İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Özür Dilemiyorum Kampanyası | Prof. Dr. Türkkaya Ataov Hoca'dan Özürcülere Cevap

* * * * * 2 Oy Kullanılmış

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 36 yanıt gönderildi

#31
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Resmi ekleyen


1915'te Ermeniler Tarafından Katledilen Müslümanlar Anısına Dikilen Anıt. VanResmi ekleyen


Ermenilerin yaptığı katliamların adına yapılmış anıt. (Iğdır)Resmi ekleyen


Ermeniler tarafından 1915 yılında öldürülen 52 Türk'ün atıldığı su kuyusunun kazılmadan önceki durumu- Hakmehmet Köyü.Resmi ekleyen


Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden kazı ekibi, Atatürk Araştırma Merkezi Üyeleri ve Basın Mensupları kuyu başında.Resmi ekleyen


Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün yaptığı kazı sonucu çıkarılan Türkler'e ait kalıntılar.


Resmi ekleyen


Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün yaptığı kazı sonucu çıkarılan Türkler'e ait kalıntılar.
Dosya Ekle  1.jpg   43,04K   0 kere indirildi Dosya Ekle  2.jpg   13,65K   0 kere indirildi Dosya Ekle  3.jpg   26,29K   0 kere indirildi Dosya Ekle  4.jpg   38,63K   0 kere indirildi Dosya Ekle  5.jpg   24,84K   0 kere indirildi Dosya Ekle  6.jpg   34,26K   0 kere indirildi

Konu Hale tarafından 26 Şubat 2015 Perşembe - 18:30 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#32
levent01

levent01

  KD ™ Yeni Tanıdık

 • Üye
 • 4 İleti
 • Gender:Male
 • Location:adana
 • Interests:elektik-elektronik (amatör olarak)balıkçılık, futbol
bende sessiz kalamam. her TÜRK gibi bırakın özür dilemeyi, nefretim hergün dahada artıyor.Ama bilmedikleri bişey var. TÜRKler sabırlı millettir.sakınolaki bu sabrı zorlamayın.sonunda kaybeden siz olursunuz.

#33
bahabey1

bahabey1

  KD ™ Yeni Tanıdık

 • Üye
 • 4 İleti
kendilerine kucak açan bir milleti ,ülkemizi istila etmek isteyen itilaf devletlerininde desteği ile arkadan vurmaya çalışan ve bu nedenle çoluk çocuk demeden en vahşi şekilde öldürüp türklere soykırım uygulayan ermenilerden özür dilemiyorum.Dileyenlerinde kanından şüphe ederim.

#34
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Timsal Karabekir
http://www.youtube.com/watch?v=r3OtTRxi2tA


 • ahmetdede bunu beğendi

#35
ahmetdede

ahmetdede

  KD ™ Yeni Tanıdık

 • Dost
 • 47 İleti
 • Gender:Male
 • Location:ISTANBUL BEYOĞLU
 • Interests:N'OLCAK BU MEMLEKETİN HALİ ...

ARKADAŞLAR

ANADOLUDA BİR SÖZ VARDIR

'' İT ÜRÜR , KERVAN YÜRÜR ''

HER YOL AÇIK

BIRAKIN ÜRÜYEN ÜRÜSÜN

BİZ DOĞRU DÜRÜST YÜRÜYELİM

BU

ORTA VE UZUN VADEDE

HERKESE VERİLECEK

EN GÜZEL CEVAPTIR#36
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
İşte Özür Bekleyen Vatan Evlatları


Başbakan’ın ‘taziye açılımı’ ASALA’nın kurşun ve bombalarıyla 16 ülkede şehit düşen diplomatlarımızın kemiklerini sızlattı.


Resmi ekleyenTürkiye soruyor: Ermeniler de taziye sunacak mı?

Baş­ba­ka­n’­ın Er­do­ğa­n’­ın “20. yüz­yı­lın ba­şın­da­ki ko­şul­lar­da ha­yat­la­rı­nı kay­be­den Er­me­ni­le­rin hu­zur için­de yat­ma­la­rı­nı di­li­yor, to­run­la­rı­na ta­zi­ye­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ru­z” de­me­si, “Er­me­nis­tan da ASA­LA te­rör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan şe­hit edi­len 42 dip­lo­ma­tı­mı­zın ai­le­sin­den özür di­le­ye­cek mi?” so­ru­su­nu gün­de­me ge­tir­di.

12 yıl kin kus­tu

ASA­LA (Er­me­nis­ta­n’­ın Kur­tu­lu­şu için Er­me­ni Giz­li Or­du­su) 1973 ve 1985 yıl­la­rı ara­sın­da Tür­ki­ye da­hil 16 ül­ke­de Türk dip­lo­mat­la­ra kar­şı te­rör ey­lem­le­rin­de bu­lun­du. Aşı­rı mil­li­yet­çi ASA­LA, 28 te­rör sal­dı­rı­sın­da, 42 dip­lo­ma­tı­mı­zı kat­let­ti. Si­lah­lı ve bom­ba­lı ey­lem­ler­de 4 ya­ban­cı uy­ruk­lu ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 15 Türk ve 66 ya­ban­cı uy­ruk­lu ki­şi de ya­ra­lan­dı.

‘Baş­ba­kan üz­dü­’

Er­do­ğa­n’­ın 24 Ni­san do­la­yı­sıy­la ta­zi­ye­le­ri­ni ilet­ti­ği me­saj Tür­ki­ye ve dün­ya­da bü­yük yan­kı uyan­dır­dı.

Ya­kın­la­rı­nı ASA­LA sal­dı­rı­la­rın­da yi­ti­ren­ler Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın 1915 olay­la­rın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Er­me­ni va­tan­daş­la­rın to­run­la­rı­na ta­zi­ye ilet­me­si­nin ken­di­le­ri­ni üz­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Bel­grad Bü­yü­kel­çi­si Ga­lip Bal­ka­r’­ın Sam­su­n’­da ya­şa­yan ye­ğe­ni Ce­lal Bal­kar, “Be­nim am­cam ASA­LA ta­ra­fın­dan 1983’te şe­hit edi­len 8 bü­yü­kel­çi­den bi­ri. Şe­hit ol­ma­sı­nın üze­rin­den 31 yıl geç­me­si­ne rağ­men şu ana ka­dar hiç­bir Er­me­ni cum­hur­baş­ka­nı ve­ya baş­ba­ka­nı biz­den özür di­le­me­di­” di­ye­rek Baş­ba­ka­n’­a tep­ki gös­ter­di.

‘Ö­zür bek­li­yo­ru­z’

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın ta­zi­ye­sin­den son­ra aca­ba Er­me­ni­ler de biz­le­re ta­zi­ye­le­ri­ni su­na­rak acı­la­rı­mı­zı pay­la­şır mı?” di­ye so­ran Bal­kar, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:

“Baş­ba­ka­nı­mız bu ko­nu­da Er­me­ni­ler­den özür di­le­ye­rek bu söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı­nı ka­bul edi­yor. Şim­di ASA­LA ta­ra­fın­dan şe­hit edi­len 8 bü­yü­kel­çi ile bir­lik­te on­lar­ca Dı­şiş­le­ri men­su­bu­nun ya­şa­ya­ca­ğı trav­ma­yı na­sıl izah ede­ce­ğiz. Biz de ASA­LA­’nın ar­ka­sın­da­ki mih­rak­lar­dan özür bek­li­yo­ruz.”


Kaynak

Dosya Ekle  sözcü.jpg   530,41K   0 kere indirildi

#37
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
26 Şubat 1992 Hocalı Katliamı


Resmi ekleyen26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı Kasabası’nda 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere613 Azerbaycan Türk’ü Ermeni çeteleri ve silahlı kuvvetleri tarafından hunharca katledilmesinin yıl dönümünde katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu soykırımı yapanları lanetliyoruz.

Kadim Dostlar ™ Yönetimi


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Kadim_Dostlar_Siyaset_Arsivi_f119/26_Subat_1992_Hocali_Katliami_Can_Azerbaycan_v_t57628.html']26 Şubat 1992 Hocalı Katliamı | Can Azerbaycan' target='_blank'>26' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Kadim_Dostlar_Siyaset_Arsivi_f119/26_Subat_1992_Hocali_Katliami_Can_Azerbaycan_v_t57628.html']26 Şubat 1992 Hocalı Katliamı | Can Azerbaycan
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı