İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Yeni Anayasa Paketi Tam Metni | Anayasa Değişikliği Paketi Karşılaştırmalı Tablo - Paket Hakkında Görüşler - 07 Mayıs 2010; Paket Referandum Yolunda

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 8 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


Güç Ve Yetki Muhalefette
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, parti kapatmalar konusunda kendilerini kurtarmak gibi bir kaygılarının olmadığını belirterek, “Biz bu düzenlemeyle bu konudaki yetki ve gücü muhalefete verdik” dedi.
Resmi ekleyenAnayasa paketini muhalefet partilerine götüren Ak Parti heyetinin başındaki isim olan Cemil Çiçek’in değerlendirmeleri şöyle:

AB raporları etkili oldu

Bu paketin yapılışında Avrupa Birliği ilerleme raporlarındaki değerlendirmeler öne çıkmıştır. O nedenle hak ve özgürlükler, yargı ağırlıklı yer tutmaktadır. Türkiye’nin, Rusya’dan sonra vatandaşları tarafından uluslararası kurumlara en fazla şikayet edilen ülke olması üzüntü vericidir.

Anayasa paketi Türkiye’yi bu üzüntü verici durumdan kurtarmayı hedefliyor. Vatandaşı tarafından dava edilen ülke olmaktan kurtulmak istiyoruz. Pakete sadece yargıyla ilgili düzenlemeler boyutunda bakmak yanlış ve eksik olur. Kamuda toplu görüşme ve sözleşmeler, çocuklarla ve kadınlarla ilgili düzenlemeler bunlardan birkaçı. Son günlerde herkesin kişisel verilerinin saklanmasıyla ilgili yakınması olmuyor muydu? Bu konuda da önemli düzenlemeler getiriyoruz. İnsanların vergi borcu var diye yürütme, yurtdışına çıkış yasağı koyuyordu. Bunu yargıya bırakıyoruz.

Biz bu paketi muhalefete götürürken yeni önerilere de açığız. ‘Her şeyi en iyi yaptık’ iddiamız yok. Kadı kızında da hata vardır. Muhalefetin dokunulmazlıkla ilgili değerlendirmelerini saygıyla karşılayabiliriz; ama öyle bir hava var ki biz ne yaparsak yapalım hep eksik bulunacaktı. Yıllardır söyleyip duruyorum dokunulmazlıkları bir bütün olarak ele alalım. Bugün herkes şu soruya yanıt versin. Sıradan bir vatandaşın, aynı suçu işlemiş bir yargı mensubuyla eşitliği var mı, yok mu? Her erk, kendi mensuplarıyla ilgili soruşturmayı kendisi başlatıp yürütüyor. Tüm ayrıcalıklar kaldırılacaksa hiçbir sorun yok. O kadar söylenip duruluyor. İki seçimde siyasetçinin yüzde 95’i dokunulmazlık zırhından uzaklaşıyor. Hiçbir siyasetçinin yürütme organındaki görevliler gibi 65 yaşına kadar dokunulmazlığı yok.

Partilere eşit şans

Parti kapatmalar konusundaki eleştirilere de katılmıyorum. Bir bütün olarak baktığımızda yetkiyi yasamaya veriyoruz. Dediler ki ‘Bunu yasamaya verirken şöyle çoğunluk arayacaklar, böyle çoğunluk arayacaklar. Bu çoğunluk da Ak Parti de var. Bunu sırf kendileri için yapıyorlar.’ Tam tersi çıktı. Getirdiğimiz düzenleme ile 20 kişilik bir komisyona, 50 milletvekilli partiye de 350 milletvekilli partiye de eşit şans veriyoruz. Bugünkü Meclis’ten örnek verecek olursam, 20 üyenin 15’i muhalefet partilerinden 5’i AK Partiden olacak. Yetkiyi de gücü de muhalefete vermiş olduk.

Ergin: Sonuna dek uzlaşıyı zorlarız

ADALET Bakanı Sadullah Ergin, sivil toplum örgütleriyle bu sürecin devam edeceğini belirterek, “Hoş bir zemin var, görüşüyoruz. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz” dedi. Gazetecilerin, “CHP ve MHP’nin tavrı çok sıcak görünmüyor. Nasıl bir zemin var” sorusu üzerine Ergin, “Uzlaşmayı sonuna kadar zorlayacağız” cevabını verdi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın paketi mart sonunda Meclis’e getirecekleri sözünün anımsatılması üzerine Ergin, “Bu nedenle pazartesinden sonra Meclis’e sevkederiz” dedi.
Kaynak

Ekli dosyalar
#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN


MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna “Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” cümlesi ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, devamındaki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Çocuklar, yaslılar ve engelliler gibi özel surette korunması gerekenler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz.”

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla islenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”

MADDE 3- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vatandasın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.”

MADDE 4- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41 inci maddesinin kenar baslıgı “I. Ailenin korunması ve çocuk hakları” seklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Her çocuk, yeterli himaye ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, çocuk istismarı, cinsellik ve şiddete karsı çocukları koruyucu tedbirleri alır.”

MADDE 5- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 53 üncü maddesinin kenar başlığı “A. Toplu is sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı” seklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Uzlaştırma Kuruluna başvurabilir.

Uzlaştırma Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma sekli, usulü ve yürürlüğü, Uzlaştırma Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.”

2 / 9

MADDE 6- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının sonuna “Meclis çalışmalarındaki oy ve sözler, Mecliste ileri sürülen düşünceler ve Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunların Meclis dışında tekrarı veya açığa vurulması ile idarenin eylem ve işlemleri, odaklaşmanın tespitinde gözetilemez.” cümlesi eklenmiş, dokuzuncu fıkrasındaki “beş yıl” ibaresi “üç yıl” seklinde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasındaki “temelli” sözcükleri, onuncu fıkrasındaki “temelli olarak” ibaresi ile besinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Siyasî partilerin malî denetimi Sayıştay tarafından yapılır.

Sayıştayca siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Sayıştayın bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.

Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan her bir siyasî partinin beser üye ile temsil edildiği ve Meclis Başkanının başkanlığında oluşturulacak Komisyonun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılacak dava, Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır. Komisyonun bu kararı, yargı denetimi dışındadır. Reddedilen izin başvurusunda ileri sürülen sebepler, hiçbir şekilde yeni bir başvuruya konu olamaz.

Siyasî parti gruplarında ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde izin konusunda görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.”

“Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkraya göre kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir. Devlet yardımından yoksun bırakılma, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararının usulüne tabi olup tek basına dava konusu kılınamaz.”

MADDE 7- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 74 üncü maddesinin kenar başlığı “VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” seklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin isleyişiyle ilgili sikâyetleri inceler.

Kamu Baş denetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.

Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulusu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Baş denetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

MADDE 8 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.3 / 9

MADDE 9- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 94 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlk seçilenlerin görev süresi iki yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder.”

MADDE 10- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125 inci maddesinin ikinci fıkrasına “Ancak, Yüksek Askeri Şuranın Silahlı Kuvvetlerden her türlü ilişik kesme kararlarına karsı
yargı yolu açıktır.” cümlesi eklenmiş, dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir
surette yerindelik denetimi seklinde kullanılamaz.”

MADDE 11- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.”

MADDE 12- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 129 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.”

MADDE 13- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 144 üncü maddesi kenar başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G. Adalet hizmetlerinin denetimi

MADDE 144- Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişleri eliyle yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

MADDE 14 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 145 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 145- Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişilerin, sadece askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak
isledikleri askerî suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin isleyişine karsı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür.

Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askerî mahkemelerde yargılanamaz. Askerî mahkemelerin savaş halinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.

Askerî yargı organlarının kurulusu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük isleri, askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bulundukları komutanlıkla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.”
4 / 9

MADDE 15- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 146. – Anayasa Mahkemesi on dokuz üyeden kurulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her bos yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının avukatlar arasından gösterecekleri üçer aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her bos üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.

Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, bir üyeyi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her bos yer için gösterecekleri üçer aday içinden; üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; bes üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar veya Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından; iki üyeyi ise yüksek öğrenim görmüş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından seçer.

Yargıtay, Danıştay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarından, Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her bos üyelik için, bir üye ancak bir aday için oy kullanabilir; en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.

Baro başkanlarının avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde de her bir baro başkanı ancak bir aday için oy kullanabilir ve en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.

Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırk beş yasın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış olması şarttır.

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve üç daire başkanı seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev alamazlar.”

MADDE 16 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 147 nci maddesinin kenar başlığı “2. Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi” seklinde, birinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yasından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük isleri kanunla düzenlenir.”

MADDE 17- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin sonuna “ve anayasa şikâyeti başvurularını karara bağlar” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin altıncı fıkrası “Yüce Divan kararlarına yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir.”karşı karar şeklinde değiştirilmiş, maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve devamındaki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

5 / 9

“Herkes, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki anayasal hak ve özgürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla ve kanun yollarının tüketilmiş olması şartıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

Anayasa şikâyetinde kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.

Anayasa şikâyetine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

MADDE 18- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 149 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 149. – Anayasa Mahkemesi, üç daire ve Genel Kurul halinde çalışır.

Daireler, daire başkanının başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul,
Mahkeme Başkanının başkanlığında en az on dört üye ile toplanır. Daireler ve Genel Kurul
kararlarını salt çoğunlukla alır. Anayasa şikâyetlerinin kabul edilebilirlik incelemesi için ön
komisyonlar oluşturulabilir.

Siyasî partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır.

Anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için üye tamsayısının üçte iki oy çokluğu şarttır.

Sekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır.

Anayasa Mahkemesinin kurulusu, Genel Kurul ve dairelerin yargılama usulleri kanunla; Mahkemenin çalışma esasları, daire ve komisyonların oluşumu ve işbölümü kendi yapacağı içtüzükle düzenlenir.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan isleri dosya üzerinde inceler. Ancak, anayasa şikayeti başvurularında duruşma yapılmasına karar verilebilir. Mahkeme ayrıca gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilir ve siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinler.”

MADDE 19- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 156 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askerî Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, mensuplarının disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.”

MADDE 20- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 159 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 159- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmi bir asıl ve on yedek üyeden oluşur; üç daire
halinde çalışır.

6 / 9

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir.

Kurulun, dört asıl üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; yüksek öğretim kurumlarının hukuk,
iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile
avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca, bir asıl ve bir yedek üyesi Anayasa Mahkemesi
raportörleri arasından Anayasa Mahkemesince, üç asıl ve iki yedek üyesi Yargıtay üyeleri
arasından Yargıtay Genel Kurulunca, bir asıl ve bir yedek üyesi Danıştay üyeleri arasından
Danıştay Genel Kurulunca, yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa
ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı
hâkim ve savcılarınca, üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı
gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve
savcılarınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır. Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden altmış gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.

Diğer üyeliklerin boşalması halinde, asıl üyenin yedeği tarafından kalan süre tamamlanır.
Yargıtay ve Danıştay genel kurullarından seçilecek Kurul üyeliği için her üyenin, birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hâkim ve savcının; ancak bir aday için oy kullanacağı seçimlerde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilir. Bu seçimler her dönem için bir defada ve gizli oyla yapılır.

Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki asıl üyeleri, görevlerinin devamı süresince kanunda belirlenenler dışında başka bir görev alamazlar.

Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Başkanına aittir. Kurul Başkanı dairelerin çalışmalarına katılamaz. Kurul, kendi üyeleri arasından daire başkanlarını seçer. Başkan,yetkilerinden bir kısmını başkan vekili olarak belirlediği daire başkanına devredebilir.

Kurul, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme,
geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar; Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar; ayrıca, Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.

Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç isleyip islemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgili dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanının oluru ile Kurul müfettişlerine yaptırılır. Soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir.

Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karsı yargı
mercilerine başvurulamaz.

Kurula bağlı Genel Sekreterlik kurulur. Genel Sekreter, birinci sınıf hâkim ve savcılardan Kurulun teklif ettiği üç aday arasından Kurul Başkanı tarafından atanır. Kurul müfettişleri ile Kurulda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcıları, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Kurula aittir.

Adalet Bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli olarak
çalıştırılacak hâkim ve savcılar ile adalet müfettişlerini, muvafakatlerini alarak atama yetkisi
7 / 9 Adalet Bakanına aittir.

Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin oluşumu ve işbölümü, Kurulun ve dairelerin görevleri, toplantı ve karar yeter sayıları, çalışma usul ve esasları, dairelerin karar ve işlemlerine karsı yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi usulü ile Genel Sekreterliğin kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.”

MADDE 21 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 18- Bu Kanunun 6 ncı maddesiyle Anayasanın 69 uncu maddesinde yapılan değişiklikler, Anayasa Mahkemesinde görülmekte olan davalarda da uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 19- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesinin
mevcut yedek üyeleri asıl üye sıfatını kazanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, birer üye, Sayıştay
Genel Kurulunun ve baro başkanlarının gösterecekleri üçer aday arasından Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçimde, her bos
üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt
çoğunluğu aranır. ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan
iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.
Sayıştay Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için
yapılacak seçimlerde, bir üye ancak bir aday için oy kullanabilir; en fazla oy alan üç kişi aday
gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için
yapılacak seçimde de her bir baro başkanı ancak bir aday için oy kullanabilir ve en fazla oy
alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.

Cumhurbaşkanı, yüksek öğrenim görmüş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından
iki üyeyi seçer.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösteren kurumların halen mevcut üyeleri ile
kendi kontenjanlarından seçilmiş yedek üyeler, tamamlama seçiminde göz önünde
bulundurulur.


Anayasa şikayetine ilişkin gerekli düzenlemeler iki yıl içinde tamamlanır. Uygulama
kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren anayasa şikâyeti başvuruları kabul edilir.
Anayasa Mahkemesinde halen belli görevlere seçilmiş olanların bu sıfatları seçilmiş
oldukları sürenin sonuna kadar devam eder. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üye olanlar
yas haddine kadar görevlerine devam ederler.

GEÇİCİ MADDE 20- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde
aşağıda belirtilen esas ve usuller dahilinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri
seçilir.

a) Cumhurbaşkanı, hâkimlik mesleğine alınmasına engel bir hali olmayan; yüksek
öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında en az on beş yıldan beri
görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile meslekte fiilen on beş yılını
doldurmuş avukatlar arasından dört üye seçer. Cumhurbaşkanı, üst kademe yöneticileri
8 / 9 arasından seçeceği Kurul üyesini, bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, valilik,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, kamu kurum ve kuruluşlarında genel müdürlük veya
teftiş kurulu başkanlığı görevlerini yapanlar arasından seçer.

b) Anayasa Mahkemesi, bir asıl ve bir yedek üyeyi Anayasa Mahkemesi raportörleri
arasından seçer. Mahkeme Başkanı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün
içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye adaylık başvurularını ilân eder. ilan
tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar başvurularını yaparlar. Başvuru tarihinin sona
erdiği günden itibaren on beş gün içinde Mahkeme, adaylar arasından bir asıl ve bir yedek
üyeyi seçer.

c) Yargıtay Genel Kurulu, Yargıtay üyeleri arasından üç asıl ve iki yedek üye seçer.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde Yargıtay Birinci Başkanı
adaylık başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar Birinci
Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren on beş gün içinde Yargıtay Genel Kurulu seçim yapar. Her Yargıtay üyesinin sadece bir aday için oy kullanabileceği seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur.

ç) Danıştay Genel Kurulu, Danıştay üyeleri arasından bir asıl ve bir yedek üye seçer.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde Danıştay Başkanı adaylık
başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar Başkanlığa başvurur.
Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren on beş gün içinde Danıştay Genel Kurulu seçim
yapar. Her Danıştay üyesinin sadece bir aday için oy kullanabileceği seçimde, en fazla oy alan
adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur.

d) Yedi asıl ve dört yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren
nitelikleri yitirmemiş olan adli yargı hâkim ve savcıları arasından, adli yargı hâkim ve
savcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde seçilir. Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adaylık başvurularını
ilân eder. İlân tarihinden itibaren üç gün içinde adaylar Yüksek Seçim Kuruluna başvurur.
Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren iki gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adayların
başvurularını inceler ve aday listesini belirleyerek ilân eder.

Takip eden iki gün içinde bu listeye karsı itiraz edilebilir. İtiraz süresinin sona erdiği günden itibaren iki gün içinde itirazlar incelenir, sonuçlandırılır ve kesin aday listesi ilân edilir. Yüksek Seçim Kurulunun kesin aday listesini ilân ettiği tarihten sonraki ikinci Pazar günü her ilde, il seçim kurulunun gözetim ve denetimi altında yapılacak seçimlerde, o ilde ve ilçelerinde görev yapan hâkim ve savcılar oy kullanır. İl seçim kurulları o ilde oy kullanacak hâkim ve savcıların sayısına göre sandık kurulları oluşturur. Sandık kurullarının işlem, tedbir ve kararlarına karsı yapılan şikâyet ve itirazlar il seçim kurulunca karara bağlanır. Adaylar propaganda yapamazlar; sadece, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde özgeçmişlerini bu is için tahsis edilmiş bir internet sitesinde yayımlayabilirler. Bu seçimlerde her seçmen sadece bir aday için oy kullanabilir. Seçimlerde en çok oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur.

Kullanılacak oy pusulalarıyla ilgili diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulalarını kendisi bastırabileceği gibi gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da yetkilidir. Yapılacak seçimlerde, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu bende aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

e) Üç asıl ve iki yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren
nitelikleri yitirmemiş idari yargı hâkim ve savcıları arasından, idari yargı hâkim ve savcıları
tarafından Yüksek Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde seçilir. Bölge idare mahkemelerinin bulunduğu illerde, il seçim kurulunun gözetim ve denetimi altında yapılacak bu seçimlerde, o bölge idare mahkemesinde ve yargı çevresi içerisinde kalan yerlerde görev 9 / 9 yapan idari yargı hâkim ve savcıları oy kullanır. Bu seçimler hakkında da (d) bendi hükümleri uygulanır.

Birinci fıkranın (a), (b), (d) ve (e) bentleri uyarınca seçilen Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunun asıl üyeleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki otuzuncu günü
takip eden is günü görevlerine başlarlar.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
Yargıtaydan gelen asıl ve yedek üyelerinin görevleri, seçilmiş oldukları sürenin sonuna kadar
devam eder. Bu üyelerden görev süresini tamamlayanların yerine birinci fıkranın © bendi
uyarınca seçilenler sırayla göreve başlarlar.

Bu madde uyarınca seçilen üyelerin göreve başlamasını müteakip yapılacak ilk Kurul
toplantısında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Danıştaydan gelen asıl ve yedek
üyelerinden ad çekme suretiyle belirlenen bir asıl ve bir yedek üyesinin görevi sona erer.
Kalan asıl ve yedek üye ise seçilmiş oldukları sürenin sonuna kadar görevlerine devam eder.
Bu üyelerden görev süresini tamamlayanların yerine birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca
seçilenler göreve başlarlar.

Birinci fıkranın © ve (ç) bentleri uyarınca seçilen üyelerden, üçüncü ve dördüncü
fıkra uyarınca göreve başlayanların görev süresi, birinci fıkranın (a), (b), (d) ve (e) bentleri
uyarınca seçilen diğer Kurul üyelerinin görev süresinin bittiği tarihte sona erer. İlgili kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna seçilen asıl üyeler, Yargıtay daire başkanı için ilgili mevzuatında öngörülen tüm malî ve sosyal haklar ile emeklilik hakkından aynen yararlanırlar. Ayrıca, Kurulun Başkanı dışındaki asıl üyelerine, 30000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. İlgili kanunlarda düzenleme yapılıncaya kadar,


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,


a) Anayasa hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, yürürlükteki kanun hükümlerine
göre Kurul seklinde çalışır.
b) İkinci fıkra uyarınca asıl üyelerinin göreve başladığı tarihten itibaren bir hafta
içinde Adalet Bakanının başkanlığında toplanır ve bir geçici Başkan vekili seçer.
c) En az on beş üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.
ç) Sekreterya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yürütülür.

Bu madde hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar
uygulanır.

MADDE 23 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması
halinde tümüyle oylanır.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
CHP'den Anayasa Değişiklik Paketine Destek YokCHP Genel Başkanı Deniz Baykal anayasa değişikliği taslağının Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını AKP'leştirme girişimi olduğunu söyledi.

Heyeti, CHP Grup Başkanvekilleri Hakkı Suha Okay ve Kemal Kılıçdaroğlu kapıda karşıladı. Görüntü alınmasının ardından, görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

Görüşmenin ardından partisi adına kısa bir açıklama yapan CHP’li Hakkı Süha Okay, en baştaki tavırlarının devam ettiğini, yeni pakete destek vermeyeceklerini yineledi ve ''Eğer geçici 15. maddenin kaldırılması ile ilgili düzenlemeyi tek başına getirirlerse destek veririz'' dedi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek Ak Parti Ankara Milletvekili sıfatıyla, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Ak Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği taslağını sunmak üzere CHP grubunu ziyaret etti.

Okay açıklamasında şunları söyledi:

''AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, anayasa değişikliğine ilişkin taslak çalışmalarını CHP’ye getirdiler. 23 madde, 3 geçici madde olduğunu ifade ettiler. Bu konuda bilgi edindik. Henüz maddelere ilişkin detay bir inceleme yapmadık. Bu aşamada söyleyeceğimiz budur. Bu konuda, pakete yönelik olarak farklı bir açıklamamız söz konusu değildir. Başlangıçtan bu yana pakete destek vermeyeceğimiz yönünde irademiz devam etmektedir. Geçici 15. madde tek gelirse destek veririz.''

Baykal: "Türkiye Cumhuriyeti anayasasını AKP’leştirme girişimidir"

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, anayasa değişikliği taslağına ilişkin olarak, “Bu değişiklik girişimi, AKP'nin korkularının Anayasa değişikliğine yansımış halidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bu anlayış ve bu zihniyetle değiştirilmesi kabul edilemez” dedi.

Baykal, gazetecilerin soruları üzerine anayasa değişikliği taslağını değerlendirdi.

“Değişiklik teklifinin Ak Parti'nin mutfağında hazırlandığını” ifade eden Baykal, şunları kaydetti:
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın AKP mutfağında hazırlanmış değişiklik önerisiyle ele alınması doğru değildir. 'Ben yaptım, oldu' anlayışıyla hazırlanan ve yine bu anlayışla TBMM'de ele alınacak olan Anayasa değişikliği teklifi bir AKP projesidir.

Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş olan AKP'nin kendi mutfağında hazırladığı teklifin Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Yüce Divan yargılamasını da kapsamına alması çok manidardır. Çünkü, bu Anayasa değişikliğine AKP'nin korkuları yön vermektedir.

Kapatılma korkusuyla yaşayan AKP, Anayasa Mahkemesini, gelecekte Yüce Divanda yargılanmaktan korkan AKP Yönetimi Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan olarak görev yapma sorumluluğunu ve hukuk ile yüksek yargı ile karşı karşıya gelen AKP, bağımsız yargıyı, bağımsız yargının güvencesi olan HSYK'yı hedef almaktadır.

Bu değişiklik girişimi, AKP'nin korkularının Anayasa değişikliğine yansımış halidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bu anlayış ve bu zihniyetle değiştirilmesi kabul edilemez. AKP projesi olan bu girişim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı AKP'lileştirme girişimidir.”
Kaynak

#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
MHP: İlk Günden Beri Tavrımız AynıDevlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AK Parti Ankara Milletvekili sıfatıyla, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ile birlikte, anayasa değişikliği taslağını sunmak üzere MHP Grubunu ziyaret etti.

Heyeti, MHP Grup Başkanvekilleri Mehmet Şandır ve Oktay Vural, kapıda karşıladı.
Görüntü alınmasının ardından, görüşme basına kapalı olarak sürdü.

Görüşme sonrası MHP’li Şandır yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Biz ilk günden bu yana ortaya koyduğumuz tavrın arkasındayız.

Dört parti komisyon kurmalıdır.

Bir mutabakat belgesi olarak hazırlanacak olan anayasa metni milletin onayına da sunulmalıdır.

Önümüzdeki dönemde mutabakata varılan metin kanunlaştırılmalıdır.

Süre kısıtlaması konuşulmadı. MHP kendi ilkeleri doğrultusundan bu değişikliği konuşacaktır.

Biz tek ağızdan konuşur ve aynı şeyleri söyleriz.UZLAŞMA VE DİYALOG İSTİYORUZMHP'li Oktay Vural da kısa bir açıklama yaptı. Oktay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Biz kendilerine anayasa değişikliğinin nasıl yapılması gerektiğini paylaştık.

24. dönemde realize edilmesi için girişim yapılmasının doğru olacağını söyledik.

Uzlaşma ve diyalogla gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu demokrasimizi açısından bir fırsattır bu fırsatı AKP’nin de değerlendirileceğini umuyoruz.

Yenilenmiş meclisle bu girişimin sonuca ulaşması gerekir.

Kaynak

#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
BDP: Yapıcı Muhalefetin Parçası Olacağız
BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata, gecikmeli de olsa Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesini önemsediklerini belirterek, “Bundan sonra yapıcı bir muhalefetin parçası olacağız” dedi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in, Ak Parti Ankara Milletvekili sıfatıyla, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Ak Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ile Anayasa değişikliği taslağını sunmak üzere BDP Grubuna yaptığı ziyaret sona erdi.

Ata, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Ak Parti'ye, toplumun acil ihtiyacı olan bir çok konudaki yasal düzenlemelerin yapılabileceği noktasındaki görüş ve önerilerini söylediklerini kaydetti.

Taslak üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapacaklarını ve ardından konu hakkındaki düşüncelerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Ata, yapıcı bir muhalefet yapacaklarını ifade etti.

BDP Grup Başkanvekili Ata, sorular üzerine, “Paket elimize ulaştı, incelememizi yapacağız. Grubumuzla ve genel merkezimizle değerlendireceğiz” dedi.

“BDP'NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ”

“Kırmızı çizgilerinizde ısrarcı olacak mısınız?” sorusuna Ata, şu yanıtı verdi:
“Tabii ki arkadaşlar. Her siyasi partinin, toplumsal ihtiyaçtan kaynaklanan kırmızı çizgileri vardır. Bu da eşbaşkanlar tarafından ifade edilmiştir. Yapıcı bir muhalefetin parçası olduğumuzu, olacağımızı ifade ettik. Türkiye, hala bir darbe Anayasası ile yönetiliyor. Sivil, demokratik ve çoğulcu bir Anayasa ihtiyacı ülkemizin önündeki en büyük gerçekliktir. Bu konuda siyasi iktidarın atacağı adımda ülkemize en büyük hizmet olacaktır. Her ne kadar Anayasanın bir bütün olarak ele alınıp değiştirilmesinden yana isek de gelen metin üzerinde değerlendirmemizi yapacağız, görüş ve önerilerimizi ifade edeceğiz.”

BDP Grup Başkanvekili Ata, bir gazetecinin, “geçici 15. madde var” sözleri üzerine, “Taslak bir saat önce bize ulaştı. Bu yüzden taslak üzerinde değerlendirme yapma şansı edinemedik. Yaptıktan sonra sizlerle buluşacağız ve konu hakkındaki görüşlerimizi paylaşacağız” dedi.

'Sizin kırmızı çizgileriniz, komisyon aşamasında teklif olarak gelebilir mi?” sorusunu Ata, “Tabii ki... Taslağı grubumuzda değerlendirdikten sonra, bu düşüncelerimizi, komisyon üyesi arkadaşımız aracığıyla, komisyonla da paylaşacağız” şeklinde yanıtladı.

Ayla Akat Ata, “İlk izleniminiz nasıl?” sorusuna yanıt verirken de “İlk izlenimimiz şudur; Biz, 2007 seçimlerinden hemen sonra Anayasa değişikliğinin gündeme geleceğine inanıyorduk. Çünkü 2007 seçimlerinde sandık başına giden her vatandaş, mevcut Anayasanın toplumsal ihtiyaçlara cevap vermekten uzak olduğunu düşünerek sandığa gitmiştir ve siyasi tercihini ortaya koymuştur. Ancak gecikmeli de olsa bu süreç başlatılmıştır, önemsiyoruz. Bundan sonra da yapıcı bir muhalefetin parçası olacağımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.
Kaynak

#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

İlk Tepki HSYK'danAK Parti'nin kamuoyuna açıkladığı 23 maddelik Anayasa değişikliği paketinde, HSYK’nın yapısının da değiştirilmesi öngörülüyor. Yeni düzenlemeye göre HSYK, 21 asil, 10 yedek üyeden oluşacak. HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, üye sayısının bir kurul için çok fazla olduğunu belirterek, ''HSYK'ya üye seçiminde pazarlık payı var'' dedi.

Özbek, paketle ilgili konuları televizyondan izlediklerini, metni inceleme imkanı bulamadıklarını belirtti. Kadir Özbek, şöyle konuştu:

“Yüksek yargı organları başkanlarının daha önce ifade ettikleri hususlar konuyla ilgili soruların yanıtlarını da içermektedir. Önemli olan bunun niye yapıldığı, neden yapılmak istendiği ve yapılış biçimidir. Niye yapıldığı meselesinden bakılırsa bunun, yürütmenin yargıda yer tutma amacını taşıdığı görülmektedir. Nasıl yapıldığı meselesinden bakarsak da demokratikleşme ve Avrupa Birliği beklentileri düşünüldüğünde ana unsurun uzlaşma olması gerekirken bunun mevcut olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla anayasaların en önemli unsuru olan uzlaşma ve bunun sonucunda kalıcılık unsurlarının eksik olduğu görülmektedir. Bunun şimdi ve gelecekte doğuracağı sakıncalar çok büyüktür.”

HSYK'ya yeni seçilecek üyelerle ilgili düzenlemeleri de eleştiren Özbek, kurula seçilecek gruplar, kişiler ve sayılara ilişkin düzenlemelerin “bir takım pazarlık unsurları” taşıdığı izlenimi edindiklerini kaydetti. Özbek, “Seçilecek gruplar arasından da bir takım meslek gruplarına adeta 'sus payı' şeklinde düzenlemelerin mevcut olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kadir Özbek, metni inceleme imkanı bulduktan sonra kurul üyeleriyle kendi aralarında değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

Ak Parti'nin hazırladığı anayasa değişiklik paketinde HSYK için öngörülen düzenleme şöyle:

“MADDE 159-
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmibir asıl ve on yedek üyeden olusur; üç daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, dört asıl üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan ögretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca, bir asıl ve bir yedek üyesi Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından Anayasa Mahkemesince, üç asıl ve iki yedek üyesi Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca, bir asıl ve bir yedek üyesi Danıstay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca, yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca, üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve savcılarınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır. Cumhurbaskanı tarafından seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden altmış gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır. Diğer üyeliklerin boşalması halinde, asıl üyenin yedeği tarafından kalan süre tamamlanır. Yargıtay ve Danıştay genel kurullarından seçilecek Kurul üyeliği için her üyenin, birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hâkim ve savcının; ancak bir aday için oy kullanacağı seçimlerde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilir. Bu seçimler her dönem için bir defada ve gizli oyla yapılır.

Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlıgı Müsteşarı dışındaki asıl üyeleri, görevlerinin devamı süresince kanunda belirlenenler dışında başka bir görev alamazlar. Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Başkanı'na aittir. Kurul Başkanı dairelerin çalışmalarına katılamaz. Kurul, kendi üyeleri arasından daire başkanlarını seçer. Başkan, yetkilerinden bir kısmını başkanvekili olarak belirlediği daire başkanına devredebilir. Kurul, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar; Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değistirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar; ayrıca, Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.

Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma islemleri, ilgili dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanının oluru ile Kurul müfettişlerine yaptırılır. Soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir.

Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karsı yargı mercilerine başvurulamaz. Kurula bağlı Genel Sekreterlik kurulur. Genel Sekreter, birinci sınıf hâkim ve savcılardan Kurulun teklif ettigi üç aday arasından Kurul Baskanı tarafından atanır. Kurul müfettisleri ile Kurulda geçici veya sürekli olarak çalıstırılacak hâkim ve savcıları, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Kurula aittir. Adalet Bakanlıgının merkez, baglı ve ilgili kuruluslarında geçici veya sürekli olarak çalıstırılacak hâkim ve savcılar ile adalet müfettislerini, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Adalet Bakanına aittir.

Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin olusumu ve isbölümü, Kurulun ve dairelerin görevleri, toplantı ve karar yeter sayıları, çalısma usul ve esasları, dairelerin karar ve islemlerine karsı yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi usulü ile Genel Sekreterligin kurulus ve görevleri kanunla düzenlenir.”
Kaynak

#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Memura Bir İyi Bir Kötü HaberResmi ekleyenAK Parti'de bir süredir çalışmaları devam eden Anayasa değişikliğine ilişkin taslak metin 3'ü geçici toplam 26 maddeden oluşuyor. Memura ise bir iyi bir kötü haber var. Memura toplu sözleşme var, grev yok!

Anayasa taslağında dikkat çeken bir düzenleme ise memurlar ve diğer kamu görevlileri için öngörülen 'toplu sözleşme hakkı'. Ancak taslak, toplu sözleşme hakkı, derken; 'grevden' söz etmiyor.

Halen 'toplu görüşme hakları' bulunan memur örgütleri, her fırsatta hükümetlerden 'grevli toplu sözleşme hakkı' talep ediyor. Ancak hükümet, memura, 'iş güvencesinden vazgeçin' biz de size 'grevli toplu sözleşme hakkı' verelim, diyordu.

Aysel ALP yazıyor hurriyet.com.trAnayasa Değişiklik taslağına 'toplu sözleşme' hükmünün konulması, hükümetin referandumda 2.5 milyon memurun desteğini almak için bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak taslakta 'grev' sözünün geçmemesi dikkat çekiyor. Oysa mevcut Anayasa'nın 54. maddesinde toplu sözleşmede sorun çıkması halinde işçilerin 'grev hakkına' sahip oldukları hükmü yer alıyor.

Ne öngörüyor?

Taslağın 5. maddesi, mevcut Anayasa'nın 53. maddesinde değişiklik öngörüyor.

Buna göre "Memurlar ve diğer kamu görevlileri 'toplu sözleşme hakkına sahiptir. Toplu sözleşme sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Uzlaştırma Kuruluna başvurabilirler. Uzlaştırma Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, Uzlaştırma Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir" deniyor.

Uyarma ve kınama cezası da denetim kapsamında!

Kamu çalışanlarının görev ve sorumlulukları ile cezalarını düzenleyen 129. madde de değişiklik kapsamında yer alıyor. Halen uyarma ve kınama cezaları yargı denetiminden muaf iken; taslak bu cezaların da istisna olmaktan çıkarılmasını öngörüyor. Buna göre "Disiplin cezaları yargı denetimi dışında bırakılamaz" deniyor.

İşte Ak Parti'nin Anayasa değişiklik taslağı:

Teklif, Anayasa'nın 10, 20, 23, 41, 53, 69, 74, 84, 94, 125, 128, 129, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156 ve 159. maddelerinde değişiklik öngörüyor.

Anayasanın Geçici 15. maddesinin yürürlükten kaldırılmasını da düzenleyen teklif taslağında, Anayasa'ya 3 geçici madde de yer alıyor.

Teklif taslağının yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi ve halkoylamasına sunulması halinde ise tümüyle oylanması öngörülüyor.

TASLAĞIN AYRINTILARI

Anayasa Mahkemesi’nin yapısı değişiyor. Üyeler 12 yıl için seçilecek. Bir üye iki defa seçilemeyecek. Anayasa Mahkemesi 19 üyeden oluşacak.

HSYK’nın yapısı: 4 üye Köşk. 1 üye Anayasa Mahkemesi. 3 üye Yargıtay. 1 üye Danıştay. 7 üye adli. 21 asıl ve 19 yedek üyesi olacak.

YAŞ kararları yargı denetimine alınıyor. Askere sivil yargı yolu açılıyor.

Memurlara toplu iş sözleşmesi ve sendika hakkı tanınıyor.
Kaynak

#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

Komutana Yüce Divan Modeli
Meclis Başkanlığı’na bugün sunulacak Anayasa paketinden son dakika sürprizi çıktı.

Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının, haklarında dava açılması durumunda Yüce Divan’da yargılanacakları bir model getirildi. Komutanların yargılanma izni de Başbakan’a bağlandı.

Ak Parti’nin bugün Meclis Başkanlığı’na sunacağı Anayasa paketinde son dakika sürprizi, genelkurmay başkanı ile kuvvet komutanlarının Yüce Divan’da yargılamalarına ilişkin hüküm oldu. Son değişiklikle komutanlar, başbakan ve bakanlarla aynı konuma getirilirken meclis başkanı da aynı yargılama hükmüne tabi olacak. Son eklemelerle paketteki madde sayısı 23’ten 28’e yükseldi. Orman niteliğini yitiren arazilerin satışıyla ilgili 2-B düzenlemesi ise pakete alınmadı.


Sivil mahkemede yargı


Kamuoyuna açıklanan taslak metindeki, “Askeri yargı” bölümünde, askeri mahkemelerin sadece askerlerin görevleriyle ilgili işledikleri askeri suçlara bakabileceği düzenleniyordu. Taslakta, “Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür” deniyor. Bu durumda, darbe veya buna benzer suçlamalarla karşılaşan subaylar sivil mahkemelerde yargılanacak.


Son düzenlemeler


Taslağın ilk hali, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının yargılanma yöntemiyle ilgili boşluğu gidermiyordu. AK Partili hukukçuların geceli gündüzlü çalışması bu konu üzerinde odaklandı. Son düzenlemeyle genelkurmay başkanı ve komutanların, özel yetkili sivil mahkemeler yerine, başbakan ve bakanlar gibi Yüce Divan’da yargılanması modeli getirildi. Genelkurmay başkanı ve komutanların yargılanmasına izin verecek makamın da başbakan olması kararlaştırıldı. Taslakta, meclis başkanı’yla ilgili benzer boşluk da dolduruldu. Meclis başkanı da göreviyle ilgili suçlamalar karşısında Yüce Divan’da yargılanması düzenlendi. Mevcut Anayasa’da başbakan ve bakanlar düzenlenmesine karşın meclis başkanıyla ilgili hüküm bulunmuyor.


Siyasi grev yasağı kalkıyor


İşçi konfederasyonlarının ILO sözleşmesinden kaynaklanan bazı talepleri de pakete girdi. İşçilerin birden fazla sendikaya üyeliğini yasaklayan hüküm çıkarıldı. Sendika kurma hakkıyla ilgili 51’inci maddedeki “Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz” hükmü kaldırıldı. Ayrıca grev hakkı ve lokavtla ilgili 54’üncü maddeki haklar genişletildi. Buna göre, “Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı yapılamaz” hükümleri anayasadan ayıklanacak. Böylece uygulamada işlevsiz kalan siyasi grev ve dayanışma grevi yasağı kaldırılacak. Ayrıca memur sendikalarında olduğu gibi emeklilerin sendikalarına da toplusözleşme hakkı tanınıyor. Hükümet ve sivil toplumun ortak kararlar aldığı Ekonomik Sosyal Konsey, anayasal bir kurum haline getirildi.


Tutanak tutuldu


KÖŞK’te iki saat süren yemeğe, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, eski Yargıtay Başkanı Osman Arslan, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ergun Özbudun, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ile medyadan Tarhan Erdem ve Taha Akyol katıldı. Yemekte konuklara, zeytinyağlı kereviz dolması, etli patlıcanlı parmak börek, lagos şiş, Akdeniz yeşillikleri salatası ve limon parfe ikram edildi. Türk, Hürriyet’e, görüşlerin tutanak altına alındığı bilgisini verdi.Kaynak

#9
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Paket referandum yolundaAnayasa Mahkemesi ile Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısında değişiklik öngören anayasa değişiklik paketinin tümü, üç haftalık maratonun ardından dün gece 72 ret oyuna karşı 336 oyla kabul edildi.


Resmi ekleyenCumhurbaşkanı’nın onayının ardından paketin temmuz ayı ortasında halkoyuna sunulması bekleniyor. Ancak paket halk oyundan önce ikinci sınavını, CHP’nin 110 imzayı bulup başvurması halinde Anayasa Mahkemesi’nde verecek. CHP, Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nın yapısında değişiklik öngören maddeler için anayasaya aykırılık iddiasında bulunuyor.

Final görüşmeleri gergin geçti

TBMM Genel Kurulu’nda paketin gece geç saatlere kadar süren final görüşmeleri gergin geçti. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmelerde, paketin halk oylamasına sunulması halinde tümüyle oylanmasını öngören 27. maddesi, 72 ret oyuna karşı 336 oyla kabul edildi. Geçici maddeleri içeren 26. maddeye 71 ret oyuna karşı 338 kabul oyu çıktı. 330’un altında kalması halinde tümü düşmüş sayılacağı için paketin dün akşamki en kritik oylamasını oluşturan tümü üzerindeki oylamaya 409 milletvekili katıldı, 336 kabul, 72 ret oyu çıktı, bir de boş oy kullanıldı. Bu sonuçla paket Meclis’te kabul edilmiş oldu. Siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran 8. maddesi, Ak Parti’deki fireler nedeniyle halk oylaması için gerekli 330 oyu bulamayınca paketten düşmüştü.

Daha önce de Anayasa paketinin 12 Eylül dönemine yargı yolunu açan maddesi 337 oyla kabul edildi. 24’üncü madde 336 oyla kabul edildi. Paketin 25’inci maddesiyle de 12 Eylül 1980 dönemine dokunulmazlık getiren Anayasa’nın Geçici 15’inci maddesi kaldırıldı. 12 Eylül darbesini yapanlar ile bu dönemden sonra görev alan Milli Güvenlik Konseyi üyeleri, Danışma Meclisi ve hükümetlerin eylem ve işlemlerine yargı yolu açıldı. Geçici 15’inci maddenin kaldırılması 337 oyla kabul edildi.

Kutlamaları kabul etti

Başbakan Tayyip Erdoğan, sonucun açıklanmasının ardından salonda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli ile tokalaşmak için MHP sıralarına yöneldi. Ancak Bahçeli oturduğu yerden kalkıp kulise yöneldi. Erdoğan da bunun üzerine çevresinde geniş halka ve uzun bir kuyruk oluşturan milletvekillerinin kutlamalarını kabul etti. Oylamanın ardından teşekkür için grubunu toplayan Erdoğan, gazetecilere sonuç için “Ülkeye hayırlı ve uğurlu olsun” demekle yetindi.Kaynak: Hürriyet
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı