İçeriğe git

Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Afet Eğitimi Hazırlık Günü | 12 Kasım - İdeal Bir Afet Yönetimi - Türkiye'de Afet Yönetimi - ASK;Afete Karşı Sivil Koordinasyon - GAEM;Gezici Afet Eğitim Merkezi - "Temel Afet Bilinci Ve Afetlere Hazırlık" Eğitim Programı

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 5 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Afet Eğitimi Hazırlık GünüResmi ekleyen


Eğitim, uygarlıkların vazgeçilmez gereksinimidir. Eğitimin amacı, insan ve toplum yaşamını kolaylaştırmak, güzelleştirmek, zenginleştirmek, iyileştirmek, kişiyi ve toplumu mutlu kılmaktır. Eğitimde atılan her bir adim, toplumun duyarlılık bilincini, yaratıcılığını, akilci düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü artırmaktadır.

Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek, toplumun her ferdinin ve her kesimin kuşkusuz iyi bir eğitim alması ile mümkün olacaktır. Bu uğurda halkın bilinçlendirilmesi, eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle gerekmektedir.

Afet Eğitimi;

• Örgün Eğitim Sistemi
• Yaygın Eğitim Sistemi
• Hizmet İçi Eğitim
• Meslek İçi Eğitim
• Halk Eğitimi
sistemleri içinde bireylere kazandırılmalıdır.


Afet Türleri

“Avrupa Atlantik Afet Müdahale Merkezi Yönergesi” ekinde ise afet türleri aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir.

a. Doğal Afetler: Bu kapsamda deprem, dev dalgalar, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, tropikal siklonlar, sel, kuraklık, çevre kirlenmesi, ormanların yok edilmesi, çölleşme, veba salgını gibi afetler bulunmaktadır.

b. Teknolojik Afetler: Nükleer santral kazaları, kimyasal ve endüstriyel kazalar, uçak kazaları, demiryolu afetleri, gemi kazaları, terörizm ile ilgili eylemler bu sınıf içinde yer almaktadır. Teknolojik afetler kendi başına tetiklenebileceği gibi tabii bir afet tarafından da tetiklenebilir. Büyük oranda doğal afetlere maruz kalan ülkemizde, doğal afetlere ilişkin sorumluluk kanunen İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı’na aittir.

Türkiye'de Afet Yönetimi

Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak, toplulukları olumsuz etkileyen doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylar olarak tanımlanmaktadır. Bir olayın afet olarak adlandırılabilmesi için, insan toplulukları ve yerleşim yerleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini durdurarak yada kesintiye uğratarak bir yada daha fazla yerleşim birimini etkilemesi gerekmektedir. Bu tanımlamalardan da anlaşılabileceği gibi afet, olayın kendisinden çok doğurduğu sonuçlar olarak görülmektedir. Bir afetin büyüklüğü ise insanlar açısından neden olduğu can ve ekonomik kayıplarla ölçülmektedir.
Başta depremler olmak üzere çeşitli afet türlerinin etkisinde olan ülkemizde meydana gelen tabii veya teknolojik afetler özellikle ekonomik açıdan büyük kayıplara yol açmaktadır. Bunlara yakın zamanlarda meydana gelmiş örnekler 1992 Erzincan, 1995 Dinar depremleri, 1995 Senirkent heyelanıdır ve 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi.

Marmara havzasında İstanbul’u etkisi altına alabilecek bir büyük depremin ülkenin tamamını durma noktasına sürüklemesi akılda tutulması gereken bir ihtimaldir. Böyle bir durumda resmi kuruluşların da etkisinin yetersiz kalmaması beklenmelidir. Afet zararlarının azaltılması inşa edilmiş insan çevresinin iyi planlama ve teknik hizmetlerle afetlere dayanıklı hale getirilmesi ile mümkündür.


İdeal Bir Afet Yönetimi;

1- Afet Öncesi
2- Afet Esnası
3- Afet Sonrası , safhalarından oluşmalıdır.
.
a. Afet Öncesi: Afet öncesi dönemde afet yönetimi, genel olarak, afet zararlarını en aza indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri almayı, mümkün olan hallerde önlemeyi,mümkün olmayan durumlarda ise acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasını sağlamayı, afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına yaymayı ve insanları bu konularda eğitmeyi amaçlamaktadır.

b. Afet Esnasında: Afet yönetiminin afet sırasındaki amaçları, mümkün olan en fazla sayıdaki insanı kurtarmak, afetlerin doğurabileceği ek tehlike ve risklerden insan canını ve malını korumak; afetten etkilenen toplulukların hayati gereksinimlerini en kısa zamanda karşılamak ve hayatın normale dönmesini sağlamaktır. Bu amaçların gerçekleşmesi, afet öncesi yapılan plan ve hazırlık çalışmalarının, kurulacak teşkilatın afet anında etkin bir biçimde harekete geçirilmesiyle mümkün olabilmektedir.

c. Afet Sonrası: Afet sonrası dönemde afet yönetiminin amacı, afetin doğurabileceği ekonomik ve sosyal kayıpların en düşük düzeyde kalmasını veya etkilerin en kısa sürede düzeltilmesini ve afetten etkilenen topluluklar için emniyetli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulmasını sağlamaktır.


Depremler

Deprem, yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılardır.
Depremin olacağını önceden tespit eden cihazlar veya yöntemler henüz bulunamamıştır. Bu nedenle, depremle içi içe yaşayan ülkeler depremin yaratacağı olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olmak zorundadır. Ülkemiz topraklarının %92'sinin deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun da %95'inin bu bölgeler üzerinde yaşadığı bilinmektedir.

Deprem Öncesi Alınacak Önlemler

I-Bina İçi Alınacak Tedbirler:

1) Yerleşim bölgelerini titizlikle belirlemeliyiz. Evimizi gevşek toprağa sahip meyilli yerlere yapmamalıyız.
2) Yapıları deprem etkilerine karşı dayanıklı yapmalıyız
3) Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır.
4) Mevcut binaların dayanıklılıklarını arttırmalıyız.
5) Sigorta sistemine dahil olmalıyız. v.b.


II. Bina Dışında Alınabilecek Tedbirler

1- Enerji hatlarından, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşmalıyız. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıyız.
2- Deniz kıyısından uzaklaşmalıyız.
3- Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunmamalıyız. Böyle bir ortamda isek en seri şekilde güvenli bir ortama geçmeliyiz.
4- Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olmalıyız.


Depremden Sonra Alınacak Önlemler

1- Kesinlikle panik yapmamalıyız.
2- Sarsıntı kesilince önceden hazırladığımız afet çantası ile acil ihtiyaç duyulacak diğer malzemeleri (giysi, battaniye, su ve gıda gibi) yanımıza alarak derhal bulunduğumuz yeri önceden belirlediğimiz yollardan terk etmeli ve toplanma yerine gitmeliyiz.
3- Yıkılan binalarda yardıma ihtiyacı olanlara kurtarma, İlk yardım ve enkaz kaldırma çalışmalarında yardımcı olmalıyız.
4- İkinci sarsıntı ihtimaline karşı tedbirli olmalıyız.
5- Telefon hatlarını meşgul etmemeliyiz.
6- Yollarda hasta ve yaralı nakli yapılacağı için trafiği engellememeliyiz.
7- Deprem hakkında söylenti ve dedikodulara inanmamalıyız.
8- Aile içinde birbirimizle dayanışma halinde olmalıyız. Özellikle çocukları olayın etkisinden uzaklaştırmalıyız. v.b


Yangınlar


Yangınlarda birer doğal afettir.

Yangınlar genelde insanların dikkatsizleri sonucu ortaya çıkar. Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir.

Yangının Nedenleri:

1. Korunma Önlemlerinin Alınmaması
2. Bilgisizlik
3. Kaza
4. İhmal
5. Sabotaj
6. Sıçrama
7. Doğa Olayları

Yangın Kapınızı Çalarsa Ne Yapmalıyız?

1. Telaşlanmayınız,
2. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız,
3. İtfaiyeye telefon ediniz,
4. Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz,
5. Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildiriniz,
6. Yangını çevrenizdekilere duyurunuz,
7. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanınız
8. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız,
9. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız,
10. Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

Konu Hale tarafından 30 Temmuz 2015 Perşembe - 07:26 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Düzenlenmiştir.


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.

ASK - Afete Karşı Sivil KoordinasyonDeprem için Sivil Koordinasyon'dan Afete Karşı Sivil Koordinasyon'a
Resmi ekleyenDeprem İçin Sivil Koordinasyon Merkezi çalışanları ve katılımcıları 17 Ağustos Körfez ve 12 Kasım Düzce depremleri sonrasında çalışmalarını sürdürürken, işbirliği ve irtibat içinde oldukları kişi, girişim ve kuruluşlarla biraraya gelerek, yaptıklarını, yapamadıklarını ve yapabileceklerini gözden geçirdiler.

Sivil toplum kuruluşlarının, sivil yardım girişimlerinin ve tek tek gönüllülerin uğraş ve çabaları ile oluşan afete karşı sivil enerjinin, işbirliği içinde harekete geçirilmesini kolaylaştıracak, resmî makamlarla uyumlu çalışma için gerekli irtibatları sağlayacak bir koordinasyon biriminin gerekli olduğu üzerinde anlaşıldı.

Afete Karşı Sivil Koordinasyon, işte bu bilgi birikimi, deneyim ve değerlendirmeler üzerine oturtulan bir yeniden yapılanma çalışması sonucu, 17 Ağustos Körfez Depremi'nden bu yana "Deprem İçin Sivil Koordinasyon Merkezi"nde tam gün çalışanlar ve gönüllü katılımcılar tarafından oluşturuldu. Afete Karşı Sivil Koordinasyon'un yasal çerçevesini "Afete Karşı Sivil Koordinasyonu Destekleme Derneği" oluşturmaktadır.AFETE KARŞI SİVİL KOORDİNASYON'UN AMACI


Derneğin amacı; doğal ve insan eli ile yaratılan afetlerin ve karmaşık acil durumların yarattığı yıkım, zarar ve acıları önlemek, azaltmak ve gidermek için;* Acil durum yönetimi yapı, işleyiş, yöntem ve kurallarının geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak,

* Sivil kişi, girişim ve kuruluşlar arasında veri, bilgi ve belge akışını oluşturarak afet öncesinde, anında, ertesinde ve sonrasında ihtiyaç ve kaynakların hızlı, yeterli ve etkin biçimde eşlenmesini temin etmek,

* Toplumda afetlere karşı duyarlılığı arttıracak bilgilendirme, bilinçlendirme ve uyarı çalışmalarına katkıda bulunmak,

* Afetlerden doğrudan ve dolaylı etkilenen kişi, girişim ve kuruluşların afete hazırlık ve afet sonrası yeniden yapılanma çalışmalarına ve karar alma süreçlerine en geniş biçimde katılımını sağlamaktır.


AFETE KARŞI SİVİL KOORDİNASYON'UN BİRİMLERİ


Bilgi Belge Merkezi

Afete Karşı Sivil Koordinasyon, Bilgi Belge Merkezi ile, afetle ilgili bilgilerin derlenmesi ve on-line hale getirilmesi, afet anında ve ertesinde bilgi ve belge akışının sağlanması için gerekli alt yapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bilgi Belge Merkezi, acil durum merkezlerinden, kriz masalarından ve bağımsız kaynaklardan, medyadan, resmi yetkililerden gelecek her türlü bilginin işlenmesi, doğrulanması, başka kaynaklardan geçerliliğinin araştırılması ve ilgili herkesin, her kuruluşun kolayca ve kısıtlanmaksızın ulaşabileceği bir ortamda dağıtım ve paylaşıma sunulmasına çalışır.

Afete Karşı Sivil Koordinasyon, afetlerle ilgili çalışma yapan uluslarası, yabancı, ulusal ve yerel kurum, kuruluş ve girişimlerin bilgisini toplar. Kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve girişimlerinin yapılarına, işleyişlerine ilişkin verileri, irtibat adreslerini, bağlantı kişilerini bir veri tabanına kaydederek, gerektiğinde hemen erişebilecek biçimde ilgililerin kullanımına sunar.

Afet anında ve öncesinde ihtiyaç duyulabilecek bilimsel rapor, el kitapları, diğer çalışmaların toplanarak arşivlenmesine, afete karşı çalışmalara yol gösterecek, geçmiş bilgi ve deneyimleri yansıtan görüş, değerlendirme ve incelemelerin derlenmesine çalışır.

Acil Durum/Afet Yönetimi

Acil Durum Planları'nın hazırlanması ve "Acil Durum Yönetimi" birimlerinin yapı, işleyiş ve donanımlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar, afet anında oluşturulacak "Acil Durum Merkezi" ve "Kriz Masaları"nın kurulmasına ve yürütülmesine doğrudan veya sivil kuruluş ve girişimler aracılığı ile bilgi, donanım, gönüllü ve iletişim imkanları sağlayarak destek olur.

Afete karşı çalışmalarda sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak amacı ile ortak dil oluşturulmasına, afet yönetiminin uluslararası usül ve kurallarının uygulanmasına yardımcı olur.

Afet öncesi hazırlık, afet anında müdahale, afet ertesinde yardım, afet sonrasına yeniden yapılanma alanlarında faaliyet gösteren sivil kuruluşlar, girişimler, kişiler ile kamu kurumları, yerel yönetimler ve meslek örgütleri arasında iletişim, eşgüdüm ve uyum sağlanmasına destek verir, sivil toplum kuruluşları arasında bilgi alışverişi ve haberleşmeyi sağlar.

Afete Karşı Sivil Koordinasyon, afet öncesi hazırlık, afet anında müdahale, afet ertesinde yardım ve afet sonrasında yeniden yapılanma çalışmalarında, ihtiyaç ve kaynakların zamanında, yeterli ve etkin biçimde eşlenmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve eşgüdüm altyapısını kurmayı amaçlamaktadır.

Eşgüdüm ve Eşleme

Afetler ve karmaşık acil durumlarla ilgili faaliyette bulunan uluslararası ve ulusal resmî ve akademik kurumlar, yerel yönetimler ve meslek örgütleri ile yabancı ve yerli sivil kuruluş ve girişimler arasında işbirliği ve eşgüdümü geliştirecek, bilgi ve deney paylaşımını gerçekleştirebilecek ortak çalışmaların, toplantı ve uygulamaların düzenlenmesine destek ve aracı olur.

Derlediği veri ve bilgileri doğrudan kullanarak veya afetle ilgili kurum, kuruluş ve girişimlerin kullanımına sunarak, afet öncesi, anı, ertesi ve sonrasında sürdürülen hazırlık, müdahale, yardım ve yeniden yapılanma çalışmalarında ortaya çıkacak insan, bilgi, malzeme ve donanım ihtiyaçlarının, sözkonusu ihtiyaçları karşılayabilecek imkan ve kaynaklarla eşlenmesine aracılık eder.

Eğitim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Afet öncesine, anına, ertesine ve sonrasına ilişkin plan, işleyiş, önlem, davranış ve uygulamaları içeren uyarıcı, bilgilendirici, eğitici süreli ve süresiz yayınlar çıkarır.Bunları internet ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile yayınlar.

Afet ve acil durum sırasında başvurulabilecek pratik bilgiler içeren broşürler, el kitapları, kitapçıklar hazırlar ve dağıtılmasını sağlar.

Afete Karşı Sivil Koordinasyon'un amaçlarını, işlevini kamuoyuna ve afete hazırlık amaçlı kurum, kuruluş ve girişimlere tanıtmak amacıyla çalışmalar yapar.

Gönüllüler

Afete Karşı Sivil Koordinasyon, afet öncesi ve sonrası çalışmalara bilgi, beceri ve emekleri ile katılmaya istekli gönüllülere ulaşıp, gönüllülerin ihtiyaç duyulan zamanda ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirilmesine çalışır.

Afete Karşı Sivil Koordinasyon, bu amaçla gönüllülerin sayısını artırmaya çalışır. Gönüllülere anında erişmek ve onların afete hazırlık, müdahale ve yardım faaliyetlerine yetenek ve bilgileri doğrultusunda etkin biçimde katılmalarını sağlamak için gerekli kimlik bilgilerini bilgisayar ortamında derler. Gönüllü bilgilerini güncelleyerek afetle ilgili kuruluşların yararlanmasına açık tutar.

Afete Karşı Sivil Koordinasyon, gönüllülerin afet bölgelerinde çalışmalarını güvenlik ve düzen içinde sürdürebilecekleri bilgi ve beceriyi edinmeleri için yayın, seminer ve saha çalışmaları yoluyla eğitilmelerini sağlar.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
GAEM - Gezici Afet Eğitim Merkezi


Resmi ekleyen


Giriş

Yurttaşların kendi yaşam çevrelerinde afete hazırlık kapsamında desteklenmelerini sağlamayı planlayan Gezici Afet Eğitim Merkezi (GAEM) projesi, 2003-2004 yılları arasında bir yıl boyunca uygulandı. “Seminer ve eğitim odası”, “film odası”, “çocuk istasyonu” ve “tanıtım salonu”ndan oluşan 200 metrekarelik eğitim çadırı, İstanbul’un 12 ilçesini ziyaret etti. Bu ilçelerde, bir hafta süreyle yaklaşık 35 bin yurttaşa deprem, sel, yangın, ilkyardım gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. “Afet mevzuatı”, “deprem ve yapı güvenliği”, “afetlerle ilgili ruhsal sorunlar ve tedavisi”, “planlama” gibi konularda söyleşi ve seminerler düzenlendi, semt inisiyatiflerinin, belediyelerin, gönüllülerin tartıştığı mahalle afet yönetimi toplantıları yapıldı, film odasında belgeseller ve eğitici filmlerin gösterimi yapıldı, çocuk istasyonunda Gezici Afet Eğitim Merkezi projesi için yazılan “Benim Adım Dünya” isimli çocuk oyunu ve eğitici çizgi filmler gösterildi, tanıtım salonunda ise sivil kuruluşlar ve ilçe kamu kurumları standlar açarak yurttaşları bilgilendirdiler, soruları cevapladılar.


Proje, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne bağlı meslek odaları, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, Davranış Bilimleri Araştırma ve Tedavi Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlıkları, sivil savunma müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yürütüldü

GAEM eğitim programı, projenin ilk uygulamasına kadar yapılan “Eğitim Koordinasyon Kurulu” toplantılarında oluşturuldu. Buna göre, Türkiye’de şimdiye kadar uygulanan afet eğitimlerinin bir derlemesi yapılarak halk eğitimi modeline en uygun, en temel bilgilerin verildiği bir “temel afet bilinci eğitimi” hazırlandı. Sırasıyla Kadıköy, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Avcılar, Küçükçekmece, Güngören, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Şişli ve Maltepe olmak üzere 12 ilçede eğitim verildi.


GAEM Projesine Katkı Veren Kurumlar:

Projenin ana sponsorluğunu, ACT – Netherlands ve OSI - Assistance Foundation üstlendi. Uygulama yapılan ilçelerdeki yerel sponsorların yanısıra, İletişim Yayınları ve Bilgi Üniversitesi projeye destek verdi.


Gerekçe


Afete hazırlık sürecinde, yurttaşın bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve bunun için kendi yaşam çevresinde örgütlenmesi ve resmi kurumların, mahalli idarelerin ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından haberdar olması, bunlara katılması ve bunun için çaba göstermesi hayati önem taşımaktadır. Gerek doğal afetlere, gerekse insan eliyle yaratılan afetlere karşı alınacak önlemlerin, afet anında yapılması gerekenlerin bilgisi yurttaşların ayağına götürülmeli, afetle baş etme kültürünün oluşması ve yaşam çevrelerinde öğrenip örgütlenmeleri sağlanmalıdır.

Kısaca, projenin seçimindeki temel neden; kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin doğru ve verimli bir afete müdahale mekanizması yaratmaları yerel halkın yardımı ve katılımı olmaksızın başarılamayacağı gerçeğidir.

Amaç ve Hedefler

Projenin amacı,
eğitimi insanların yaşam alanlarına götürerek afetle baş etmede yerel kapasitenin kullanımını artırmaya katkıda bulunmaktır. Bu amaç çerçevesinde ki hedefler ise;

* Mahalle ve semt sakinlerinin yaşadıkları, çalıştıkları çevrede afete karşı örgütlenmelerine ivme ve bilinçlilik kazandırmak,

* Toplumumuzda henüz yerleşmemiş olan afetle başetme kültürünün gelişmesine katkı yapmak,

* Resmi kurumların, belediyelerin hazırlıkları konusunda yurttaşların bilgilenmelerini ve onların proje ve programlarına yerel ölçekte katılımlarını sağlamak,

* Uzman kuruluşların, akademik çevrelerin çalışmalarını semt sakinlerinin bilgisine açmak, uzmanlarla ve bilgiyle yurttaşı buluşturmak, aralarında bir köprü görevini üstlenmek,

* Afete hazırlık içindeki tüm kurum ve kuruluşlar arasıda eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanmasına katkı yapmak,

* Yerel sivil toplum kuruluşlarının afete karşı örgütlenmeleri ve bu konuda kendilerine özel bir afete hazırlık ve eylem planı hazırlamaları konusunda yardımcı olmak.


EtkinliklerEtkinlik programı, her ilçede pazartesi gününden başlayıp pazar gününe kadar bir hafta boyunca uygulandı. Program, “afete hazırlık eğitimleri”, “söyleşi ve seminerler, “STK-mahalle afet yönetimi toplantıları”, “çocuk istasyonu”, “film odası-tanıtım salonu” olmak üzere toplam beş etkinlikten oluştu.


Hafta içi beş gün boyunca gündüzleri “STK-mahalle afet yönetimi” toplantıları, akşamları ise “söyleşi-seminerler” yapıldı. Haftasonları iki gün boyunca “afete hazırlık eğitimleri” verildi. Film gösterimleri ve tanıtım salonu etkinlikleri uygulama boyunca hizmet verdi. Çocuk istasyonunda tiyatro gösterimi yapıldı, bazı uygulamalarda “Karagöz Depreme Karşı” isimli gölge oyunu sunuldu, uygulama boyunca animatörümüz eşliğinde eğitici oyunlar oynandı, çizgi filmler ve belgeseller seyredildi.


1. Afete Hazırlık Eğitimleri

GAEM eğitimlerinin temel amacının “müdahale ekipleri oluşturmak yerine, afetler karşısında temel davranış bilincini geliştirmek, yurttaşların organize olmayı becerebilmelerini sağlamak” olarak belirlendi.2. Söyleşi ve Seminerler

3. Mahalle Afet Yönetimi Toplantıları


Bu etkinliğin konu başlıkları, GAEM projesi içinde, yerel girişim ve inisiyatiflerce beraberce oluşturuldu.4. Çocuk İstasyonu

Program, animasyon, söyleşi, çizgi-film gösterimi ve haftasonlarında tiyatro oyunundan oluştu. Bütün bir uygulama boyunca animatör eşliğinde her gün çocuklarla eğitici oyunlar oynandı, çizgi film ve belgesel seyredildi. Oyunlar ve film gösterimleri sırasında animatör, afetler hakkında bilgiler verdi.


5. Film Odası – Tanıtım Salonu

GAEM çadırında gösterimi yapılan belgeseller ve eğitim filmleri:
Değerlendirme ve Sonuç

Gezici Afet Eğitim Merkezi (GAEM) projesi, sadece yurttaşların mahallerine gidip afet öncesi, anı ve sonrası neler yapabileceklerine dair eğitim vermeyi hedefleyen bir eğitim projesi değildi. Projenin amacı; mekanıyla ve etkinlikleriyle, yurttaşları, afetlerden korkmadan onlarla başedebileceklerini göstermek, çevresine ve kentine duyarlı, yaşam hakkına sahip çıkan bir yurttaşlık bilincinin oluşmasına katkıda bulunmaktı. Bunu da her yaştan izleyiciye hitap eden etkinlikler ve 200 m2’lik bir çadır ile yurttaşların ayağına giderek sade bir anlatımla ve farklı anlatım araçları kullanarak, panayır havasında gerçekleştirmeye çalıştık. Yaptığımız değerlendirmenin özetini sunmaya çalışacağız:Hedeflere göre;


* Çadır sayesinde her ilçede panayır formatında eğitimler verilerek afetlerden korkmadan onlarla başedilebilecekleri ilçe sakinlerine gösterilmeye çalışıldı.

* Her ilçede 40 kişi temel afet bilinci ve ilkyardım eğitimlerini uygulamalı olarak aldı. Yangın tüpü kullanımını ve ilk yardım tekniklerini öğrendi.

* Uzmanlar, yurttaşların oturdukları yerlere giderek görüşlerini paylaştılar, soruları yanıtladılar.

* Eğitim ve seminer veren farklı disiplerden gelen oluşan kurumlar arasında işbirliği sağlandı ve halk eğitimi konusunda beraber çalıştılar, çeşitli ilçelere giderek farklı insan topluklukları ile karşılaşıp halktan geri bildirim aldılar.

* İlçelerden ilgili olan insanlar, gönüllü olmak isteyenler kamu kurumları ve mahallerindeki diğer gönüllülerle tanışma ve ilişkilerini sürdürme fırsatı buldular.

Katılımcı sayılarına göre;

* Sade bir anlatımla ve anlatım araçları (eğitmen, süre, mekan) iyi seçilince eğitimler başarılı oldu.

* İlçe Kaymakamlığı, İlçe Afet Yönetim Merkezi, İlçe Sivil Savunma ve özellikle ilçe belediyesi ne kadar konuya duyarlı ve ne kadar vatandaşla çalışmalarını paylaşma niyeti varsa, GAEM uygulamalarının katılım sayısı o kadar yüksek oldu. (Zeytinburnu, Şişli, Bakırköy, Maltepe)

* Sivil inisiyatiflerin, gönüllülerin ve özellikle ilgili muhtarların olduğu ilçelerde, GAEM daha başarılı oldu. (Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Maltepe)

* Çadırın kurulu olduğu alan, ortak kullanım alanlarına ve yerleşim yerlerine yakın olduğu zaman ziyaretçi sayısı yüksek oldu. (Bakırköy Özgürlük Meydanı, Şişli-Kurtuluş Son Durak, Küçükçekmece-Sefaköy, Beyoğlu – Hasköy Park Alanı)

* Çadırın kurulabileceği uygun alanların olmadığı veya uygun olan yerler için izin alınamayan yerlerde, ziyaretçi sayısı azdı. (Avcılar Okul Bahçesi, Kadıköy – Fikirtepe Okul Bahçesi, Güngören-Okul Bahçesi)

* Refah ve eğitim seviyesi yüksek olan ilçelerde, ilgi oranı diğerlerine nazaran fazlaydı. (Bakırköy, Şişli, Maltepe, Zeytinburnu)

* Köklü ve eski ilçelerde GAEM daha başarılı idi. Kaçak yapılaşmanın çok olduğu, nüfüs sirkülasyonun yoğun olduğu ve geçiş bölgesi olarak tanımlanabilecek kimi yerlerde ziyaretçi sayısı azdı. (Güngören, Bahçelievler-Yenibosna)

Etkinliklere göre;

* “Temel Afet Bilinci ve İlkyardım” eğitimlerinde hedeflenen katılımcı sayısına ulaşıldı. Hafta sonu olan eğitimlere katılanların çoğunluğu ev kadınlarıydı.

* “Söyleşi ve Seminerler” de deprem ve yapı güvenliği dışında, hukuk, psikoloji, planlama gibi konulara yer verildi. İlçe muhtarları, gönüllüler ve ev kadınları katıldı.

* “STK-Mahalle Afet Yönetimi” toplantıları afet yönetim merkezleri, belediyeler ve sivil kuruluşların önerileri ile oluştu. Çalışmaları olan ve bunu paylaşmak isteyen kamu kurumları ve belediyelerin olduğu ilçelerde, bu etkinlik başarılı idi. (Bakırköy, Maltepe, Şişli, Kadıköy, Zeytinburnu)

* Eğitim seviyesinin düşük olduğu yerlerde ve zamanı çok olamayan insanlar için Film Odası uygun bir etkinlik oldu. Genellikle ev kadınlarının seyrettiği filmler, hem eğitim hem de belgesel niteliğindeydi.

* En başarılı etkinlik “Çocuk İstasyonu” idi. Çocuklara için özel olarak hazırlanmış tiyatro oyunu, eğitici oyunlar, animasyon ve çizgifilm gösterileri çocuklar için etkili araçlar oldu. Kimi yerlerde (belediyelerin çabaları ile) okullardan sınıf sınıf öğrenciler geldi.

* Tanıtım salonunda, o ilçenin kamu kurumları ve belediyeleri stand açtığında çok ilgi düzeyi yüksek oldu. İnsanlar yüzyüze sorularını sorup cevaplarını aldılar. (Kadıköy, Zeytinburnu, Fatih, Şişli) Standların açılmaması, çadırın ziyaretçi sayısının az olmasına yol açtı. (Avcılar, Güngören, Bahçelievler, Beylikdüzü)


SONUÇ ve ÖNERİLER


* Afet bilincini yaratmak için verilecek halk eğitimi ile afete müdahale amacıyla yapılacak ve profesyonellere ekiplere verilecek eğitimler birbirinden ayrışmalı,

* Bu tip etkinlikler kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil kuruluşlar-gönüllüler ile organize edilmeli,

* Eğitimlerde ilgi çekecek farklı mekanlar ve anlatım araçları tercih edilmeli, sunumlar anlaşılır ve esnek olmalı,

* Halk eğitimi için klasik duyuru araçları yerine muhtarlar üzerinden yüzyüze iletişim tercih edilmeli,

* Çocuklar için çadırda uygulanan program, okullarda uygulanabilinir.Kaynak: Afete Karşı Sivil Koordinasyonu Destekleme Derneği

Konu Hale tarafından 30 Temmuz 2015 Perşembe - 07:27 tarih ve saatinde düzenlenmiştir
Resim Linkleri Ve Konu İçeriği Düzenlenmiştir.


#4
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Temel Afet BilinciÖnleyebilirsiniz, korunabilirsiniz, kurtarabilirsiniz!


Yapabileceklerimizi öğrendikçe farkedeceğiz ki, afetle başa çıkabilir, deprem, yangın, sel, yıldırım, fırtına, gibi felaketlerin verdiği zararları en aza indirebiliriz.Resmi ekleyenGezici Afet Eğitim Merkezi "Temel Afet Bilinci ve Afetlere Hazırlık" Eğitim ProgramıAmaç


Türkiye afetlerle içiçe yaşayan bir ülkedir. Eğer afetler ve etkileri hakkında temel bilgileri edinir ve davranışlarımızı buna göre düzenlersek, can ve mal kayıplarımızı azaltabiliriz.


Biz Neye Afet Deriz?


Kötü etkilerine karşı yerel imkânlar ile başedilemeyen olaylara afet denir. Afetler doğal olaylar ya da insanların faaliyetleri sonucu oluşabilir.


Afetler Neden Oluşur?

Kötü etkiyle sonuçlanacak olaylara karşı yeterli önlemler alınmadığı ya da alınamadığı zaman afetler meydana gelir. Örneğin; deprem bir doğa olayıdır. Bu tehlikeye karşı güvenli binalar ve yerleşim yerleri kurulmadığı zaman deprem birden afete dönüşebilir.


Afete Yolaçan Doğa Olayları

Dünyada etkili olan ve afet yaratan bazı doğal olaylar:Kuraklık, tropikal siklonlar, sel ve taşkınlar, deprem, volkan patlamaları, orta enlem fırtınaları, tsunami, orman yangınları.


Genel Afet Bilgileri


* Afet yaratan olayların büyük çoğunluğu meteorolojik karakterli olaylardır.

* Yerkürenin giderek ısınması ve iklim değişikliği, doğal olayların afete dönüşmesini arttıracaktır.

* Dünyada günde yaklaşık 8 milyon adet yıldırım oluşmaktadır.

* Ülke topraklarımızın, kentlerimizin ve işyerlerinin çok büyük çoğunluğu deprem bölgeleri içindedir.

* Son yüzyılda meydana gelen depremlerde 100 binden fazla insan hayatını kaybetmiş ve 600 binden fazla bina yıkılmış ve hasar görmüştür.

* Dünyada, her yıl yaklaşık 3.5 milyon deprem meydana gelir

* Hissedilen deprem sayısı ise 34 bindir.

* Her yıl, 800 adet orta büyüklükte (5.0-5.9), 120 adet kuvvetli (6.0-6.9), yaklaşık 18 adet yıkıcı (7.0-7.9) deprem meydana gelir.

* Her 10-20 yılda bir felaket boyutunda (8.0-8.9) deprem olur.

* Ülkemizde son 65 yılda 21 bin orman yangını çıkmış ve yaklaşık 1.5 milyon hektar orman yok olmuştur.

* Orta Avrupa’da görülen hızlı orman ölümleri asit yağışlarından kaynaklanmaktadır.

* Büyük endüstriyel kazalar afete dönüşebilmektedir.

* Savaşlar ve göçler de afet kapsamında değerlendirilmektedir.


#5
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Afet Eğitimi Hazırlık Günü• Sivil Savunma Günü


Resmi ekleyenSivil Savunma Günü – 28 ŞubatResmi ekleyen
•28 Şubat 1959 - Sivil Savunma Yasa Tasarısı 7126 kanun numarası ile yürürlüğe konuldu.Bakınız,
http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Sivil_Savunma_Gunu_28_Subat_Sivil_Savunma_Tarihc_t21904.html'] Sivil Savunma Günü | 28 Şubat - Sivil Savunma Tarihçesi - Sivil Savunma Günü Şiirleri - Sivil Savunma Ve Sivil Savunma Kurumları - Sivil Savunma Eğitimleri Nasıl Yapılır? Sivil Savunma Günü Şiirleri- Doğal Afetlerde Sivil Savunma Nasıl Olmalıdır? ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Tarihte_Bugun_Onemli_Gunler_ve_Haftalar_f170/Sivil_Savunma_Gunu_28_Subat_Sivil_Savunma_Tarihc_t21904.html'] Sivil Savunma Günü | 28 Şubat - Sivil Savunma Tarihçesi - Sivil Savunma Günü Şiirleri - Sivil Savunma Ve Sivil Savunma Kurumları - Sivil Savunma Eğitimleri Nasıl Yapılır? Sivil Savunma Günü Şiirleri- Doğal Afetlerde Sivil Savunma Nasıl Olmalıdır?

http://www.kadimdostlar.com/Genel_Kultur_Konulari_ve_Genel_Anlatimlar_f134/Sivil_Savunma_Nedir_Sivil_Savunmanin_Tarihcesi_t19306.html'] Sivil Savunma Nedir? | Sivil Savunmanın Tarihçesi Nedir? Amaçları Nedir? Sivil Halkı Tehdit Eden Tehlikeler Nelerdir? Sivil Savunma Eğitimleri nasıl yapılır? Sivil Savunma kurumları ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Genel_Kultur_Konulari_ve_Genel_Anlatimlar_f134/Sivil_Savunma_Nedir_Sivil_Savunmanin_Tarihcesi_t19306.html'] Sivil Savunma Nedir? | Sivil Savunmanın Tarihçesi Nedir? Amaçları Nedir? Sivil Halkı Tehdit Eden Tehlikeler Nelerdir? Sivil Savunma Eğitimleri nasıl yapılır? Sivil Savunma kurumları

http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/AHDER_Afete_Hazirlik_Ve_Deprem_Egitim_Dernegi_Ca_t80296.html'] AHDER - Afete Hazırlık Ve Deprem Eğitim Derneği | Çalışmaları 1999 Marmara Depreminden Sonra Başlayan Bir Süreç İçinde Giderek Gelişen Ve Güçlenen Dernek' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/AHDER_Afete_Hazirlik_Ve_Deprem_Egitim_Dernegi_Ca_t80296.html'] AHDER - Afete Hazırlık Ve Deprem Eğitim Derneği | Çalışmaları 1999 Marmara Depreminden Sonra Başlayan Bir Süreç İçinde Giderek Gelişen Ve Güçlenen Dernek

http://www.kadimdostlar.com/Cevre_Bilimi_Ekoloji_Kuresel_Isinma_f125/Erezyon_Toprak_Asinimi_Nedir_Erezyonun_Zararl_t20093.html'] Erezyon (Toprak Aşınımı) Nedir? | Erezyonun Zararları Nelerdir? Türkiye'de Ve Dünyada Erezyon - Türkiye Erezyon Haritası Nasıldır? ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Cevre_Bilimi_Ekoloji_Kuresel_Isinma_f125/Erezyon_Toprak_Asinimi_Nedir_Erezyonun_Zararl_t20093.html'] Erezyon (Toprak Aşınımı) Nedir? | Erezyonun Zararları Nelerdir? Türkiye'de Ve Dünyada Erezyon - Türkiye Erezyon Haritası Nasıldır?

http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Heyelan_Nedir_Heyelan_Cesitleri_Nelerdir_Heyel_t19959.html']Heyelan Nedir? | Heyelan Çeşitleri Nelerdir? Heyelana Neden Olan Etkenler Nelerdir ?' target='_blank'>Heyelan' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Heyelan_Nedir_Heyelan_Cesitleri_Nelerdir_Heyel_t19959.html']Heyelan Nedir? | Heyelan Çeşitleri Nelerdir? Heyelana Neden Olan Etkenler Nelerdir ?

http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Cig_Nedir_Cig_Nasil_Olusur_Cigin_Olusma_Nedenl_t19568.html'] Çığ Nedir? | Çığ Nasıl Oluşur? Çığın Oluşma Nedenleri? Türkiye'nin Çığ Dağılım Haritası' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Cig_Nedir_Cig_Nasil_Olusur_Cigin_Olusma_Nedenl_t19568.html'] Çığ Nedir? | Çığ Nasıl Oluşur? Çığın Oluşma Nedenleri? Türkiye'nin Çığ Dağılım Haritası

http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Sel_Nedir_Nedenleri_Nelerdir_Selden_Once_Ve_So_t19308.html'] Sel Nedir? | Nedenleri Nelerdir? Selden Önce Ve Sonra Yapılacaklar Nelerdir? Kuvvetli Yağmur Sırasında Ve Sonrasında Yapılacaklar ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Sel_Nedir_Nedenleri_Nelerdir_Selden_Once_Ve_So_t19308.html'] Sel Nedir? | Nedenleri Nelerdir? Selden Önce Ve Sonra Yapılacaklar Nelerdir? Kuvvetli Yağmur Sırasında Ve Sonrasında Yapılacaklar

http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Deprem_Nedir_Depremin_Olus_Nedenleri_Ve_Turleri_t19307.html'] Deprem Nedir? | Depremin Oluş Nedenleri Ve Türleri Nelerdir? Deprem Parametreleri Nelerdir? Deprem Kuşakları - Deprem Şiddet Cetveli - Temel Afet Bilinci El Kitabı ' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Dunya_Cografyasi_icatlar_ve_Kesifler_f221/Deprem_Nedir_Depremin_Olus_Nedenleri_Ve_Turleri_t19307.html'] Deprem Nedir? | Depremin Oluş Nedenleri Ve Türleri Nelerdir? Deprem Parametreleri Nelerdir? Deprem Kuşakları - Deprem Şiddet Cetveli - Temel Afet Bilinci El Kitabı

#6
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Resim Linkleri Ve Konu İçeriği Düzenlenmiştir.
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı