İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Bo­tox Fla­kon | Bakteri Tarafından Üretilen Arıtılmış Protein Toksini

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 1 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Bo­tox Fla­kon


Clost­ri­di­um Bo­tu­li­numtok­si­ni Tip A 100 üni­te


Ambalaj: 1 flakon.

Endikasyonları: 12 yaş veüze­rin­de­ki has­ta­lar­da, se­lim ble­fa­ros­pazm ve­ya VII. si­nir has­ta­lık­la­rıda da­hil ol­mak üze­re, dis­to­ni­yel spaz­ma bağ­lı (ör­ne­ğin ble­fa­ros­pazmve stra­bis­mus) fonk­si­yon ka­yıp­la­rı­nın te­da­vi­si için en­di­ke­dir.

Kontrendikasyonları: Hi­per­sen­si­ti­vi­te­si bu­lu­nan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyarı: İla­cı uy­gu­la­ya­cak he­kim­ler, il­gi­li nö­ro­mus­kü­lerve or­bi­tal ana­to­mi­yi, da­ha ön­ce­ki cer­ra­hi iş­lem­ler ne­de­niy­le buana­to­mi­de mey­da­na gel­miş ola­bi­le­cek de­ği­şik­lik­le­ri ve stan­dartelekt­ro­mi­yog­ra­fik tek­nik­le­ri çok iyi bil­me­li­dir. Bü­tün bi­yo­lo­jikürün­ler­de ol­du­ğu gi­bi, bir ana­fi­lak­tik re­ak­si­yo­nun mey­da­na gelme­siha­lin­de, epin­ef­rin bu­lun­ma­lı ve ge­rek­li olan di­ğer tüm ön­lem­leralın­mış ol­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de yal­nız­ca çok ke­sin ola­rak ge­rek­li ol­du­ğun­dauy­gu­lan­ma­lı­dır. Tok­si­nin sü­te ge­çip geç­me­di­ği de sap­tan­ma­mış­tır.Em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan Etkileri: Bir ve­ya da­ha faz­la ekst­ra­okü­lerka­sın pa­ra­li­ze edil­me­si, or­yan­tas­yon bo­zuk­lu­ğu, çift gör­me gi­biet­ki­ler mey­da­na ge­ti­re­bil­mek­te­dir.

Pto­sis,ver­ti­kal de­vi­as­yon, vit­röz he­mo­ra­ji, ret­ro­bul­bar he­mo­ra­ji, kir­pik­sigang­li­on ha­sa­rı­na uyan pu­pi­ler de­ği­şik­lik­ler görülebilir.

Etkileşim: Ami­nog­li­ko­zid an­ti­bi­yo­tik­lerve­ya nö­ro­mus­kü­ler ile­ti­ye mü­da­ha­le eden di­ğer ilaç­lar, bo­tu­li­numtok­si­ni­nin et­ki­si­ni güç­len­di­re­bi­lir; bu ilaç­lar­dan her­han­gi bi­ri­nialan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Cer­ra­hi yol­la açı­ğa çı­kar­ma ve­ya elekt­romi­yog­ra­fikyol gös­te­ri­ci ol­mak­sı­zın en­jek­si­yon yap­ma­ya kal­kı­şıl­ma­ma­lı­dır. He­kim­ler elekt­romi­yog­ra­fik tek­ni­ği bil­me­li­dir.
Botox Hakkında Kısa Bilgi


Botox bir bakteri tarafından üretilen arıtılmış bir protein toksinidir. Botox ile kırışıklık giderme tedavisi yöntemleriden biridir.Cilt kırışıklıklarında kullanılan miktar dozajı en çok 50 ünitedir. Botox sadece güzellik amacıyla değil yıllarca felçli hastaların tedavisinde kullanıldı. Estetik amaçla kullanılması yeni yeni yaygınlaşmıştır.

Botox boyun, yüz çizgilerini ve kırışıklıklarının tedavisinde kullanılan bir kozmetik tedavi yöntemi sayılmaktadır.

Botox kasların aşırı çalışması sonucu oluşan dinamik kırışıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Gülme, kaş çatma, alın kırıştırma vs gibi mimik olarak adlandırdığımız hareketler defalarca tekrarlanarak, yüzdeki dinamik çizgilerin oluşumuna neden olur ve bu çizgiler zaman içinde derinleşir.

Botox yüzün üst kısmındaki kırışıklıkların yani, iki kaş arasındaki ve alında ki yatay cizgilerin , göz kenarındaki kaz ayağı kırışıklıkların tedavisinde uygulanmaktadır.


Konu Hale tarafından 15 Eylül 2015 Salı - 08:48 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı