İçeriğe git


Welcome to Kadim Dostlar ™ Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.
Login to Account Create an Account
Resim

Medya Nedir? | Medyanın İşlevleri - Medyayı Neden İzleriz? Medya Kategorileri

- - - - -

 • Yanıtlamak için lütfen giriş yapın
Bu konuya 2 yanıt gönderildi

#1
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.


MedyaMedya, her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri içeren çok geniş iletişim araçlarını kapsayan bir kavramdır. Bu kavramın içine gazeteler, dergiler, kitaplar, broşürler gibi basılı, televizyon, sinema gibi görsel-işitsel ve radyo gibi işitsel kitle iletişim araçları girmektedir. Günümüzde bu kavrama internet, billboard benzeri yenileri de eklenmiştir.


Resmi ekleyenMedyanın temel işlevi haber ve bilgi vermektir. Böylece izler kitlenin yakın ve uzak çevre hakkında bir vizyon edinmesine katkıda bulunur. Bunun için medyanın doğru ve tarafsız olarak gerçekleri duyurması gerekmektedir. Ne yazık ki uygulamada işler farklı yürümektedir. Medya mülkiyeti, siyasi ve ekonomik çıkar ilişkileri, yayın politikası, ulusal çıkarlar, uluslar arası ilişkiler, hedef kitlenin sosyo-demokrafik özellikleri, haber kaynaklarının mesleki ve kişisel çıkarları, benzeri nedenlerden dolayı haber, “yanlış bilgi” (disinformation), “eksik bilgi” (missinformation) ve “yönlendirme” (manipulation) şeklinde “dolayımlanarak”, “dünyasal gerçek”, “medyatik gerçeğe” dönüştürülür.

Bu nedenle medyada haberin dolayımlanması, kaynaktan itibaren başlayan, muhabirin ve haberin yayımlanacağı kurumun özelliğine göre formatlanarak kitleye sunulmasına kadar çeşitli aşamalarda ve farklı nedenlerle gelişen bir süreçtir. Haberin sıradan bir meta olarak kabulü gazetecilik mesleğinin farklı bir kamusal hizmet olma özelliğini de ortadan kaldırmaya başlamıştır. Medyanın kamuyu bilgilendirerek “aydınlatması” ve özgürce kamuoyunun oluşumuna katkıda bulunmasını sağlayan işlevi “habercilik” yerini “haber” ve “eğlence” sözcüklerinden türetilen (İngilizcede “information” ve “entertainment”) “habeğlence” (infotainment) işlevine bırakmıştır. Habercilik abartılı, sansasyona dönük sunuşlarla gerçekleştirilmektedir. Bu da “basit” (mediocre) bir kültürün yeniden üretiminde önemli rol oynamaktadır.

Medyada kamusal yayıncılık, bir kamu hizmeti olarak gazetecilik tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir deformasyon yaşamaktadır. Medyanın giderek etki alanını genişletmesi ve insan yaşamının hemen her alanına ve anına nüfuz etmesi ile birey/toplum üzerindeki etkisi de artmaktadır. İnsanı ilgilendiren her olay, medya için “medyatik malzeme” olarak kullanılmaktadır.


Medyanın İşlevleri


Liberal çoğulcu görüşlere göre, medyanın beş temel işlevi vardır. Bunlar; bilgilendirme, kültürel devamlılık, toplumsallaştırma, kamuoyu yaratma, eğlendirmedir.

Eleştirel görüşlere göre medyanın işlevi ise, ekonomik sistemin ve bilinç yönetiminin satışını yapmaktır. Bunu medya ürünlerini dolayımlayarak ya da reklâm ve ilanların sunumu ile birlikte yapmaktadır.

Medya ürünleri, egemen güç/iktidarın ve egemen kültürün devamını sağlamaya ve meşru kılmaya yönelik anlayışla üretilirler. Küreselleşme ile birlikte kültürel emperyalizm, medya üzerinden yürütülmektedir. Kültürel emperyalizm/medya emperyalizmi kuramına göre, gelişmiş ülkelerin egemen kültür ve değerlerinin bu ülkelerin, kültür endüstrisi tarafından, bilinçli bir şekilde, ucuz, seri, tek tip ve yapay olarak ürettiği ürünlerin medya ve özellikle televizyon programları aracılığı ile Üçüncü Dünya Ülkeleri’ne tek yönlü olarak akmasıyla, o ülke vatandaşlarının kapitalist değer ve amaçlarını benimsemesine ve kendi değerlerine yabancılaşmasına neden olduğu varsayılmaktadır. Küreselleşme kapsamında, kapitalist üretim anlayışı çerçevesinde gelişen çokuluslu şirketler, ürettikleri ürünler aracılığı ile tüketimi pompalamakta, kendi ideolojilerini, yaşam ve eğlence kültürlerini tek yönlü ve kendi çıkarları doğrultusunda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru akıtmaktadırlar. Haberleşmenin yanında eğlence kültürünün de bu sektörler tarafından şekillendirilmesi dünyayı onların penceresinden görmemize ve kendimize de onların penceresinden bakmamıza neden olmaktadır.


Medyayı neden izleriz?


Sorusuna birkaç ana kavram çerçevesinde bakarsak;

• Yakın ve uzak çevrede neler olduğu,
• Siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin neler olduğu,
• Ben kimim? Biz kimiz? sorularının yanıtlarını,
• Dünyadaki yerimiz hakkında bilgi,
• Hava ve yol durumunun nasıl olacağı,
• Eğlendirme, sosyalleşme ve kamuoyu oluşturma, eğlenceli vakit geçirme,
• Nerede nasıl davranılır?
• Hangi sinemada hangi film izlenir?
• Toplumun geneli ne düşünüyor?
• Bizi ilgilendiren olaylar karşısında kamunun genel yaklaşımı nedir?

gibi benzeri olay, olgu ve fikirleri medyadan doğru bir şekilde edinmek isteriz.

Kaynakça

[1] Kejanlıoğlu, Beybin, BİA Yerel Medya Eğitim Programı, İst.
Bakınız, http://www.kadimdostlar.com/Genel_Kultur_Konulari_ve_Genel_Anlatimlar_f134/Taktiksel_Medya_Taktiksel_Medya_Olusumlari_Takti_t65033.html'] Taktiksel Medya | Taktiksel Medya Oluşumları - Taktiksel Medya İle İlgili Önemli İsimler' target='_blank'>' class='bbc_url' title=''>http://www.kadimdostlar.com/Genel_Kultur_Konulari_ve_Genel_Anlatimlar_f134/Taktiksel_Medya_Taktiksel_Medya_Olusumlari_Takti_t65033.html'] Taktiksel Medya | Taktiksel Medya Oluşumları - Taktiksel Medya İle İlgili Önemli İsimler


#2
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Medya Nedir?Medya, asıl olarak yabancı kökenli olan “media” kelimesinin türemesinden oluşturulmuş bir kavramdır ve “araç”, “orta”, “ortam aracı” anlamlarına gelen “medium” (Latince medius) sözcüğünün çoğuludur. Türkçe’de “kitle iletişim araçları” olarak da tanımlanır. Ancak kavramın kullanışsızlığı nedeniyle Türkçe olmasa da, medya kelimesine daha sık bir kullanım kazandırmıştır. [1]

Medya, her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran, eğlendirme, bilgilendirme, ve eğitme gibi üç temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların tümüne verilen isimdir.


Medya kelimesi ile yapılan diğer bazı eşleştirmeler ise şöyledir:


• Medya = Televizyon,
• Medya = Teknoloji/araç,
• Medya = Popüler kültür


Bu tanımlamalar tam olarak doğruyu yansıtmazlar. Medya, sözcüğün kökeni itibariyle aracı olan, doğrudan olmayıp etkinlikleri dolaylı anlatandır.


Günümüzde kullandığımız anlamda medyanın üç boyutu vardır: [2]


• Teknoloji-üretim ve kullanıma sunulma süreçleri
• Toplumsal ilişkiler (kurumlar)-profesyoneller, medya örgütleri ve medya endüstrisinin iç işleyişi ile diğer örgütler ve toplumsal kurumlarla ilişkileri
• Kültürel biçimler/ürünler -gazetelerin, programların, vb.; dolaşıma girme, okurlar ve izleyiciler tarafından alımlanma süreçleri


Medya deyince ilk akla gelen televizyon ve gazeteler olsa da medya, insanların bilinçlenmesinde ve olan olayları takip etmelerine yarayan bir araçtır. Kısa ve basit bir tabirle böyle ifade edebiliriz. Yine aynı şekilde, medya bireylerin siyasi tutum ve davranışlarını, özellikle de oy verirken siyasi tercihlerini çok ciddi boyutlarda etkilemeyebilecek bir güce sahiptir. Bu konuda önemli araştırmalara imza atmış bir araştırmacı olan Rivers (1982), Amerikan medyasını “ikinci hükümet” (second government) olarak nitelendirir. Haber medyası, yalnızca bireylerin siyasi yönelimlerini etkilemekle kalmaz aynı zamanda, siyasi karar verme mekanizması, siyasi liderler ve hükümet üzerinde de çok etkin bir baskı gücü oluşturur. Rivers’ın da vurguladığı (1982, 213) gibi, hükümet politikaları şekillendirilirken, diğer bazı toplumsal güçler gibi medya da, yönlendirici ve şekillendirici bir güç olarak önemli roller oynar. Ülkemizde 1980’li ve 1990’lı yıllarda yaşanan siyasi ve toplumsal olaylar hatırlandığında bu konu çok daha anlaşılır bir hal alacaktır.

Medya her zaman kontrol altında tutulmuştur veya tutulmaya çalışılmıştır. Çünkü medya dünyadaki en büyük güçlerden silahlardan biri haline gelmiştir. İnsanları istediği gibi yönlendirebilen, iktidar sahiplerini yerinden koltuğundan edebilecek bir güce sahiptir. Bunun için iktidar güçleri işlerin iyi gittiği dönemlerde medyayla sıkı ilişkiler kurmuş bu ilişkinin bozulmasıyla da yasaklama yoluna gitmiştir. Bu da sansür sorununu doğurmuştur.


Medya denince hangi iletişim araçlarını anlamamız gerekiyor? Medya kavramı içine neler giriyor?


Kavramı en geniş anlamı ile kullanıldığında, karşımıza çok kişiye ulaşabilen her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri(kitaplar, gazeteler, dergiler, broşürler, billboard’lar, radyo, film, televizyon, internet gibi) içeren çok geniş bir iletişim araçları yelpazesi çıkıyor. [1]

İşte bu araçlar halkı bilgilendirme ve yaşadığı evren hakkında fikir edinme özgürlüğünü sunuyor. Biz bunlardan daha çok gazete ve kimi zaman da televizyonu ele alacağız çünkü en yaygın kitle iletişim araçları bugün için bunlardır.


Medya kategorileri


Medyayı kategorilere ayırmak istersek şöyle bir tablo karşımıza çıkar.• Aracılık ettiği toplumsal ilişki türlerine göre:

o Kişiler arası
o Kitlesel
o Şebekesel (ağ)

• Kanala / bileşime göre:

o Yazılı (gazete, dergi)
o Elektronik (TV, internet)
o Kimyasal (film)

• Hitap ettiği duyulara göre:

o Görsel
o İşitsel
o Dokunma duyusuna seslenen (körler alfabesiyle yazılmış kitaplar gibi)
o Karma

• Ödeme / alma biçimine göre:

o Bedava/Ücretsiz olan
o Doğrudan satın alınan
o Doğrudan ödeme yapmadan alınan
o Genel erişim için ücret ödenen
o Özel içeriği izlemek için ödeme yapılan

• Nicelik / sayısal kullanımına göre

o Bireysel
o Ailesel
o Toplumsal

• Medya içeriğine (türe) göre:

o Eğlence-kurmaca

* Soap- opera
* Durum komedisi
* Aksiyon - macera

o Bilgilendirme-haber-gerçeğe yakınlık
o Reklam ve ticari amaçlı

• Mülkiyete göre:

o Ticari
o Devlet sahipliğinde/kontrolünde
o Bağımsız kamusal

• Medya örgütlenmelerine göre:

o Ulusal
o Yerel
o Uluslar arası - Global

sonucunu elde ederiz.

Medyanın ve gücünün, ekonomi ve dengeler gibi globalleştiğini varsayarsak bu açıdan daha geniş değerlendirmek gerekir. [3]
Kaynakça

[1] Nalçaoğlu, Halil, (2003), Medya ve Toplum, Ips İletişim Vakfı Yayınları, İst.
[2] Kejanlıoğlu, Beybin, “BİA Yerel Medya Eğitim Programı” Ankara
[3] KEJANLIOĞLU, Beybin (2001), “BİA Yerel Medya Eğitim Programı”, İst.


#3
Hale

Hale

  Hayat nefeslerle sınırlı, sevgilerle sonsuzdur.

 • Yönetici
 • 49.690 İleti
 • Gender:Female
 • Location:İstanbul
 • Interests:Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü.
Medya Nedir?


Resmi ekleyen1927'de Türkiye'de ilk radyo yayınını başlatan Türk Telsiz Telefon Şirketi yönetici ve çalışanları.


0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı