İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Türk Alfabesi | Türkiye Türkçesinin Yazımında Kullanılan Alfabe - Türk Dil Alfabesi - Harflerin Sınıflandırılması - Türk Alfabesinde Bulunmayan Harfler - Batı Dillerinde Bulunmayan Türk Harfleri

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 7 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.Türk AlfabesiTürk alfabesi, Türkiye Türkçesinin yazımında kullanılan alfabedir.


Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak, 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, Türk alfabesinde 29 harf bulunur. Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır. Ayrıca ünlü “a, u, ı” harflerinin üzerinde yabancı kökenli sözlerde, ince okunuşu ve (bazı durumlarda) uzunluğu göstermek için im (^) kullanılmaktadır. “O” harfinde bu im kullanılmaz.


Alfabe


Yazı Karakterleriyle


Resmi ekleyenDüzeltme İşareti (^)

Ünlü “a, u, i” harflerinin üzerinde yabancı kökenli sözlerde, ince okunuşu ve (bazı durumlarda) uzunluğu göstermek için düzeltme işareti (şapka) (^) kullanılmaktadır. İ harfi şapkayla beraber kullanıldığında üst kısmında bulunan nokta gösterilmez (nispet i'si). “O” harfinde bu im kullanılmaz. Türkiye Türkçesinde bazı kaynaklarda yanlış olarak belirtildiği gibi, (^) işareti kaldırılmamıştır.


Resmi ekleyenBazı durumlarda bu işaret üzerinde bulunduğu sesli harfi değil bir önceki sessiz harfi ince okutur (Öz Türkçe'de ince K sesi ince seslilerle, kalın K sesi kalın seslilerle kullanıldığından iki ses için tek bir harf karşılığı seçilmiştir (K). Ancak Türkçe'ye başka dillerden geçen kelimelerde ince K harfini kalın harfler (a, u) takip edebilir. Bu durumlarda takip eden sesli harfe düzeltme işareti konulur.


Eş Yazılılık


Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur: adem (yokluk), âdem (insan); adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık); alem (bayrak), âlem (dünya, evren); alim (her şeyi bilen), âlim (bilgin); aşık (eklem kemiği), âşık (vurgun, tutkun); hakim (hikmet sahibi), hâkim (yargıç); hal (pazar yeri), hâl (durum, vaziyet); hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz); şura (şu yer), şûra (danışma kurulu).

Katil (< katl = öldürme) ve kadir (< kadr = değer) kelimeleriyle karışma olasılığı olduğu hâlde katil (ka:til = öldüren) ve kadir (< ka:dir = güçlü) kelimelerinin düzeltme işareti konmadan yazılması yaygınlaşmıştır.


Bu imin kullanım sebebi temelde farklı anlamı belirten ve kökeni farklı olan sözlerdeki eş yazılılığı önlemektir:


Kar “Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yağan su buharı” / Kâr “Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı”; Hal “Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer.” / Hâl “a. (ha:li)

1. Bir şeyin içinde bulunduğu şartların veya taşıdığı niteliklerin bütünü, durum, vaziyet: “Herkes hâline göre bir hediye verdi.” -H. R. Gürpınar.
2. Davranış, tutum, tavır: “Bambaşka bir hâliniz vardır sizin. Merhametli bir insan olduğunuz bellidir.” -O. Rifat.
3. Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman: “Bugün yazılan her kitap hâlden istikbale bir habercidir. Hâl dediğimiz şey yarından sonra mazi olacaktır.” -Y. K. Beyatlı.
4. Güç, kuvvet, takat: Şimdi gezmeye çıkacak hâlim yok.
5. mec. Kötü durum, sıkıntı, dert: Zavallının başına ne hâller geldi.
6. db. Durum.” gibi...


İnceltme


Arapça ve Farsçadan Türkiye Türkçesine giren birtakım kelime ve eklerle özel adlarda bulunan ince “g, k” ünsüzlerinden sonra gelen “a” ve “u” ünlüleri üzerine konur: dergâh, gâvur, ordugâh, tezgâh, yadigâr, Nigâr; dükkân, hikâye, kâfir, kâğıt, Hakkâri, Kâzım, mahkûm, mekân, mezkûr, sükûn, sükût. Kişi ve yer adlarında “ince l” ünsüzünden sonra gelen “a” ve “u” ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır: Halûk, Lâle, Nalân; Balâ, Elâzığ, İslâhiye, Lâdik, Lâpseki.


Nispet-İyelik Karışıklığı


Nispet i'sinin belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır. Böylece (Türk) askeri ve askerî (okul), (İslam) dini ve dinî (bilgiler), (fizik) ilmi ve ilmî (tartışmalar), (Atatürk'ün) resmi ve resmî (kuruluşlar) gibi anlamları farklı kelimelerin karıştırılması da önlenmiş olur. Nispet i'si alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır: millîleştirmek, millîlik, resmîleştirmek, resmîlik.


Harflerin Kullanım Sıklığı


Türk alfabesindeki harflerin kullanım sıklıklarına göre sıralaması çoktan aza doğru A, E, I, N, R, L, İ, D, K, M, U, Y, T, B, S, O, Ü, Ş, Z, G, Ç, H, Ğ, V, C, Ö, P, F, J şeklindedir.


Harflerin Sınıflandırılması


a, e, ı, i, o, ö, u ve ü harfleri ünlü harfler, diğer harfler ise ünsüz harfler olarak adlandırılır.


Yanlış Kullanım

Dil bilgisi eğitiminde ünlü harfler için “sesli harfler” tabiri de kullanıma sahip olmakla beraber bu kullanım yanlıştır. Bu kullanım sadece Türkiye Türkçesi için değil, bütün diller için yanlışlık belirten bir kullanımdır. Çünkü dillerde bulunan ve harf karşılığı olan (veya olmayan) en küçük dil bilgisi birliği sestir. Yani “u” da bir sestir, “g” da bir sestir. Oysa “u” sesi ünlü; “g” sesi ünsüzdür. En küçük gramer birliklerinden en büyük birlik olan cümleye kadar dili meydana getiren bütün şekillerin bünyesinde ses adını verdiğimiz en küçük ve en basit dil unsurları bulunur. … Sesten daha küçük bir gramer birliği yoktur. Ses parçalanamayan en küçük gramer birliğidir. O hâlde ses dilin en küçük parçasıdır. a, d, l, y gibi. Ses, bir kelimenin en küçük dil öğesidir.


Ünlü Harflerin Sınıflandırılması


Ünlü harfler, çıkış yeri ve dilin durumuna, dudakların durumuna, ağzın açıklığına göre şu şekilde sınıflandırılır:

• Çıkış yeri ve dilin durumuna göre

1. Kalın ünlüler: a, ı, o, u
2. İnce ünlüler: e, i, ö, ü

• Dudakların durumuna göre

1. Düz ünlüler: a, e, ı, i
2. Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü* Ağzın açıklığına göre
3. Geniş ünlüler: a, e, o, ö
4. Dar ünlüler: ı, i, u, üResmi ekleyenünlülerin nitelikleri yukarıdaki çizelgede toplu olarak gösterilmiştir:
Ünsüz Harflerin Sınıflandırılması


B, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z harfleri ünsüz harflerdir.

Ünsüz harfler seda bakımından, teşekkül noktası bakımından ve temas derecesi bakımından sınıflandırılırlar.


Seda bakımından;


• Sedalı ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z.
• Sedasız ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, t.


Teşekkül noktası bakımından;


• Dudak ünsüzleri: b, p, m.
• Diş-dudak ünsüzleri: f, v.
• Diş ünsüzleri: d, t, n, s, z.
• Damak-diş ünsüzleri: c, ç, j, ş.
• Ön damak ünsüzleri: g, k, l, r, y.
• Arka damak ünsüzü: ğ
• Gırtlak ünsüzü: h


Temas derecesi bakımından;


• Temas derecesi tam olanlar: b, c, ç, d, g, k, p, t.
• Teşekkülünde hava için dar bir geçit bulunan ünsüzler: f, ğ, h, j, s, ş, v, z.
• Teşekkülünde hava için geniş bir geçit bulunan ünsüzler: m, n, r, y.


Latin Kaynaklı Diğer Alfabelerle Farklar


Türk alfabesi, Latin harflerini kullanmasına rağmen, bu harfleri kullanan diğer batı dillerinin alfabelerindeki birtakım harfleri içermemekte, bunun yanı sıra bu alfabelerde genel olarak kullanılmayan başka harfler içermektedir.


Türk Alfabesinde Bulunmayan Harfler


Q/q, W/w ve X/x harfleri pek çok batı dilinde vardır. Azerbaycan Türkçesi gibi Latin harflerine geçilen Türk şivesinde Q/q (Kalın k; g için) ve X/x (Hırıltılı h için) kullanılmasına rağmen mevcut Türkiye Türkçesi alfabesinde yer almamaktadır. Bu harflere karşılık gelen harfler sırasıyla k, v, ks, h ile ifade edilir. Örneğin: Batı dillerinde X (iks) taxi, fix gibi sözlerin Türkiye Türkçesindeki imlası taksi ve fiks olur. Sözcüğün yapısına göre iks ya da ksi olarak da söylenir. Ancak Azerbaycan Türkçesi alfabesinde X/x (hı) “yox” “burax-” gibi isim ve fiillerde kullanılır. Bu sözler Türkiye Türkçesinde yok ve bırak- şekillerindedir. Türkiye Türkçesi yazı dilinin kaynaklandığı İstanbul ağzında hırıltılı h sesi yoktur. K’dan gelişen bu ses Türkiye Türkçesinde k’lı şekilleriyle aynen korunmuştur: Yok, çok, bırak-… Ancak Türkiye Türkçesi ağızlarında hırıltılı h sesi vardır.

W harfi çift ve olarak okunur. Batı dillerinde, daha doğrusu Hint-Avrupa dillerinin çoğunda vardır. Çift dudak v’si de denir. Bu ses Türkçenin bazı şive ve lehçelerinde de bu ses eskiden beri kullanıla gelmiştir. Eskiden Arap kaynaklı Türk alfabesi metinlerinde, mesela Kıpçak Türkçesi metinlerinde bu ses “üç noktalı vav veya fe” (ۋ) harfiyle belirtilmiştir.

Benzer biçimde İspanyol alfabesinde yer alan Ñ/ñ (Bu ses İtalyanca ve Fransızca'da gn, Portekizce'de nh harf bileşimleri ile elde edilir) harfine karşılık gelen ses ny ile ifade edilir. Örneğin, İspanyolcada İspanya anlamına gelen España sözcüğü Türkçe harflerle Espanya olarak yazılır.


Genizsel G/N Durumu (ŋ)


Bu “ŋ” harfi Türkiye Türkçesi alfabesinde bulunmaz. Dilin arka tarafının yumuşak damağa teması ile ve genizden söylenen bu ses genizsel n, nazal n, nazal g şekillerinde adlandırılan ses olup “ŋ” sesi verir. Eskiden beri bütün Türkçede bulunan bu ses de İstanbul Türkçesinde atılmış ve yerini n’ye bırakmıştır. Ağızlarda ise bugün de yaşamaktadır.


Batı Dillerinde Bulunmayan Türk Harfleri


Türkçedeki Ç/ç, Ü/ü ve Ö/ö harfleri İngiliz alfabesinde bulunmamaları nedeniyle ASCII standardına dâhil değildir. Ancak bu harfler diğer batı dillerinde yaygın olarak kullanılmakta ve ISO-8859-1 (Latin-1) standardının içinde yer almaktadır. Küçük ı, büyük İ, Ğ/ğ, Ş/ş harfleri ise ISO-8859-9 (Latin-5) standardının içinde yer almaktadır.

Türkçede noktalı i harfi büyük harfle yazılıyorken de noktası koyulur: İ. Benzer biçimde noktasız büyük I harfi, küçük harfle yazılıyorken noktası koyulmaz: ı. Ancak yabancı dildeki sözcükler büyük harfle yazılıyorken I harfi noktasız yazılır. Türkiye Türkçesinin dışında Azeri Türkçesi ve Tatarcada da ı ve i harflerinin kullanımı, Türkiye Türkçesindeki gibidir.

Ş/ş harfinin sesi, İtalyancada sc(i), Fransızcada ch, İngilizcede sh, Almancada sch ve Galiçyacada x harfleriyle elde edilir. Bu harf kimi zaman Rumencedeki Ș/ș (virgüllü s) harfinin yerine kullanılmasına rağmen farklı bir harftir. Türkiye Türkçesinin dışında Türk şive ve lehçelerinde (Azeri Türkçesi, Tatarca, Türkmence vb.), Kürtçe, Zazaca, Lazca, dillerinde kullanılmaktadır. Balkanlar’da kullanılan Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Slovence dillerinde de “ş” sesi vardır ancak ilgili dillerin Latin kaynaklı alfabelerinde bu ses için kullanılan harf “š”dir.

Ğ/ğ (yumuşak ge) harfi Türkçede g sesinden kaynaklanmıştır. Eskiden g’li olan bazı sözler Türkçenin uzun tarihi sonucunda bazı Türk şive ve lehçelerinde “ğ”li olmuşlardır: aga > ağa, bag > bağ, yogurt > yoğurt; yag- > yağ-, bagır- > bağır-… Ğ harfi ile de bugün iki ünsüz işaret edilmektedir. Bunlardan biri bağ, doğum, yığın, ağlamak gibi kelimelerde bulunan arka damak ünsüzü ğ, diğeri de geldiği, görmeğe, direğin gibi kelimelerde bulunan ve g ile k’nin iki vokal arasında yumuşamasından meydana gelip y sesi veren ğ harfi ile gösterilen ünsüzdür.


Resmi ekleyen
ASCII standardında yer almayan Türkçe harfler ve Evrensel kod değerleri yukarıdaki çizelgede verilmiştir.
#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türk AlfabesiTürk Dil Alfabesi


Günümüze kadar bir çok Türk dil alfabesi bulunurdu, bu alfabeler Türk dillerini yazmak için kullanılırdı, bunlar;• Ortaçağa özgü eski Türkçe yazısı Orhun Alfabesi (ISO 15924: Orkh)
• Ortak Türkçe Alfabe 1930'lı yıllarında SSCB'de kullanıldı. (Latin harfleri ile)
• yazımda farklı alfabeleri olan Türk dilleri,

o Azerbaycan alfabesi (Azerice: Azərbaycan əlifbası) (Arap, Kiril, Latin harfleri ile)
o Kazak alfabesi (Arap, Kiril, Latin (resmi olmayan) harfleri ile) ISO 639-3: kaz
o Tatar alfabesi SIL code: TTR, ISO 639-1: tt, ISO 639-3: tat

* İske imlâ alfabe (Arap harfleri ile)
* Yaña imlâ (Arap harfleri ile)
* Jaŋalif ("Yeni alfabe", Latin harfleri ile)

o Türkçe

* Osmanlı Türk alfabesi (ISO 639-2: ota - Arap/Fars harfleri ile 1500-1928)
* Çağdaş Türk alfabesi (ISO 639-1: tr ve ISO 639-2: tur Latin harfleri ile)

o Türkmen alfabesi (Arap, Kiril, Latin harfleri ile)
o Uygur alfabesi

* Eski Uygur alfabesi
* K̡ona Yezik̡ ("Eski yazı" Arap harfleri ile)
* Uygur Ereb Yéziqi UEY, (Arap harfleri ile)
* Uygur Pinyin Yéziqi UPNY, (Pinyin harfleri ile 1960 - 1980 arasında)
* Uygur Siril Yéziqi USY, (Kiril alfabesi ile)
* Uygur Latin Yéziqi ULY, (Latin harfleri ile 2000 sonra)

o Özbek alfabesi

Turan alfabesi, Türk dilinin ilk alfabesidir. MÖ. 200 - MÖ. 150 yıllarında kullanılmaya başlanmış ve 36 harf ile şekillenmiştir. Bu Türk dilinin ilk alfabesi 10. yüzyıl'a kadar kullanılmıştır . Türk dilini en ilk alfabe örnekleri 1970 yılında Kırgızistan'da Balıkçı, Kırgızistan'da (Issık Gölü'nün batısında) yakın kalan bir han mezarlığında bulunuldu.

Orhun Alfabesi, (Orhun yazıtlarında bulunan), Türk dilinin ikinci alfabesidir ve 38 harf ile şekillenmiştir (6, 7 ve 8. yüzyıllar).
Eski Uygur alfabesi 18 harften oluşur, 4'ü seslidir. Yukarıdan aşağıya doğru yazılır.

1926'da Baku'da toplanan Türkologlar Kongresi tüm Türki dillerin Latin alfabesi ile yazılmasına karar almıştır. 1929'lu yıllarda geliştirilen Ortak Türk Alfabesi, ufak farklılıklarla 1930'lu yıllarda Sovyetler Birliği'ndeki Türk halklar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, Türk Cumhuriyetlerin kullandıkları bu Latin alfabeleri, 1938-40 yılları arasında yerlerini, Sovyet idaresinin baskısı ile Kiril alfabesinden geliştirilmiş olan farklı alfabelere bırakmak zorunda kalmıştır. Bundan önce Türk halkları ortak alfabeleri ile birbirlerine yaklaşabilmişken, her Türk halkına diğerlerinden farklı bir Kiril alfabesi geliştirilmesi ile, aslında birbirlerine yakın olan bu dillerin zamanla farklılaşmaları sağlanmışlardır.

Türkiye'de Yeni Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak, 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, Yeni Türk alfabesi'nde 29 harf bulunur. Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türk Alfabesi• 26 Haziran 1928 - Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan Dil Encümeni, ilk toplantısını Ankara'da yaptı.

Harf devrimi için bir kurul toplanması. Yeni Türk Alfabesi'ni hazırlayacak olan Dil Encümeni Ankara'da çalışmalarına başladı.

Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_26_Haziran_June_t42248.html#entry60347']Atatürk Günlüğü - Today | 26 Haziran - June 1928 - Yeni Türk alfabesi hazırlıklarına başlanması.' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_26_Haziran_June_t42248.html#entry60347']Atatürk Günlüğü - Today | 26 Haziran - June 1928 - Yeni Türk alfabesi hazırlıklarına başlanması.

http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Ataturk_Devrimleri_Harf_Devrimi_1_Kasim_1928_ve_t72827.html']Atatürk Devrimleri | Harf Devrimi - 1 Kasım 1928’de "Yeni Türk Harflerinin Kabul Ve Tatbiki Hakkında Kanun"Un Kabul Edilmesi Ve Yeni Alfabenin Yerleştirilmesi Süreci ' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Yakin_Donem_Turkiye_Tarihi_f14/Ataturk_Devrimleri_Harf_Devrimi_1_Kasim_1928_ve_t72827.html']Atatürk Devrimleri | Harf Devrimi - 1 Kasım 1928’de "Yeni Türk Harflerinin Kabul Ve Tatbiki Hakkında Kanun"Un Kabul Edilmesi Ve Yeni Alfabenin Yerleştirilmesi Süreci

#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türk Alfabesi• 26 Haziran 1928 - Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan Dil Encümeni, ilk toplantısını Ankara'da yaptı.


Harf devrimi için bir kurul toplanması. Yeni Türk Alfabesi'ni hazırlayacak olan Dil Encümeni Ankara'da çalışmalarına başladı.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_26_Haziran_June_t42248.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 26 Haziran - June 1928 - Yeni Türk alfabesi hazırlıkları... ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_26_Haziran_June_t42248.html'] Atatürk Günlüğü - Today | 26 Haziran - June 1928 - Yeni Türk alfabesi hazırlıkları...

#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türk Alfabesi


• 1 Aralık 1928 - Yeni Türk harflerinin kullanımı yürürlüğe girdi. Gazeteler, mecmualar, levha, tabela ve ilanlar yeni harflerle basılmaya başladı.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_1_Aralik_December_t10410.html']Atatürk Günlüğü - Today | 1 Aralık - December' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_1_Aralik_December_t10410.html']Atatürk Günlüğü - Today | 1 Aralık - December

#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türk Alfabesi


• 1 Aralık 1928 - Yeni Türk harflerinin kullanımı yürürlüğe girdi. Gazeteler, mecmualar, levha, tabela ve ilanlar yeni harflerle basılmaya başladı.


Resmi ekleyen20 Eylül 1928
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Kayseri'de yeni Türk harflerini halka bizzat öğretirken
Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_1_Aralik_December_t10410.html']Atatürk Günlüğü - Today | 1 Aralık - December' target='_blank'>Atatürk' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Ataturk_Gunlugu_Ataturk_Today_f13/Ataturk_Gunlugu_Today_1_Aralik_December_t10410.html']Atatürk Günlüğü - Today | 1 Aralık - December

Konu Hale tarafından 18 Temmuz 2015 Cumartesi - 06:59 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#7
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Türk Alfabesi


Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Resmi Dili


Resmi ekleyenKanun-ı Esasi'nin 18. maddesi, "Devletin resmi dili Türkçedir ve Osmanlı fertlerinden her biri devlet hizmetinde istihdam olunmak için resmi dili bilmesi şarttır" şeklindeydi. Bu anayasa maddesiyle devlet görevlerinde Türkçeden başka dil konuşulmayacağı ve devletin resmi dilinin Türkçe olduğu açıkça ifade edildiği gibi bu durum anayasa teminatı altına da alınmıştı.


Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Buyuk_Osmanli_imparatorlugu_f122/Meclis_i_Mebusan_Meclis_i_Mebusan_Osmanli_Devle_t68749.html']Meclis-i Mebusan - Meclis-i Meb’ûsân | Osmanlı Devleti'nde, 23 Aralık 1876 Tarihli Kanuni Esasi'ye (Anayasa) Göre Kurulmuş; I. Meşrutiyet Ve II. Meşrutiyet Dönemlerinde Görev Yapmış Yasama Organı - Parlamenterler Meclisi... ' target='_blank'>Meclis-i' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Buyuk_Osmanli_imparatorlugu_f122/Meclis_i_Mebusan_Meclis_i_Mebusan_Osmanli_Devle_t68749.html']Meclis-i Mebusan - Meclis-i Meb’ûsân | Osmanlı Devleti'nde, 23 Aralık 1876 Tarihli Kanuni Esasi'ye (Anayasa) Göre Kurulmuş; I. Meşrutiyet Ve II. Meşrutiyet Dönemlerinde Görev Yapmış Yasama Organı - Parlamenterler Meclisi...

http://www.kadimdostlar.com/Buyuk_Osmanli_imparatorlugu_f122/Ayan_Meclisi_Heyet_i_Ayan_Meclis_i_Ayan_Osmanli_t58815.html']Ayan Meclisi - Heyet-i Ayan - Meclis-i Ayân | Osmanlı Devleti'nin Meşrutiyet Sistemi İçinde Senato Veya Üst Kamara Benzeri Kurum - İlk Ayan Meclisi Üyeleri Ve Görevleri - I.Meşrutiyet - II.Meşrutiyet Üyeleri ' target='_blank'>Ayan' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Buyuk_Osmanli_imparatorlugu_f122/Ayan_Meclisi_Heyet_i_Ayan_Meclis_i_Ayan_Osmanli_t58815.html']Ayan Meclisi - Heyet-i Ayan - Meclis-i Ayân | Osmanlı Devleti'nin Meşrutiyet Sistemi İçinde Senato Veya Üst Kamara Benzeri Kurum - İlk Ayan Meclisi Üyeleri Ve Görevleri - I.Meşrutiyet - II.Meşrutiyet Üyeleri

#8
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı