görevlendirilir.

Müfettişlerin idari kademelerde görevlendirilmesi

Madde 53 - Müfettişler, müfettişlik hakları saklı kalmak ve yazılı istekleri alınmak koşuluyla; Yönetim Kurulu kararı ile kariyerlerine uygun idari kademelerde vekaleten görevlendirilebilirler.

SEKİZİNCİ KISIM :

Raporlar


Rapor çeşitleri

Madde 54 - Genel müdürlük müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını işin özelliğine göre;

a) Cevaplı rapor,

b) İnceleme raporu,

c) Soruşturma raporu, ile belirlerler.

Cevaplı rapor

Madde 55 -

a)
Cevaplı raporlar yapılan teftişlerde eksik, hatalı, usulsüz bulunan ve ilgili ünitelerce düzeltilmesi gereken işlemler konusunda üç örnek olarak her servis için ayrı ayrı düzenlenir.

b) Raporun ikinci örneği bir yazı ve imza karşılığında yöntemine göre cevaplandırılması ve teftiş dosyasında saklanmak üzere teftiş edilen yerin amirine verilir ya da postalanır.

c) Cevaplı raporlarda;

1) İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet ünvanları, teftiş edilen servislere hangi tarihten, hangi tarihe kadar bakıldığı, teftiş emrinin tarih ve numarası,

2) Hatalı ve eksik görülen konuların hangi yasa, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

3) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

4) Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri, belirtilir.

d) Cevaplı raporlara teftiş sırasında görülen gerek Türk ceza yasasına gerekse ceza koyan öbür yasalara, şirket yönetmeliklerine göre yasal kovuşturmayı ya da disiplin işlemini gerektiren konular yazılmaz.

Raporlar kısa, özlü ve anlatım bakımından her türlü ima ve küçük görmeden uzak olarak düzenlenir. Eleştiriler zan ve tahminlere göre değil olay ve gözlemlere dayanır.

e) Cevaplı raporlara müfettiş tarafından belirtilen süreler içinde verilecek cevaplar teftiş edilen yerin amiriyle, imzaya yetkili diğer ilgilisi tarafından imzalanır. Cevapların tanınan süreler içinde verilmediği durumlarda müfettişten istek halinde ek süre verilebilir. Ancak bu ek süre bir haftayı geçemez. Müfettişler raporların cevaplandırılması için içerdiği konuları da dikkate alarak 30 günü geçmemek üzere süre verirler.

f) Müfettişe gelen cevaplı raporlar en geç 30 gün içinde müfettiş tarafından son irdelemesi de eklenerek teftiş kurulu başkanlığına verilir.

g) Cevaplı raporlarda ilgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi durumunda son irdelemenin açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir. Hastalık, askerlik gibi zorunlu sebeplerle müfettişlerin görevlerinden ayrılmaları durumunda raporların son irdelemeleri Başkanın görevlendireceği bir müfettiş tarafından yazılabilir.

h) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması konusunu müfettişler kendileri takip ederler. Haklı nedenlere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar konusunda gereği yapılmak üzere Teftiş Kurulu Başkanı'na bilgi verilir.

ı) Cevaplı raporlar üzerinde başkanlıkça gerekli işlem yapıldıktan sonra Genel Müdür'e sunulur. Genel Müdür'ün onayından sonra teftiş gören yer ve ilgili servislere gereği yapılmak üzere gönderilir.

i) Özelleştirme işlemleri tamamlanıp devri yapılan işletme müdürlüklerindeki iş yerlerinin teftişlerinde, teftiş edilen birimlerin cevaplarının istenmesi ve son irdelemenin (mütalaa) yazılıp, yazılmayacağının takdiri Teftiş Kurulu Başkanının yetkisindedir.

İnceleme raporları

Madde 56 -
İnceleme raporları;

a) Yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen eksiklikler ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve yöntemler konusunda görüş ve önerilerin,

b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen konuların,

c) Genel Müdür tarafından incelettirilen çeşitli konularla ilgili düşüncelerin,

d) Şikayet ve ihbar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai kovuşturmayı gerektirir durum görülmediğinde yapılacak işlemle ilgili görüşlerin, bildirilmesi amacıyla düzenlenir.

İnceleme raporları konuların ilgilendirdiği ünitelere göre yeterli sayıda düzenlenir. Bu raporlar Genel Müdür'ün onayından sonra başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili ünitelere gönderilir.

Soruşturma raporları ve düzenlenmesi

Madde 57 -
Bir olay konusunda Genel Müdür tarafından soruşturma yapılması istendiği durumlarda soruşturma raporu düzenlenir.

Ayrıca görevli olarak gidilmiş olan yerlerde yapılacak ihbar ve şikayet üzerine kuvvetli kanıt ve belirtiler görüldüğü durumlarda Genel Müdür'ün yazılı ya da sözlü oluru alındıktan sonra gerekli inceleme ve soruşturma yapılır.

Soruşturma raporu şu bölümlere ayrılır;

a) İşin intikali,

b) Giriş ve konu,

c) Yapılan inceleme ve soruşturma,

d) Kanıtların irdelenme ve tartışılması,

e) Sonuç ve kanaat.

Birinci ve ikinci bölümler kısa ve özlü yazılır. Üçüncü bölüm olayın oluşu ve evrelerini, suç kanıtlarının belirtilmesini, tanıkların beyanlarının ve sorumlulukların savunmalarının temel noktalarını içerir. Dördüncü bölümde soruşturulan konular, toplanan kanıtlar, alınan beyan ve savunmalar ve olayın akış biçimi karşısında, geniş bir görüş açısı içersinde ele alınıp her türlü olasılıklar mevzuat ve akıl süzgecinden geçirildikten sonra, inandırıcı dayanaklara göre konular kesin ve açıkça belirtilir. Bunların hangi faktör ve nedenlerin etkisi altında, kimler tarafından yapıldığı, bu edim ve hareketlerden bir zarar ve kayıp ortaya çıkmış ise bunun miktar ve içeriği ile nedeni, suç ve suçlu, kusur ile kusurlu arasındaki nedensellik bağı açık ve seçik biçimde ortaya konur.

Beşinci bölüm raporun temelini oluşturur. Önceki bölümlerde oluş biçimleri, neden ve etkenleri gösterilen edim ve hareketlerden her birinin suç öğeleri ile değindiği cezai ve inzibati hükümlerin neler olduğu açıklanır. Belirlenen zararın kimlere ödettirilmesi gerekeceği de açıkça gösterilir.

Suçlu ya da ilgili personelin iş yerinin ya da görevinin değiştirilmesi gibi bir önlemin gereğine inanılıyorsa bu da raporda belirtilir.

Soruşturma raporunun dayandığı belgelerin listesi yapılarak rapora eklenir. Müfettiş inceleme ve soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir ay içersinde soruşturma raporunu tamamlayıp teftiş kurulu başkanlığına vermek zorundadır. Teftiş kurulu başkanlığınca kabul edilen özür bulunması durumunda bu süre birer ay olarak iki sefer uzatılabilir.

Düzenlenen soruşturma raporlarının asılları ile konunun durumuna göre yeter sayıda örnek teftiş kurulu başkanlığına gönderilir. Bir örneği kurul başkanlığınca, bir örneği de müfettiş tarafından saklanır.

İfadenin alınması ve savunma

Madde 58 -
Soruşturma nedeniyle ifadesi alınacak personele; kendisine yüklenen ya da soruşturulan işlem, eylem ve hareketin içeriği açıkça anlatılmakla beraber, gerek kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucu toplanan, gerek olayla ilgili kimselerce verilen ve gerekse kişilerin beyanlarında anlatılan konular, toplanan kanıtlarla birlikte kendisine açıklanır ve gösterilir.

Disiplin cezası gerektiren işlem, eylem ya da hareketlerinin ilgili personele açıkça ve yazılı olarak bildirilerek yazılı savunmasının istenmesi ve savunma için en az yedi günlük süre tanınması şarttır.

Şu kadar ki; savunma verecek kimse, savunma vermek için süre istemediğini bildirdiği takdirde, bu konu tutanağa geçirilerek savunmasının alınmasına geçilir.

Hakkında soruşturma yapılan personele, her türlü savunma olanağı verildikten ve başkaca bir diyeceği olup olmadığı da belirlendikten sonra, gerekirse yeniden incelemeler ya da karşılaştırmalar yapılıp sonuçları belgelendikten ve ilgililer tarafından verilecek başkaca bir kanıt bulunmadığına kanaat getirildikten sonra soruşturma raporunun düzenlenmesine başlanır.

Kişilerin bulunamaması

Madde 59 -
Nerede olduğu anlaşılamayan ve aranıp araştırmakla da adresi öğrenilemeyen kişilerin savunmalarının alınamaması durumunda, bu konu soruşturma raporunda belirtilmek koşuluyla soruşturma yarıda bırakılmayarak sonuçlandırılır. Ancak, durumu belirleyen belgelerin soruşturma belgeleri arasına konulması gereklidir.

Kişilerin savunma vermekten kaçınmaları

Madde 60 -
Savunmalarına başvurulan şirket dışındaki ilgililer savunma vermekten kaçındıkları durumlarda müfettiş durumu belgeler ve raporunda da belirtir.

Hakkında soruşturma yapılan başka kurum ve kuruluş personeli hakkında ilgilinin bağlı olduğu kuruma teftiş kurulu başkanlığı kanalı ile bilgi verilir.

Şirket bünyesindeki kuruluşların yükümlülükleri

Madde 61 -
Soruşturma nedeniyle, müfettişler tarafından şirketin başka yerlerdeki kuruluş ya da bölümlerinden bilgi ve belge edinilmesine gerek görülmesi durumunda istenilen belgelerin incelenmesi, onaylı örneklerinin çıkartılarak gönderilmesi ve istenilen bilginin verilmesi gibi konuları şirket bünyesindeki kuruluşlar zamanında sağlamakla yükümlüdür.

Soruşturmaya gerek görülmemesi

Madde 62 -
Müfettiş, soruşturmaya gerek görmediği durumlarda gerekçesiyle birlikte teftiş kurulu başkanlığı kanalıyla Genel Müdüre bildirir ve alacağı emre göre hareket eder.

Raporların tabi olacağı işlemler

Madde 63 -
Müfettişler her türlü raporlarını teftiş kurulu büro şefliğine zimmetle teslim ederler ya da gerekli durumlarda iadeli taahhütlü gönderirler.

Teftiş, inceleme ve soruşturma raporları, Teftiş Kurulu Başkanı ya da başkan tarafından görevlendirilecek refakat müfettişince/müfettişlerince şekil, yöntem ve esas bakımından incelenerek, varsa eksik bulunan yönleri giderilir ve Teftiş Kurulu Başkanının görüşleri de belirtilmek suretiyle Genel Müdüre sunulur.

Genel Müdür de gerekli bulduğu incelemeleri yaptıktan ve raporu onayladıktan sonra, teftiş kurulu başkanlığınca gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir. Cevaplı raporlar ile inceleme ve soruşturma raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin izlenmesi, teftiş kurulu başkanlığınca yürütülür.

DOKUZUNCU KISIM :

Çeşitli Hükümlerİletişim, kayıt ve dosya işleri

Madde 64 - Müfettişler, görevleriyle ilgili konular için gerek bulundukları, gerekse diğer yerlerdeki resmi, özel bütün makam ve kişilerle doğrudan doğruya yazışma yapabilirler. Bakanlıklar ile olan yazışmalar genel müdürlük aracılığı ile yapılır. Müfettişler iletişimlerini genel olarak yazı ile yaparlar. Acele ve gizli olmayan iletişimlerde telgraf, teleks, telefon, v.b. araçları kullanabilirler.

Müfettişler, iletişim belgelerine bir genel ve iki özel numara verirler. Bu numaralar; takvim yılı itibariyle sıra izleyip, genel numara yazılan belgelerin hepsinin adedini, özel numaralar ise bu iletişim belgelerinden genel müdürlük ve öteki yerlere gönderilenlerin ayrı ayrı miktarını belli eder.

Yazıların; kısa, açık ve resmi anlatım türüne uygun olmasına önem verilir.

Müfettişler yazdıkları rapor ve öteki yazıların birer örneğini ve kendilerine gelen yazılarla genelgeleri özel dosyalarında saklarlar. Raporlar ilgili makamlara bir yazıya bağlanarak gönderilir.

Müfettişler görevli gittikleri yerlere varışlarını aynı gün teftiş kurulu başkanlığına bildirirler. Birden fazla müfettişin ayrılış ve varış bildirimleri grup başkanı tarafından soyadı belirtilmek üzere yapılır.

İşlerin bitirilip şirket merkezine dönülmesine bir kaç gün kaldığı belli olur olmaz, hareket günü en az üç gün önce teftiş kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirilir ve aksine talimat almadıkça şirket merkezine hareket edilir.

Müfettişlik mühür, belge ve demirbaşlar

Madde 65 -
Genel müdürlük müfettişlerine ve müfettiş yardımcılarına yetkilerinin özetini gösteren fotoğraflı bir kimlik belgesi ve zimmet karşılığı mühür verilir. Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanan ve mühürlenen bu belgeyi müfettişler göreve başlamadan önce ilgililere göstererek kendilerini tanıtırlar.

Müfettişlere, işe ilişkin demirbaşlar teftiş kurulu başkanlığınca sağlanır.

İzin kullanılması ve adres bildirme

Madde 66 -
Müfettişler izinlerini teftiş kurulu başkanlığının oluru ile kullanırlar.

Teftiş kurulu başkanlığından ayrıca olur alınmadıkça iznin aralıksız kullanılması esastır.

Müfettişler; yıllık izin, hastalık izni ya da fiili askerlik görevleri esnasında bulundukları yerlerin açık adreslerini, varsa telefon numaralarını ve bunlardaki değişiklikleri teftiş kuruluna bildirirler.

İş birliği

Madde 67 -
Müfettişlerin gerek şirkete, gerekse öteki şirket ve kuruluşlara bağlı müfettiş ya da yetkili memurlarla herhangi bir konuda iş birliği yapabilmeleri teftiş kurulundan bu yolda ayrı bir emir almalarına bağlıdır.

Teftiş inceleme, soruşturma dönüşü ve ay sonu iş durum cetveli

Madde 68 -
Teftiş Kurulu Başkanı, görev dönüşünde yaptığı masraf ve tahakkuk edecek harcırahı gösterir "harcırah cetveli" düzenleyerek Genel Müdürlük Makamı kanalıyla, müfettişlere ait harcırah cetvelleri ise teftiş kurulu başkanlığı vasıtasıyla ilgili bölümlere ulaştırılır.

Müfettişler "ay sonu iş durum cetvelini" takip eden ayın ilk haftasının son iş gününü geçmemek kaydıyla Teftiş Kurulu Başkanına teslim ederler. Görev yeri dışında görevli olanlar cetveli görev dönüşü verirler.

Cetvelin şekli başkanlıkça belirlenir. Ancak; cetvelde düzenleme tarihine kadar bitirilen, bitirilmeyen görev konuları ve bitmeyen işlerin nedeninin açıkça belirtilmesi zorunludur.

Görevden ayrılma durumunda geri verilecek belgeler

Madde 69 -
Müfettişler, herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda kendilerine verilmiş olan, işe ilişkin demirbaşları ve belgeleri bir dizi pusulası ve bir yazı ile teftiş kurulu başkanlığına geri verirler.

Bilirkişi raporu

Madde 70 -
İnceleme ve soruşturma nedeniyle gerekli görülen durumlarda; bilim, teknik, sanat ve uzmanlığa ilişkin konularda, düşünce ve görüşleri bildirmeleri için seçimi ve sayılarının saptanması müfettişe ait olmak üzere, Teftiş Kurulu Başkanının izniyle bilirkişilere başvurulabilir, bunlara ait ücretler müfettişin yazısı üzerine, ilgili bölümlerce genel müdürlük adına ödenir.

Kazanılmış müfettişlik hakları

Madde 71 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, genel müdürlük teftiş kurulunda müfettiş olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır.

ONUNCU KISIM :

Yürürlük ve Yürütme


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 72 - 08/07/1994 tarihli ve 21984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SEKA Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 73 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 74 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
SEKA• 6 Kasım 1936 - İzmit'te kağıt ve karton fabrikası açıldı.

SEKA
'nın çekirdeğini oluşturan İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete girdi. Yılda 16 bin ton kağıt üretecek olan fabrikanın 3 milyon 300 bin liraya mal olduğu açıklandı. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları adıyla İzmit'te kurulan fabrika, selüloz ve kağıt üretimi gerçekleştiriyor.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_6_Kasim_November_t5782.html']Atatürk Günlüğü - Today | 6 Kasım - November ' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_6_Kasim_November_t5782.html']Atatürk Günlüğü - Today | 6 Kasım - November

#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
SEKA• 6 Kasım 1936 - İzmit'te kağıt ve karton fabrikası açıldı.Resmi ekleyenSEKA - Selüloz ve Kağıt Sanayii VakfıSEKA'nın çekirdeğini oluşturan İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete girdi. Yılda 16 bin ton kağıt üretecek olan fabrikanın 3 milyon 300 bin liraya mal olduğu açıklandı. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları adıyla İzmit'te kurulan fabrika, selüloz ve kağıt üretimi gerçekleştiriyor.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_6_Kasim_November_t5782.html']Atatürk Günlüğü - Today | 6 Kasım - November ' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_6_Kasim_November_t5782.html']Atatürk Günlüğü - Today | 6 Kasım - November

Konu Hale tarafından 25 Temmuz 2015 Cumartesi - 11:04 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
SEKA• 6 Kasım 1936 - İzmit'te kağıt ve karton fabrikası açıldı.


SEKA'nın çekirdeğini oluşturan İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete girdi. Yılda 16 bin ton kağıt üretecek olan fabrikanın 3 milyon 300 bin liraya mal olduğu açıklandı. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları adıyla İzmit'te kurulan fabrika, selüloz ve kağıt üretimi gerçekleştiriyor.Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_6_Kasim_November_t5782.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 6 Kasım - November' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_6_Kasim_November_t5782.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 6 Kasım - November

http://www.kadimdostlar.com/Buyuk_Turk_Tarihi_Turk_Kulturu_Gelenekler_ve_El_f16/Turkiye_ve_39_deki_Kagithaneler_Turklerde_Ve_Os_t54189.html']Türkiye'deki Kağıthaneler | Türklerde Ve Osmanlılarda Kağıt - Kağıt Mühendisi; Mehmed Ali Kağıtçı (1899-1 Ekim 1982) - Yazı Yüzeylerinin Ve Kağıdın Evrimi ' target='_blank'>Türkiye%27deki' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Buyuk_Turk_Tarihi_Turk_Kulturu_Gelenekler_ve_El_f16/Turkiye_ve_39_deki_Kagithaneler_Turklerde_Ve_Os_t54189.html']Türkiye'deki Kağıthaneler | Türklerde Ve Osmanlılarda Kağıt - Kağıt Mühendisi; Mehmed Ali Kağıtçı (1899-1 Ekim 1982) - Yazı Yüzeylerinin Ve Kağıdın Evrimi

#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı